Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.2. Класифікація функцій менеджменту : Менеджмент. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

9.2. Класифікація функцій менеджменту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

магниевый скраб beletage

Функції менеджмешу в залежності від задач дослідження по-діляють за наступними ознаками: змістом процесу управління; при-належності до сфер виробничо-господарської діяльності; змістом ви-конуваних робіт і операцій всередині функції управління (загальне керівницгво, спеціалізована діяльність, технічне обслуговування); приналежності до різних видів управлінської праці (виробничої, еко-номічної, технологічної, організаційної тощо).

У суспільному виробництві виділяють функції управління промисловістю, сільським господарством, транспортом; в сфері обігу - управління фінансами, торгівлею, матеріально-технічним обслуго-вуванням. Функції менеджменту діляться на загальні (універсальні), які придатні для різних процесів управління, тому що виражають сутність управління, а також конкретні (спеціальні) функції, які пе-редають зміст управління. Носіями загальних функцій є вся управля-юча система в цілому, а конкретних - частини системи, які мають ло-кальний, специфічнийхарактер [21, с.97].

Розділ 9. Функції менеджменту

Загальні функції менеджмешу - планування, організація, мо-тивація, контроль, координація, облік і аналіз є обов'язковими для всіх підприємств. Кожна з цих функцій для організації житгєво важ-лива. Разом з тим планування, як функція управління забезпечує ос-нову для інших функцій і вважається головною, а функції організації, регулювання, мотивації, контролю і обліку орієнтовані на виконання тактичних і стратегічних планів.

Планування - головна функція менеджменту, яка передбачає прогнозування, визначення цілей, стратегії, політики і завдань того чи іншого формування; означає свідомий вибір рішення що роботи, як, кому і коли.

Організація як функція менеджмешу направлена на форму-вання управляючих та управляємих систем, а також зв'язків і відно-син між ними, забезпечуючи упорядкованість технічної, економічної, соціально-психологічної і правової сторін діяльності кожного суб'єкта господарювання.

Мотивація - це процес спонукання працівників до високопро-дуктивної діяльності для задоволення своїх потреб і досягнення цілей організації.

Контроль - це система спостереження і перевірки відповідно-сті функціонування підприємства встановленим стандартам та іншим нормативам, виявлення допущених відхилень від прийнятих рішень і визначення причин їх невиконання.

Координація як функція менеджменту являє собою процес, спрямований на забезпечення пропорційного і гармонічного розвитку різних сторін (виробничої, технічної, фінансової та ін.) об'єкта при оптимальних витратах матеріальних, фінансових і трудових ресурсів.

Регулювання - це вид управлінської праці, ціллю якої є подо-лання протиріччя між організацією і дезорганізацією, порядком і фак-торами, які порушують цей порядок.

Функції апараіу управління підприємством, які залежать від особливостей управляємого об'єкта, мають назву спеціальних або конкретних. В умовах галузевих підприємств виділяють наступні спеціальні функціїуправління [7, с.59-63].

1. Загальне лінійне керівництво підприємством і його ви-робничими підрозділами включає: вирішення питань розвитку гос-подарства і мобілізація працюючих на їх виконання; контроль прийн-ятих стратегічних рішень; зовнішні зв'язки; організація роботи колеРозділ 9. Функції менеджменту

ктивних органів управління (зборів акціонерів, ради директорів, кері-вників внутрішньогосподарських кооперативів та ін.).

Функції загального керівницгва виконують керівники підпри-ємств і установ (їх заступники), виробничих підрозділів (бригадири, майстри, завідуючі фермами), обслуговуючих підрозділів (завідуючі мехмастернями і гаражами, будівельними бригадами), а також част-ково керівники ряду функціональних ланок. Ці функції розрізняють в першу чергу за рівнем управління і прямо пов'язані з ієрархічністю структури апарату, що складає основу лінійного підпорядкування.

2.         Оперативне планування і управління виробництвом передбачає: розробку оперативних планів; складання завдань; збір інформації про виконання робіт; розподіл матеріальних і трудових ресурсів; контроль та регулювання виробництва; проведення нарядів та

диспетчерських нарад, розробку оперативних рішень, контроль за виконанням прийнятих рішень.

