Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.3. Удосконалення комунікацій : Менеджмент. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

6.3. Удосконалення комунікацій


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

магниевый скраб beletage

В ході здійснення управлінського процесу керівник виконує три основних ролі (здійснює міжособові відношення, проводить ІН-формаційний обмін, приймає рішення) і чотири управлінські функції (планування, організація, мотивування і контроль) для визначення і досягнення цілей організації.

Для ефективного здійснення комунікацій, тобто якісної пере-дачі повідомлення у вигляді методичних вказівок, інструкцій, наказів, доповідей, звітів потрібно враховувати різні фактори: підбір слів при формуванні повідомлень, настрій, самопочутгя, потреби адресатів.

Ефективність управління залежить від наступних об’єктивних факторів:

якості обміну інформацією, яка безпосередньо впливає на сту-пінь реалізації цілей (дослідженнями встановлено, що у 73-85% випа-дків, комунікації є головною перепоною на шляху досягнення цілей);

інформаційне перевантаження керівника, який не здатний реа-гувати на всю інформацію ефективно;

незадовільна структура організації (багатоступеневий рівень управління підвищує вірогідність інформаційних перекручувань, тоб-то кожний рівень управління може фільтрувати і корегувати повідом-лення);

незадовільний склад і використання кадрів, відсутність здоро-вої атмосфери;

конфлікти між різними групами і відділами організації;

авторитарне відношення адміністрації до підлеглих, нечіткість або небажання керівників в повному обсязі виконувати свої обов’язки;

вірне визначення прав і відповідальності, почутгя страху кері-вників і підлеглих за наслідки надто відвертої інформації.

До суб’єктивних факторів, що знижують ефективність контак-тів відносимо:

Розділ 6. Комунікація у менеджменті

різне тлумачення людьми інформації, якою вони обмінюються;

перебування у різному емоційному стані членів колективу;

різниця в рівні знань працюючих, які спілкуються.

Розглянемо основні шляхи по удосконаленню комунікаційного обміну в організації [11, с.116-118].

Регулювання інформаційних потоків. Керівник повинен на-вчитися оцінювати якісну і кількісну сторону своїх інформаційних пот’еб, а також інших споживачів інформації в організації. Він зо-бовязаний визначитися в оптимальному максимумі і мінімумі інфо-рмаційних обмінів. Інформаційні потреби залежать в значній мірі від цілей керівника, приймаємих ним рішень і характеру показників осо-бистої оцінки роботи, відділів і служб, а також підлеглих.

Удосконалення управлінських дій. Ці дії повинні бути спря-мовані на удосконалення обміну інформацією (короткі зустрічі, опе-ративні наради, контакти з підлеглими) і знаходження додаткових можливостей управлінського дійства. Планування, реалізація і конт-роль формують додаткові можливості управлінського дійства в на-прямку удосконалення інформаційного обміну. Обговорення нових планів, варіантів стратегії, цілей, необхідних для більш ефективної реалізації наміченого, контроль за виконанням робіт, звіти по резуль-татам контролю є додатковою дією підвладною керівникові.

Удосконалення системи зворотнього зв'язку. Зворотній зв’язок складає частину контрольно-управлінської інформаційної си-стеми в організації. Одним з варіантів цієї системи є переміщення працюючих із одного відділу в інший в цілях обговорення різних пи-тань. Кожний керівник переборює відстань між собою і підлеглими шляхом створення продуманої системи комунікацій, яка гарантує проходження повідомлення до кожного підлеглого і сприйнятгя їх останнім.

Опитування працюючих є одним із варіантів системи зворот-нього зв’язку. Ці опитування рекомендується проводити для одер-жання інформації від керівників і працюючих по різним питанням: чи надходить до підлеглих точна і своєчасна інформація, яка необхідна для роботи; чітко доведені до працюючих цілі діяльності їх підрозді-лів; відкритий керівник до пропозицій; інформовані підлеглі до на-ступних перемін в організації, які відзначаться на їх безпосередній роботі, тощо.

Удосконалення системи збору пропозицій, яка запроваджу-ється в цілях надходження інформації до керівного складу. Всі праРозділ 6. Комунікація у менеджменті

цюючи при цьому мають можливість генерувати ідеї, які торкаються удосконалення діяльності організації. Ціллю цих систем є зниження рівня фільтрації або ігнорування ідей на шляху знизу вверх.

В основному така система реалізується у вигляді анонімних пропозицій, які працівники опускають у спеціальні скриньки, але цей варіант не завжди ефективний, тому що часто відсутній механізми ві-дкритого розгляду пропозиції і стимулювання їх авторів. Систему збору інформації можливо розширити за допомогою телефонної дові-дки, посилення контактів з працюючими, створенні спеціальних груп з керівників і працюючих, які розглядають питання розвитку підпри-ємства. Таким чином, обмін інформацією в організації може поліп-шувати систему зворотнього зв’язку.

Впровадження інформаційних бюлетенів, публікацій. Вели-кі підприємства видають щомісячні бюлетені, в яких міститься інфо-рмація для працюючих. В цих виданнях публікуються статгі з огля-дом пропозицій управління організацією, виробницгва нової продук-ції, нових умов контракту, які пропонує адміністрація, а також відпо-віді керівництва на запитання працюючих. Ця інформація може допо-внюватися відеооглядами про роботу підприємства.

Сучасна інформаційна технологія сприяє удосконаленню обміну інформацією в організації. Електронна пошта дає можливість направляти письмові повідомлення різним особам в організації, в різ-них установах, містах, областях і навіть країнах, що зменшує теле-фонні розмови.

Навчальний тренінг Основні поняття

Комунікація. Здійснення комунікацій. Відправник. Повідомлення. Канал. Одержу-вач. Кодування. Передача. Декодування. Відгук. Зворотній зв’язок. Перешкоди. Види кому-нікацій. Форми комунікацій. Удосконалення комунікацій. Фактори ефективного управління.