Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.3. Класифікація управлінських рішень : Менеджмент. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

7.3. Класифікація управлінських рішень


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

магниевый скраб beletage

Вирішення проблем, які складають суть процесу управління, є вольовою дією менеджера на об’єкт управління для досягнення пос-тавленої перед ним цілі. Результати управлінських рішень, особливо у великих організаціях, займають інтереси багатьох працюючих.

Управлінські рішення розглядають з різних точок зору. Класи-фікація їх необхідна для визначення загальних і специфічних підходів до їх розробки, реалізації і оцінки, що дозволяє підвищити їх якість, ефективність і спадкоємність управління. Управлінські рішення кла-сифікують за такими ознаками [11, с.123-126]:

За функціональним призначенням планові, організаційні, регулюючі, активізуючи, контрольні. Приклад організаційних рішень - про створення акціонерного товариства, про розподіл службових обов'язків. Координуючі рішення в основному мають оперативний характер (розподіл поточної роботи серед виконавців). Активізуючи рішення процесів управління. Контролюючі рішення направлені на оцінку дій підлеглих.

За характером дій - директивні, нормативні, методичні, реко-мендаційні, дозволяючі, орієшуючі.

Розділ 7. Основи теорії прийнятгя управлінських рішень

Директивні рішення розробляються вищими органами управ-ління по важливим поточним і перспективним проблемам організації і є обов'язковими для нижчих рівнів управління. Рекомендаційні рі-шення готують дорадчі органи, їх виконання бажане, але не обов'язкове, оскільки вони мають рекомендаційний характер. Орієн-туючі рішення призначаються для низових рівнів управління, які ді-ють в умовах значної свободи, мають прогнозний характер.

За часом дії - стратегічні, тактичні, оперативні.

Стратегічні дії визначають основні шляхи розвитку організації, а тактичні - конкретні засоби просування по ним. Так, рішення орга-нізації вийти на зовнішній ринок є стратегічним, а рішення щодо проведення окремих заходів щодо підвищення продуктивності праці - тактичним. До оперативних відносяться рішення, які орієнтуються на вимоги сьогодення.

Стратегічні рішення приймаються на вищому рівні управління організацією, а тактичні і оперативні - на нижчому. Стратегічні рі-шення є ініціативними, які під впливом зовнішніх чинників приймає на себе вище управлінське керівницгво організацією, тобто бере на себе ініціативу. Тактичні рішення мають характер припису, тому що конкретизують вказівки вищестоячого керівництва.

За напрямом впливу - внутрішні і зовнішні.

Внутрішні рішення приймаються безпосередньо в організації і направлені на удосконалення роботи стосовно організації і оплати праці, впровадження нової техніки і технології. Зовнішні рішення на-правляються на пристосування підприємства до змін зовнішнього се-редовища (підвищення конкурентоспроможності продукції, розши-рення частки ринку та ін.).

За способом прийняття - рішення діляться на індивідуальні й колективні. Колективні рішення можуть бути консультативними, су-місними і законодавчими (парламентськими).

Консультативні рішення передбачають, що особа, яка його приймає, радиться з оточенням - підлеглими або експертами, а потім з врахуванням висловлених рекомендацій здійснює власний вибір. Сумісні рішення приймаються в результаті погодження з усіма учас-никами на основі консенсусу, а парламентські базуються на тому, що більшість причетних до нього осіб висловлює з ним згоду.

За суб’єктом управління - виділяють рішення державних, го-сподарських, підприємницьких органів і громадських організацій. Наприклад, державні органи реалізують рішення шляхом прийнятгя

Розділ 7. Основи теорії прийнятгя управлінських рішень

законодавчих, організаційних, розпорядчих документів і проведення організаційної роботи.

За строком прийняття - виділяють довгострокові (більше 5 років), середньострокові (від 1 до 5 років) і короткострокові (до 1 ро-ку) рішення. Довгострокові рішення мають прогнозний характер, що обумовлено баченням майбутнього, яке виходе із умов і потреб су-часного. В результаті ці рішення можуть бути нереалізованими, якщо ситуація в майбутньому стане іншою. Середньострокові рішення від-зеркалюють у обов'язкових для виконання планах і програмах, у від-повідності з якими здійснюються конкретні практичні заходи. Корот-кострокові рішення, за звичай відображаються, як правило в усних та письмових наказах і розпорядженнях.

За широтою охоплення - рішення є загальні і спеціальні. За-гальні рішення торкаються однакових проблем, які відносяться до рі-зних підрозділів організації (строків виплати зарплати, розпорядку робочого дня та ін.). Спеціальні рішення приймають по вузьким про-блемам, які відносяться тільки до одного підрозділу або групи пра-цюючих в ньому.

За характером визначеності управлінські рішення ділять на запрограмовані і незапрограмовані. До запрограмованих приводить логіка розвитку сшуації, у зв'язку з чим залишасться обрати лише момент початку дії, ступінь їх інтенсивності та інші параметри, які оптимізують результат. Частіше всього такі рішення приймають в стандартних ситуаціях. У протилежність цьому незапрограмовані рі-шення приймають в неординарних обставинах, вони вимагають інди-відуального творчого підходу, який інтегрує досвід, результати спеці-альних досліджень, мистецтво менеджера.

За сферою реалізації рішення поділяють на пов'язані з вироб-ницгвом, збутом, науковими дослідженнями, кадрами тощо.

За змістом рішення бувають технічними, економічними, соці-альними. Технічні рішення приймають з об'єктивних причин факто-рів діяльності організації; економічні пов'язані із витратами, які несе організація і обумовленими ними результатами; спеціальні прийма-ють стосовно умов праці персоналу, його оплати, пільг та гарантій.

За ступенем повноти інформації управлінські рішення ді-ляться на прийняті в умовах визначеності, невизначеності та ризику.

За ступенем ефективності рішення поділяють на оптимальні і раціональні.

Розділ 7. Основи теорії прийнятгя управлінських рішень

За методами підготовки рішення діляться на креативні, авро-стичні і репродуктивні.

Класифікація рішень дає змогу упорядкувати їх і виявити зага-льні закономірності та характерні особливості, властиві окремим їх різновидам. Для кожного виду рішень розробляють систему інформа-ції, що орієшує керівників і спеціалістів у підготовці рішень, виборі кращого варіанта прийнятого і реалізованого рішення.