Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 8. Методи обґрунтування управлінських рішень 8. Методи обґрунтування управлінських рішень 8.1. Технологія прийняття управлінських рішень : Менеджмент. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Розділ 8. Методи обґрунтування управлінських рішень 8. Методи обґрунтування управлінських рішень 8.1. Технологія прийняття управлінських рішень


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

магниевый скраб beletage

Прийнятгя рішень є частиною щоденної роботи менеджера, який виконує свою роль в міжособових стосунках, інформаційних обмінах думками і прийнятгі рішень. При прийнятгі рішень керівник виконує чотири ролі: підприємця, спеціаліста по виправленню пору-шень в роботі, розподілювача ресурсів і спеціаліста по досягненню угод.

Під технологію прийнятгя рішень необхідно розуміти склад і послідовність процедур, які приводять до вирішення проблем в ком-плексі з методами розробки і оптимізації альтернатив. Для керівника прийнятгя рішення не самоціль, а основним є вирішення окремої управлінської проблеми. Для досягнення цього необхідна певна пос-лідовність рішень і, головне, їх здійснення. Тому прийнятгя рішення - це не одномоментний акт, а результат процесу, який розвивається у часі і має визначену структуру.

Процес прийняття рішення це циклічна послідовність дій суб'єкта управління, направленого на розв'язання проблеми організа-ції і міститься в аналізі сшуації, генерації альтернатив, прийнятгі рі-шення і його виконанні (рис. 8.1).

Технологія менеджмешу розглядає управлінське рішення як процес, який складається з трьох стадій: підготовка, прийнятгя і реа-лізація рішення.

На стадії підготовки рішення здійснюється економічний аналіз ситуації на макро- і мікрорівні, який включає пошук, збір і обробку економічної інформації, а також формується проблема для виконання рішення.

На стадії прийнятгя ведеться розробка і оцінка альтернативних рішень, які проводяться на основі багатоваріантних розрахунків, здійснюється відбір критеріїв вибору оптимального рішення і най-кращого варіанта.

На стадії реалізації здійснюються заходи по конкретизації рі-шення і доведення його до виконавців, ведеться контроль за ходом його виконання і дасться оцінка результату прийнятого рішення.

Розділ 8. Методи обґрунтування управлінських рішень

 

                                   Аналіз ситуаці                                                         

            ,''                     ~--ч    

                                                                                              1 г

Контроль іоцінкарезультатів                       Реалі-зація      &-       -^        Шдготов-ка               Визначення проблеми

,           L ;                                                                  V

Управління виконан-ням                                       Визначення критеріїв вибору

 

                        Рішення                     

 

іУ                   

                                  

            \ \                     '           '           / ,'       

                                   Прийняття     ' /        

Узгодження

оптимального рішення                   

                        / ''

 

           

           

                        Розробка

альтернативних рітттень

 

                                              

 

,,                     

 

            \                                  /          

            чч        Вибір альтернативи  .-■'     

                                                                                                                                                        

Рис. 8.1. Етапи та стадії прийнятгя управлінських рішень

Фактична структура процесу прийнятгя рішення визначається конкретною ситуацією або проблемою. Розглянемо етапи прийнятгя рішення [15, с.202-207; 7, с.332-342; 21, с.312-323].

Аналіз ситуації. Необхідність прийнятгя управлінського рі-шення виникає при зовнішньому або внутрішньому впливі, який ви-кликає відхилення від заданого режиму функціонування системи. Тому важливою умовою прийнятгя обґрунтованого рішення є аналіз ситуації, який вимагає збору і обробки інформації. На цьому етапі ви-вчається організація зовнішнього і внутрішнього середовища. Мене-джери і спеціалісти аналізують стан справ, зрівнюють реальні зна-чення контрольованих параметрів із запланованими, що дозволяє ви-явити проблеми, які вимагають вирішення.

Визначення проблеми. Визначення і формулювання проблеми є складною процедурою. Справа в тому, що в момент виникнення, баРозділ 8. Методи обґрунтування управлінських рішень

гато важливих проблем слабко структуровані, тобто не містять явних цілей, альтернативних шляхів їх досягнення, уявлення про затрати та ефект, пов’язані з кожним із варіантів. Доведення цих проблем до кі-лькісної визначеності вимагає від керівників не тільки знань і досві-ду, але й таланту, ішуїції, творчого підходу.

