Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 9. Функції менеджменту 9. Функції менеджменту 9.1. Поняття і значення функцій менеджменту : Менеджмент. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Розділ 9. Функції менеджменту 9. Функції менеджменту 9.1. Поняття і значення функцій менеджменту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

магниевый скраб beletage

Процес управління - це сукупність безперервних, послідовно виконуваних, взаємозв'язаних дій по формуванню і використанню ресурсів організації для досягнення нею своїх цілей. Ці дії є важли-вими для успіху організації і називаються функціями менеджмешу. Таким чином, процес управління є загальною сумою всіх функцій [7, с.52].

Слово функція (від латинського funcitio - виконання, здійснен-ня) означає обов'язок, коло або вид діяльності, призначення, роль.

Функції менеджменту - це відносно відокремлені напрямки управлінської діяльності, які дозволяють здійснювати певний вплив на управлінський об’єкт в цілях досягнення поставленої задачі.

Функції менеджмешу підприємством, об'єднанням витікають із змісту виробничого процесу, визначаються об’єктом і складом ви-рішуємих задач. Вони визначають специфіку управлінської праці, ті-сно зв'язані з іншими категоріями науки управління: структурою, ме-тодами, технікою, кадрами управління, інформацією і управлінськи-мирішеннями.

Функції повинні мати чітко визначений зміст, опрацьований механізм здійснення і визначену структуру, в рамках якої завершу-ється її організаційне відокремлення. Під змістом розуміють дії, які повинні здійснюватися в рамках конкретної функції.

Зміст дій і функцій, здійснюваних в процесі управління зале-жить від типу організації (адміністративна, суспільна), розмірів і сфе-ри її діяльності (виробництво, освіта, торгівля, побутові послуги), рі-вня керівницгва в управлінській ієрархії (вищий, середній або ниж-чий), ролі його в середині організації (виробницгво, маркетинг, фі-нанси, кадри) і цілого ряду інших факторів.

За змінами розміру і типу виробницгва функції управління за-лишаються тими же, змінюється лише обсяг робіт по їх виконанню. Так, незалежно від розміру підприємства на кожному з них викону-ється функція планування. На великому підприємстві для її виконан-ня може бути створений плановий відділ, на невеликому дану функ-цію може виконувати один економіст, a у малих організаціях ці обов'язки покладаються на одного із спеціалістів по сумісницгву. По мірі просування вверх від одного управлінського рівня до іншого

Розділ 9. Функції менеджменту

об'єм робіт по функції збільшується, у зв'язку з чим зростає І ЧИСЄЛЬ-ність працівників, які її виконують. Таким чином створюється єдина система органів по виконанню кожної функції менеджменту.

При поглибленні розподілу праці менеджмент як єдина функ-ція диференціюється, відбувається виділення і відокремлення специ-фічних видів управлінської діяльності. Функцію виконує визначена кількість працівників, кожний з яких в процесі щоденної праці здійс-нює окремі види робіт. Правильне виділення функцій дозволяє близь-кі та схожі за характером роботи об’єднувати в одну ланку управлін-ня. Це спрощує структуру і полегшує координацію діяльності функ-ціональних підрозділів апараіу управління підприємства, об'єднання.

На основі складу і об'єму робіт по функціям визначають раціо-нальну побудову апараіу управління (відділів, служб, секторів) і чи-сельність спеціалістів по кожній функції, розробляють документи ор-ганізаційного регламентування (положення про служби, посадові ін-струкції та ін.). Функціональний розподіл процесів управління, їх класифікація мають вирішальне значення, поскільки визначають цілі задачі і напрямки діяльності всього апарата управління.