Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.2. Види і форми комунікацій : Менеджмент. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

6.2. Види і форми комунікацій


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

магниевый скраб beletage

Для успішної діяльності організації необхідні ефективні кому-нікації. Керівник, виконуючи свою роль і здійснюючи основні функ-ції, за допомогою якісної і своєчасної інформації може ефективно впливати на реалізацію поставлених цілей. Дослідженнями встанов-лено що майже 50% інформації не доходить до підлеглих. У багатьох випадках повідомлення сприймаються неправильно і тому обмін ін-формацією стає неефективним.

Завдання полягає в тому, щоб насамперед вміло використову-вати різноманітні види комунікації, серед яких відзначаємо:

Інформування, передача інформації. До цього виду комуні-кацій відносимо читання лекцій, виступи, бесіди, проведення нарад і зборів.

Експресивна комунікація, яка виражається в силі прояву по-чуггів, переживань (зустрічі після довгої розлуки).

Переконуюча, означає прагнення вплинути на інших (вислов-лення захоплення, прохання, переконання, що особливо важливо до політичних діячів, юристів).

Соціально-ритуальна, яка передбачає використання норм і звичаїв соціально-культурної поведінки (процедура знайомства, зви-чаї, гостинність).

Паралінгвістична комунікація, передбачає спілкування за допомогою міміки, виразу очей і рота, а також у позі рухів. Можли-вості несловесних повідомлень не слід применшувати, тому що у ряді випадків одними словами не можна передати усі емоції.

Різноманітні види комунікації можна поділити на:

Усну, письмову і візуальну за формою подання. Усна комуні-кація є найбільш ефективною, яка може передавати усі деталі і ви-ключати неправильне розуміння. Письмова комунікація не допускає найменших неточностей, вимагає часу, веде до зайвої бюрократизації управлінського процесу.

Інструктуючу, мотивуючу та інформуючу, за цільовою спрямованістю.

Висхідну, низсхідну і горизонтальну, по досягненню цілей. Висхідні комунікації здійснюються у формі звітів, пропозицій і пояс-нювальних записок, основною метою яких є інформування вищих ор-ганів про справи на місцях. Низсхідні комунікації інформують підле-глих про стратегічні плани діяльності організації, а горизонтальні Розділ 6. Комунікація у менеджменті

здійснюють обмін інформацією між різними структурними підрозді-лами для досягнення координації і узгодження діяльності.

Основними формами комунікацій є:

Комунікації між організацією і зовнішнім середовищем. Ор-ганізація використовує різні засоби комунікацій із зовнішнім оточен-ням. 3 потенційними споживачами вона спілкується за допомогою реклами. У відносинах з громадкістю особлива увага надається ство-ренню позитивного іміджу організації, а з державними установами наданням якісної і своєчасної звітності.

Міжрівневі комунікації в організації. Інформація в середині організації переміщусться в рамках вертикальних комунікацій з ви-щого на нижчий рівень і навпаки. Таким шляхом адміністрація інфо-рмує підлеглих про поточні задачі, змінах пріоритетів, конкретних завданнях, а комунікації по висхідній виконують функції оповіщення про стан справ на місцях, інформація надається у формі звітів, пропо-зицій і пояснювальних записок.

Комунікації між різними підрозділами (відділами). Оскільки організація - це система взаємопов'язаних елементів, керівництво по-винно домагатися чіткої їх роботи. Взаємодія між підрозділами в ос-новному здійснюсться на підставі горизонтальної комунікації, що ве-де до рівноправних відносин, a у підсумку до задоволеності працюю-чих.

Комунікації між керівниками і робочою групою. Ці комуні-кації дозволяють керівнику підвищувати ефективність дій з робочою групою в цілому. Оскільки в обміні приймають участь всі члени гру-пи, кожний має можливість висловити свою думку про існуючі зміни та їх наслідки; про підвищення продуктивності праці, про проблеми інноваційного характеру. Відносини рівності можуть сприяти підви-щенню задоволеності співпрацівників роботою.

Неформальні комунікації. Канал неформальних комунікацій часто називають каналом розповсюдження чуток. По цим каналам інформація передасться набагато швидпіе. Дослідженнями встанов-лено, що чутки на 80-90% підтверджуються у відношенні до несупе-речливої інформації. Типовою інформацією, яка передасться по кана-лам чуток є: наступне скорочення працюючих; нові заходи покарання за прогули і спізнення; зміни у структурі організації; наступні пере-міщення і підвищення по посаді; лайка двох керівників, а також хто і кому призначає побачення після роботи.

Розділ 6. Комунікація у менеджменті

Особиста комунікація включає всі види обміну інформацією, що має місце між людьми.

Характер комунікаційної системи залежить від типу структур-них систем, що використовуються для побудови управлінської систе-ми. Основними типами структурних схем є: лінійна, кільцева, сотова, багатозв’язкова, зіркова, ієрархічна.