Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.4. Організація виконання управлінських рішень : Менеджмент. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

8.4. Організація виконання управлінських рішень


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

магниевый скраб beletage

Ефективність рішення залежить не тільки від його оптималь-ності, але і від форми доведення до виконавців. Організація вико-нання прийнятих керівницгвом рішень як специфічна діяльність ме-неджера передбачає, що він тримає рішення в полі зору, знаходить спосіб впливу на них, управляє ними.

Розділ 8. Методи обґрунтування управлінських рішень

Способи і методи реалізації рішення залежать від його складу і об’єктивних умов, в рамках яких воно перетворюється в життя, але не від бажань і вмінь відповідних керівників і співробітників. Методи реалізації рішення повинні бути практичними і економічними.

Методи, які використовуються при виконанні рішень повинні мати достатню точність, яка б забезпечувала запланований результат, бути надійними, не допускати значних помилок, не створювати під-вищеного ризику. Успіх у вирішенні проблем обумовлює вплив трьох груп факторів: організаційних, матеріальних і особистих [11, с.129-130].

До організаційних факторів відносяться здатність організації швидко перебудуватися для вирішення проблеми у відповідності зі змінами умов і пристосовуватися до них; своєчасно виявити пробле-ми і мати необхідний час для виходу із складної сшуації. На ефекти-вність реалізації рішення в значній мірі впливає стабільність, надій-ність функціонування організації, її здатність долати перешкоди, які викликають відхилення від наміченого шляху.

До матеріальних факторів, які здійснюють вплив на успішне вирішення проблем відносимо наявність необхідних ресурсів (фінан-сових, технічних, інформаційних, кадрових та ін.) і можливість віль-ного маневрування ними.

Особисті фактори, які впливають на реалізацію рішення - не-обхідний рівень кваліфікації, знань і досвіду працівників; ступінь їх розуміння, яка обумовлює відповідне відношення до справи; очікува-не винагородження у випадку успіху або, навпаки, страх відповідного покарання при невдачі; загальний морально-психологічний клімат в колективі.

Існує ряд обставин, які негативно впливають на ефективність вирішення проблем. Це недооцінка їх важливості, складність, можли-ві наслідки. У підсумку можуть стрімко розвиватися негативні тенде-нції, які ставлять під сумнів стабільність роботи організації. Вкрай негативно на ефективність рішень впливає і суб’єктивізм, орієнтація виключно на особистий досвід, інтуїцію, натхнення, симпатії або ан-типатії до окремих підлеглих, орієнтація на особисту вигоду та ін.

Часто справа ускладнюсться тим, що працюючі своєю діяльні-стю можуть вносити сутгєві корективи у початковий варіант рішення. Тому в технології менеджмешу, складним і відповідальним є етап виконання прийнятих рішень. Стосовно цього доцільно розробляти спеціальні організаційні процедури, визначаючи:

Розділ 8. Методи обґрунтування управлінських рішень

на якому рівні слід приймати управлінське рішення;

кому доручити підготовку рішення;

з якими структурними підрозділами і посадовими особами уз-годжуються рішення;

хто контролює і відповідає за правильне рішення;

кому надано право вносити корективи до прийнятого рішення;

хто оцінює рішення і дає висновок про ступінь досягнення пос-тавленої мети.

Виконання рішення передбачає здійснення певних операцій:

Визначення строків виконання рішень (кінцевих і проміж-них). При доведенні завдань до конкретних виконавців слід визначи-ти строк виконання поставленого завдання, який сприяє успішному виконанню рішення і досягненню поставленої цілі.

Конкретизація завдань і відповідальності. Кожний підлег-лий повинен одержувати розпорядження тільки від одного керівника. Подвійність розпорядництва часто вносить в роботу елементи дезор-ганізації знижує відповідальність за доручену справу. Надмірна централізація прийнятгя рішень породжує пасивність, втрату ініціа-тиви, відповідальності, які негативно позначаються на управлінсько-му процесі. Тому важливо децентралізувати систему управління, за-лучити до управлінського процесу максимальну можливу кількість виконавців, розширити делегування повноважень підлеглим.

Визначення обґрунтованої кількості матеріально-технічних ресурсів. Без виділення достатньої кількості матеріально-технічних ресурсів неможливо виконати управлінські рішення пов’язані із впровадженням нової технології, випуском нової продукції, підви-щенням кваліфікації працюючих та ін.

Проведення інструктивної наради, роз'яснення цілей і за-вдань. Доцільно більш широко інформувати підлеглих при видачі за-вдань, чітко ставити конкретні цілі перед кожним виконавцем, давати підлеглим достатні повноваження.

Координація дій виконавців. Ефективна розпорядницька дія-льність керівника досягається шляхом чіткого організаційно-правового регламешування діяльності апарату управління. Добре ор-ганізоване регламешування роботи в організації усуває необхідність постійно уточнювати і координувати взаємовідносини працівників апараіу управління, оскільки кожний з них знає своє місце в системі менеджменту, свої обов’язки, права і відповідальність.

Розділ 8. Методи обґрунтування управлінських рішень

Коригування прийнятого рішення. Ефективність господар-ських рішень залежить від своєчасного коригуючого впливу органу управління в разі зміни внутрішніх і зовнішніх умов. Тому завданням розпорядницької діяльності є організація надійного зворотнього зв’язку, який має велике значення при тривалій реалізації рішення.

Контроль виконання. Зворотній зв’язок між запланованою програмою діяльності та реалізацією прийнятого рішення здійснюють за допомогою контролю, в процесі якого враховують можливі помил-ки, прорахунки, корегують рішення, усувають вплив внутрішніх і зо-внішніх факторів. В ході контролю не тільки перевіряють фактичний стан виконання рішення, а уточнюють і доповнюють його, вживають дійових заходів щодо усунення виявлених недоліків.

Організаторська робота в організації по виконанню управлін-ських рішень, повинна відповідати ієрархії системи управління (лан-ка, бригада, цех, підприємство), кваліфікації кадрів, стану трудової дисципліни особливостям галузі та ін.

Навчальний тренінг Основні поняття

Процес та етапи прийняття рішень. Вимоги до рішень. Методи прийняття рішень. Чинники у прийнятгі рішень. Механізм прийнятгя рішень. Організаційні, матеріальні і осо-бисті фактори реалізації рішень. Операції у виконанні рішень.