Виконання цієї функції міститься в забезпеченні необхідної уз-годженості дій всіх ланок підприємства, виконання оперативного планування роботи підприємства і його підрозділів; здійснення опе-ративної підготовки виробницгва (готовність техніки, необхідних ма-теріалів, наявність робочої сили); контроль за виконанням виробничої програми. Особливу увагу необхідно приділити узгодженню роботи всіх служб підприємства, швидкому усуненню розбіжностей.

Здійснюють цю функцію в основному керівники виробничих підрозділів, працівники диспетчерської служби, а також керівники підприємств і господарств, головні спеціалісти.

3.         Управління технологічною підготовкою забезпечує роз-робку і впровадження прогресивної технології, яка сприяє виробниц-тву конкурентоспроможної продукції. Для досягнення цього: удоско-налюється технологічні процеси, складаються технологічні карти, плани, інструкції; здійснюється контроль за додержанням виконання технічних і технологічних вимог виробництва продукції; оформля-ються заявки на матеріально-технічні ресурси; проводяться природо-охоронні і профілактичні заходи; вивчається передовий досвід і на-вчання кадрів.

Управління технічною підготовкою виробництва, енер-гетичним і транспортним обслуговуванням здійснюсться спеціа-лістами інженерного профілю. В їх задачу входить забезпечення екс-плуатаційної готовності відповідних технічних засобів і забезпечення основного виробницгва різними видами техніки, енергії, транспорРозділ 9. Функції менеджменту

том; своєчасне виконання необхідних ремонтних робіт, розрахунок потреби в технічних засобах, в запасних частинах; підготовка доку-ментації на списання з балансу підприємства техніки та обладнання, забезпечення працюючих устаткуванням та інструментом.

5.         Прогнозування і техніко-економічне планування - вико-нують в основному спеціалісти планово-економічної служби, а також в деякій мірі керівники підприємств і головні спеціалісти. В їх обов'язки входить: розробка довгострокових прогнозів, основних ро-зділів бізнес-плану; техніко-економічне обґрушування напрямків ка-піталовкладень; визначення економічної ефективності технологічних і технічних рішень; розробка норм і нормативів по праці і заробітній платі; організація кошролю за виконанням планових показників і за-вдань; розробка заходів по стимулюванню діяльності працюючих; якісне виконання робіт по цій функції позитивно впливає на резуль-тати роботи підприємства.

6.         Управління трудовими ресурсами і соціальним розвит-ком організації - здійснюють керівники і спеціалісти підрозділів, a також працівники відділу кадрів. Ця функція включає: планування потреби в кадрах та їх облік, підготовку, перепідготовку і підвищення їх кваліфікації, кошроль за станом трудової дисципліни; складання графіків відпусток; атестацію керівників і спеціалістів; управління просуванням по службі; звітність по кадрах; видача характеристик і довідок за вимогою різних організацій, а також створення сприятли-вого соціально-психологічного клімаіу в трудових колективах.

7.         Організація праці і заробітної плати займаються еконо-місти і основними напрямками цієї функції є: вивчення і впроваджен-ня ефективних форм організації і систем оплати праці; розробка захо-дів мотивації праці до високопродуктивної роботи; розрахунок пре-мій на інших винагород; кошроль за правильністю оформлення дого-ворів і калькуляцій до них; нормування усіх видів праці; розробка ро-зцінок; аналіз витрат робочого часу; кошроль за використанням фон-ду заробітної плати, присвоєння класів і розрядів працюючим; проек-тування управлінського апараіу, витрат на його утримання; розробка положень про структурні підрозділи і посадові інструкції.

8.         Управління матеріально-технічним забезпеченням. Цю функцію в основному виконують завідуючі складами, експедитори, a також головні спеціалісти і керівники. Основними напрямками їх управлінської діяльності є: складання заявок і замовлень на матеріали і вироби; контроль за виконанням заявок; складання лімітно-забірних

Розділ 9. Функції менеджменту

карт; організація складського господарства, розробка графіків реалі-зації продукції; здійснення взаємозв’язків з постачальниками, заготі-вельними і торгівельними організаціями.

