Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.3. Механізм і техніка прийняття управлінських рішень : Менеджмент. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

8.3. Механізм і техніка прийняття управлінських рішень


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

магниевый скраб beletage

Технологія менеджменту має наступний механізм прийнятгя управлінських рішень [4, с. 128-129]:

1.         Загальне керівницгво прийнятгям рішень.

2.         Правила прийнятгя рішень.

3.         Плани в прийнятгі рішень.

4.         Прийнятгя двосторонніх рішень керівниками одного рівня за особистою згодою.

5.         Групова взаємодія на рівних рівнях.

6.         Матричний тип взаємодії.

Перші три складових забезпечує вертикальну взаємодію між рівнями управління, а останні три горизонтальний зв’язок. Організа-ція може використовувати як простий, так і складний механізм взає-модії в менеджменті, що залежить від складності рішень і можливос-тей їх реалізації.

Загальне керівництво прийняттям рішень передбачає, що цей процес знаходиться в руках одного лінійного (загального) керів-ника, який в свою чергу підпорядкований вищестоячому керівницгву. Лінійні керівники несуть персональну відповідальність за свою робо-ту, маючи право розпоряджатися матеріальними і трудовими ресур-сами, необхідними для досягнення намічених результатів. Тут права і відповідальність повинні бутирівними.

Правила прийняття рішень, або нормативи, розробляються і затверджуються підприємствами. Ціллю цих планів є здійснення ко-ординації між різними підрозділами і вони діляться на стратегічні, оперативні та організаційні.

Стратегічні правила включають такі види рішень, як визначен-ня типу і видів продукції та послуг, організацію збутової мережі, спо-собів встановлення цін, умов і гарантій при продажу виробів і проду-кції. Ці правила формуються на вищому рівні управління.

Організаційні правила будуються на державній законодавчій базі і включають: цілі і характер діяльності, відносини з державними

Розділ 8. Методи обґрунтування управлінських рішень

установами, стаіут підприємства, а також права, обов'язки і відпові-дальність, питання оплати і охорони праці.

Оперативні правила формуються у вигляді різних інструкцій та рекомендацій.

Плани прийняття рішень є засобом координації діяльності різних підрозділів при прийнятгі управлінських рішень. В планах ви-значаються необхідні ресурси для досягнення намічених цілей, охоп-люють виробничу діяльність підрозділів і вони є більш гнучкими, які легше пристосовувати до складних умов ринку.

Основними показниками такого плану є: об'єм продаж, прибу-ток, капіталовкладення. Кожний підрозділ розробляє детальний річ-ний план по наступним показникам: об’єм реалізації кожного виду продукції, доходи від нової продукції, затрати виробницгва, прибу-ток, рівень зайнятості, капіталовкладення. Керівники підрозділів по кожному відхиленню повинні інформувати керівницгво організації.

Прийняття двосторонніх рішень керівниками одного рівня на основі індивідуальної взаємодії здійснюсться без згоди з вищим керівницгвом. В цьому випадку реалізується горизонтальна коорди-нація в прийнятгі рішень. Для здійснення координації визначаються спеціальні особи. Координатор - керівник має право обговорювати проекти рішень, але не має адміністративної влади, яку мають лінійні керівники.

Цільові групи діють на основі групової взаємодії і приймають рішення по конкретним питанням сумісної діяльності. Цільові групи працюють на тимчасовій або постійній основах, а керівник групи на-діляється правами приймати рішення без узгодження з вищим керів-ницгвом.

В матричних структурах керівник наділясться лінійними пра-вами, які надаються керівникам функціональних підрозділів. Сітьова структура дозволяє приймати рішення в складних виробничих умо-вах.