Необхідно пам’ятати, що вирішення однієї проблеми в органі-зації може кликати появу іншої, тому необхідно домагатися мініма-льної кількості виникаючих проблем.

Визначення критеріїв вибору. Керівникові перед розглядом вирішення проблеми необхідно визначити показники, по яким буде проводитися їх порівняння і вибір найкращого варіанта. Ці показники стають критеріями вибору (при прийомі на роботу нового службовця критеріями вибору можуть бути освіта, досвід роботи, кваліфікація, вік, особисті якості).

Розробка альтернативних рішень. Бажано визначити всі аль-тернативні шляхи вирішення проблеми. Тільки в цьому випадку рі-шення може бути оптимальним. Але на практиці керівник не може володіти такою кількістю знань і часу для того, щоб сформулювати і оцінити кожну альтернативу.

На практиці виникають ситуації, при яких проблема не зустрі-чалась раніше і невідомі можливі альтернативи. В таких випадках ре-комендується колективне обговорення і генерування ідей.

Вибір альтернативи. Розробив можливі варіанти вирішення проблеми їх необхідно оцінити, тобто порівняти переваги і недоліки, а також об’єктивно проаналізувати можливі результати. Для співста-влення варіантів рішення необхідно використовувати порівняльні критерії. При виборі альтернативи важливо враховувати фактор ризи-ку. Врахування фактору ризику призводить до перегляду найкращого рішення, яке забезпечує досягнення бажаного результаіу із найбільш високим ступенем вірогідності.

Узгодження оптимального рішення. Керівник у багатьох ви-падках затверджує і несе відповідальність за рішення, які не розроб-ляв. Спеціалісти, які готували рішення, не приймають участі в його реалізації. Виконавці у свою чергу не приймають участь в підготовці і обговоренні рішень. У підсумку в процесах прийнятгя рішень сутгєву роль відіграє стадія узгодження. Найкращим способом узгодження рішення є залучення працівників до процесу його прийнятгя, але цей спосіб не можна абсолютизувати. В деяких випадках менеджер виРозділ 8. Методи обґрунтування управлінських рішень

мушений приймати рішення особисто, не звертаючись до обговорен-ня і узгодження.

Управління виконанням. Для успішної реалізації рішення необхідно визначити комплекс робіт і ресурсів, розподілити їх за ви-конавцями і за строками. Якщо мова йде про серйозні рішення, мож-лива розробка програми їх реалізації. Керівник повинен слідкувати за тим, як виконується рішення, a у випадках необхідності надавати до-помогу підлеглим і вносити окремі корективи.

Контроль і оцінка результатів. На етапі контролю прово-диться оцінка результатів рішення, яке має часовий характер. У зв'язку з цим основна задача контролю - своєчасно визначити якісне виконання рішення і на підставі цього скоригувати його або прийняти нове. Проблема контролю управлінських рішень є актуальною, особ-ливо для великих організацій. Можна прийняти багато корисних pi-mem, але без раціонально налагодженої системи контролю виконан-ня вони залишаються на паперах і не дають бажаного ефекту.

Основні вимоги до технології прийнятгя рішень менеджмешу наступні:

розробка і прийнятгя рішення повинна бути сконцентрована на тому рівні, де є відповідна інформація;

інформація повинна надходити від усіх підрозділів організації;

прийняте рішення повинно відображувати інтереси того рівня управління, який буде його виконувати;

суворе співвідношення рівнів управління, жорстка дисципліна і висока вимогливість.

В практиці менеджмешу існує ще певний розрив між теорети-чними розробками різних аспектів процесу прийнятгя рішень і мето-дами що використовуються на практиці. Гострою залишається про-блема розробки методології прийнятгя тактичних і оперативних рі-шень, на підготовку яких витрачається значна частина робочого часу керівника.

Прийнятгя правильного рішення - дуже складна проблема і не завжди точно можна оцінити його результати, тому що існує великий часовий розрив між процесами прийнятгя і реалізації рішень.

Розділ 8. Методи обґрунтування управлінських рішень