9.         Управління маркетингом є новою функцією в управлінському процесі, яка обумовлена формуванням адекватного ринку механізму управління виробничо-збутовою діяльністю підприємства.

Управління маркетинговою діяльністю забезпечується висококваліфікованими маркетологами та економістами. Основні напрямки роботи: всебічне вивчення ринку і вимог споживачів; дослідження динаміки діючого і потенціального попшу; аналіз кон’юнктури ринку; реклама продукції та послуг; дослідження взаємозв’язку між ціною на

продукцію і попитом; аналіз собівартості продукції та каналів її реалізації; прогнозування цінової політики; вивчення найбільш ефективних місць торгівлі, планування асортимешу продукції, розробка плану маркетингу на підприємстві.

На великих підприємствах, особливо об’єднаннях промислових і агрохолдінгах, рекомендується створювати самостійну службу мар-кетингу, а в невеликих організаціях - об’єднувати її з економічною або матеріально-збутовою службою.

10.       Управління капітальним будівництвом і реконструкці-єю ця функція включає: розробку планів будівельно-монтажних і ремонтних робіт; укладання договорів на роботи з підрядниками; ко-нтроль за будівельно-монтажними роботами, введення в експлуата-цію виробничих та інших об’єктів; підготовка проектної документа-ції. Виконують цю функцію інженери-будівельники, прораби, майст-ри, нормувальники по будівницгву.

11.       Управління фінансовими ресурсами і обліком здійс-нюють керівники підприємства, бухгалтери, обліковці, табельники, касири. Основними видами їх діяльності є: своєчасний облік матеріа-льних цінностей, виходу продукції і виробничих витрат; здійснення режиму економії; складання фінансового плану і розрахунок потреби в коштах; ведення статистичної звітності; управління основними фо-ндами і оборотним капіталом; аналіз фінансового стану підприємства, його платоспроможності і ліквідності; контроль за правильним ви-трачанням фінансових коштів і виробничих ресурсів, дебіторською і кредиторською заборгованістю; проведення оптимальної дивідендної політики; підготовка пропозицій по підвищенню фінансової стійкості підприємства.

Розділ 9. Функції менеджменту

12.       Охорона праці і техніка безпеки здійснюється інженерами по охороні праці, в посадові обов'язки яких входять: вхідний інструк-таж по техніці безпеки при прийомі на роботу; переатестація та при-йнятгя заліків з техніки безпеки; контроль за додержанням законода-вчих норм; правил техніки безпеки і виробничої санітарії; розсліду-вання нещасних випадків на виробницгві; складання заявок на спец-одяг і захисні засоби; організація медичних оглядів, підготовка квар-тальних і річних звітів.

13.       Контроль за якістю праці і продукції здійснюють квалі-фіковані спеціалісти, які ведуть розробку і вдосконалення комплекс-ної системи управління якістю на підприємстві, слідкують за додер-жанням стандартів на вироблену і перероблену продукцію; організу-ють контроль і дають оцінку якості праці; вносять пропозиції по її стимулюванню.

14.       Управління господарським обслуговуванням і діловодс-твом займаються завідуючі господарством і культурно-побутовими закладами, діловоди, секретарі, які забезпечують нормальні умови для виконання основних функцій.

Діловодство забезпечує реєстрацію і виконання документів, контроль за їх проходженням і зберіганням, надходження в архів. Функцію у великих підприємствах виконує канцелярія, в невеликих -секретар.

15.       Управління зовнішньоекономічною діяльністю здійснюють спеціально підготовлені висококваліфіковані спеціалісти, які

займаються налагодженням зовнішньоекономічних зв'язків, пошуком

зарубіжних інвесторів і партнерів; проведенням переговорів, створенням спільних підприємств, розвитком лізингових операцій; розширенням експортних поставок та імпортних операцій, ліцензуванням зовнішньоекономічної діяльності; інформаційним забезпеченням

керівників щодо зовнішньоекономічної діяльності.