Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.4. Прийняття рішень різними школами управління : Менеджмент. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

7.4. Прийняття рішень різними школами управління


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

магниевый скраб beletage

Існують різні підходи в прийнятгі рішень [3, с.33-35]. Амери-канська школа прийнятгя управлінських рішень передбачає наступ-ну технологію (рис. 7.2.):

 

            Діагноз проблеми    

                       

Формування критеріїв і обмежень

                       

            Виявлення альтернатив      

                       

            Оцінка альтернатив 

                       

            Кінцевий вибір        

Рис. 7.2. Американська технологія прийнятгя рішень

У процесі вирішення проблеми американські спеціалісти ду-мають про все, що пов'язано з рішенням і виходить з нього. При цьо-му кількість етапів у процесі прийнятгя рішення визначається самою проблемою [9].

Діагноз проблеми. Перший етап - це встановлення причин утруднень чи наявність можливостей, якій допомагають визначити проблему в загальному вигляді. Для цього збирається та аналізується інформація (внутрішня та зовнішня). На цьому етапі керівники ста-раються не допускати надлишку інформації і збирають лише релеван-тну (яка відповідає стану проблеми).

Розділ 7. Основи теорії прийнятгя управлінських рішень

Формування обмежень і критеріїв прийнятгя рішень. На цьому етапі визначають діапазон, інтервал, у межах якого в подальшому приймають управлінське рішення. Обмеження, пов’язані з наявністю ресурсів, конкуренцією, можливістю виконання стандартів та інші, варіюють альтернативи в залежності від ситуації та конкретних мене-джерів.

Визначення альтернатив. Відбираються найкращі альтернативи вирішення проблеми.

Оцінка альтернатив. Визначаються переваги, недоліки і ймові-рність реалізації кожної альтернативи.

Вибір альтернатив. Проводиться вибір найбільш раціональної.

Практика американських менеджерів показує, що прийняти оп-тимальне рішення при дефіциті досить важко.

Німецька школа прийнятгя управлінських рішень розглядає процес прийнятгя рішення як складову частину процесів планування і контролю і включає наступні етапи (рис. 7.3.).

Постановка проблеми

Пошук інформації

Оцінка

Прийнятгя рішень

Рис. 7.3. Німецька технологія прийнятгя рішень

Постановка проблеми передбачає: вивчення та формування проблеми; визначення негативних симптомів; вивчення справ та кон-кретизацію цілей; формування критеріїв рішення, встановлення об-межень; організацію процесу прийнятгя управлінського рішення.

Пошук інформації. Визначаються проблеми, співставляються ймовірні дії, здійснюється попередній вибір.

Оцінка. Визначаються передумови для реалізації рішення, про-гнозуються результати, аналізується ризик.

Розділ 7. Основи теорії прийнятгя управлінських рішень

Прийнятгя рішення. Визначається кращий варіант реалізації рішення; виконується операційний аналіз плану (встановлення термі-нів, фінансування тощо).

Японська школа прийнятгя управлінських рішень (рис. 7.4).

Японці відійшли від існуючої теорії прийнятгя рішень, але при цьому їх рішення на практиці є ефективними, що пояснюється самою культурою суспільства.

Розробка альтернативних рішень та відбір кращого. На цьому етапі проводиться розробка різноманітних можливостей вирішення задач та вибір кращої.

Постановка задачі. В постановці задачі задіяні різні групи спе-ціалістів, які її вивчають і дають рекомендації. Після досягнення кон-сенсусу починається стадія реалізації задачі.

Постановка задачі

I Розробка альтернативних рішень

I           ~

Відбір та реалізація кращого

Рис. 7.4. Японська технологія прийнятгя рішень

Затвердження. На основі кращого вибору готується доповідь, що виноситься на розгляд вищого керівницгва. На цьому рівні рішен-ня за допомогою експертів вивчається і затверджується.

Реалізація. Реалізують рішення дуже швидко, бо детально воно проробляється при підготовці. Поскільки рішення прийняте одного-лосно, всі зацікавлені в його реалізації. На противагу класичній теорії менеджменту, яка формулює принцип єдиноначальності, японська система передбачає відповідальність за прийнятгя рішення не особи, а групи. Передбачається, що ні одна людина не має права особисто приймати рішення.

Особливості японської системи. Перший етап - підготовка до-кументів; другий - ознайомлення з ним усіх зацікавлених осіб, третій - затвердження керівником з врахуванням зауважень.

Розділ 7. Основи теорії прийнятгя управлінських рішень

Українська школа прийнятгя управлінських рішень передба-чає, що після виявлення чи постановки проблеми та встановлення умов і факторів, що мають вплив на неї розробляються рішення, з яких вибирається краще (рис. 7.5).

Поява проблеми чи її постановка

Виявлення факторів, які мають на неї вплив

Розробкарішень

Оцінка та прийнятгя рішень

Рис. 7.5. Українська технологія прийнятгя рішень

Навчальний тренінг Основні поняття

Основні риси теорії рішень. Ціль управлінського рішення. Предмет і об’єкт. Основні теорії прийнятгя рішень. Категорії і функції. Закони які впливають на прийнятгя рішення. Управлінські рішення. Вимоги до рішень. Види рішень. Функції управлінських рішень. Кла-сифікація управлінських рішень.