Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПЕРЕДМОВА : Менеджмент. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ПЕРЕДМОВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

магниевый скраб beletage

Сучасний менеджмент на підприємстві повинен бути направ-лений на забезпечення його раціонального ведення в умовах дефіцит-ності ресурсів, досягнення високих кінцевих результатів з мінімаль-ними витратами, оптимальній адаптації підприємства до ринкових умов. Системауправління повинна бути гнучкою та ефективною.

Цим обумовлене постійне удосконалення менеджмеіпу у ви-робничих і невиробничих структур у зв'язку з об’єктивними вимога-ми виробництва і реалізації продукції, ускладненням господарських зв'язків і загостренням проблеми збуту продукції, підвищенням ролі споживача у формуванні попшу. Зміна умов виробничої діяльності вимагає адаптації до неї системи управління підприємством.

Ціль даного посібника - допомогти студентам і молодим спе-ціалістам опонувати знаннями наукових основ управління підприємс-твом, формуванню у них сучасного підходу до вирішення виробни-чих і соціально-економічних проблем, а також здобути практичні на-вички по створенню умов для творчої та ефективної діяльності.

Головним завданням вивчення курсу “Менеджмент", як науко-вої дисципліни, є здобутгя комплексу теоретичних знань відносно вибору нових форм і методів управління при створенні цілісної, ефе-ктивної і гнучкої системи управління підприємством в умовах транс-формації ринкових відносин. Знання теорії управління дає можли-вість оволодіти мистецтвом керівницгва колективом, включаючи уміння ставити загальні і конкретні цілі і задачі діяльності підприємс-тва, розробляти стратегію управління з урахуванням суспільних, ко-лективних і особистих інтересів, контролювати процес її реалізації.

Характерною особливістю змісту і структури посібника є логі-чне викладення матеріалу від загального до конкретного, на підставі затвердженої програми курсу. Перші глави посібника присвячені тео-рії і методології менеджменту, в яких розкривається процес форму-вання науки про управління.

Функції менеджмешу та їх трансформація при зміні зовніш-нього і внутрішнього середовища розглядаються з позицій системної методології. Наводяться визначення понять «система», «структура», «організація» та ін.

Ринкова економіка ставить більш вимогливі завдання до квалі-фікації спеціалістів і керівників. Важливою функцією керівництва пі-дприємств є розробка і реалізація ефективної стратегії, яка орієнтоваПередмова

на на ринкові критерії. У посібнику розкривається модель сучасного менеджера і визначені основні вимоги до його особистих, ділових якостей і професійної підготовки.

Висвітлено суть і значення операційного, стратегічного і фі-нансового менеджменту, маркетингове управління, управління тру-довими ресурсами і персоналом в підприємствах і організаціях. Розг-лядаються питання пов’язані із владою і лідерством в менеджменті, підготовці і прийнятгю управлінських рішень, організації їх виконан-ня і здійсненню контролю, організації комунікацій, управлінню кон-фліктами, змінами і стресами. Приділена увага корпоративній куль-турі і службовій етиці в ринкових умовах.

Структура навчального посібника відповідає нормативній про-грами дисципліни “Менеджмент”. Кожний розділ закінчується навча-льним тренінгом з контрольними запитаннями, які дозволяють чита-чеві оперативно перевіряти ступінь засвоєння програмного

В посібнику є розділ тестових завдань по кожній темі дисцип-ліни, а також термінологічний словник, що дозволить впроваджувати на семінарських і практичних заняттях активну методику навчання, дозволить студентам забезпечити більш ефективне опрацювання на-вчального матеріалу в процесі самостійної підготовки, дотримуватися наочності навчання.

Згідно з навчальним планом підготовки бакалаврів спеціально-сті 6.050104 “Фінанси”, 6.050106 “Облік і аудит”, 6.050107 “Економі-ка підприємств”, 6.050108 “Маркетинг”, дисципліна “Менеджмент” викладається на четвертому курсі поряд з такими дисциплінами: “Стратегія підприємства”, “Планування і контроль на підприємстві”, “Міжнародна економіка”, “Регіональна економіка”, “Гроші та кре-дит”. Вивчення дисципліни “Менеджмент” базується на фундамента-льних дисциплінах, як: “Економіка підприємств”, “Фінанси”, “Стати-стика”, “Організація виробницгва”.

Послідовність і структура викладеного у посібнику навчально-го матеріалу дозволить створити повне уявлення про предмет “Управління персоналом” як науку, мистецтво і практику управління.

Розділ 1. Основні понятгя, сутність та види менеджменту