Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 6. Комунікація у менеджменті 6. Комунікації у менеджменті 6.1. Процес комунікацій і його роль в менеджменті : Менеджмент. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Розділ 6. Комунікація у менеджменті 6. Комунікації у менеджменті 6.1. Процес комунікацій і його роль в менеджменті


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

магниевый скраб beletage

Комунікація - це обмін інформацією між людьми, за допомо-гою слів, букв, символів, жестів, через які висловлюється відношення одного працівника до знань і розумінь іншого, досягається довіра і взаємоприйнятгя поглядів. Це необхідний елемент в діяльності мене-джера, який спілкуючись з підлеглими, одержує інформацію для при-йнятгя рішень, підтримує ділові контакти з партнерами. Якщо усуну-ти комунікацію, то організація перестає бути керованою, її діяльність набуває хаотичного, нескоординованого характеру.

Розпізнають три аспекти комунікацій: технічний, семантичний і прагматичний. Технічний аспект зв'язують з процесами передачі ін-формації від однієї точки, устаткування або особи іншій по відповід-ним каналам. Семантичний аспект відображує передачу і прийом ін-формації, включаючи її розуміння одержувачем. Прагматичний ас-пект враховує вплив прийнятої інформації на поведінку одержувачів і ефективність використання цієї інформації [11, с.109].

Здійснення комунікацій - це зв'язуючий процес, необхідний для кожного управлінського дійства. Існує думка, що ефективно пра-цюючі керівники - це ті, хто досяг успіхів у налагодженні комуніка-цій.

Організація комунікацій сприяє, з однієї сторони, підвищенню продуктивності праці, а з іншої - досягненню задоволеності в групо-вій взаємодії. У широкому розумінні комунікація не тільки сприяє ін-телектуальному розвитку особистості, але й представляє собою засіб управління суспільством або соціальною групою.

Основна ціль комунікаційного процесу забезпечити розу-міння інформації, яка є предметом обміну. Але самий факт обміну інформацією не гарантує ефективності спілкування в ньому людей. Для кращого розуміння процесу обміну інформацією та умов його ефективності, необхідно мати уявлення про його стадії, в яких прий-мають участь декілька людей [7, с.386].

В обміні інформацією виділяють такі базові елементи [15, с.171]:

відправник - особа, що генерує ідеї або збирає інформацію і передає її;

Розділ 6. Комунікація у менеджменті

кодування - це процес перетворення ідей у символи, зобра-ження, рисунки, форми, звуки, мову;

повідомлення - це інформація, закодована за допомогою сим-волів, яка передається одержувачу;

канал - це засіб передачі інформації за допомогою якого сиг-нал спрямовується від передавача до приймача;

декодування - це процес за допомогою якого приймач пові-домлення переводить одержані символи в конкретну інформацію та інтегрує її значення;

одержувач - це особа, якій призначається інформація і яка її інтерпретує.

При обміні інформацією відправник і приймач проходять декі-лька взаємопов'язаних етапів. Основною їх задачею є укласти пові-домлення і використати канал для його передачі таким чином, щоб обидві сторони зрозуміли і розділили початкову ідею.

 

            Формує або відбирає                       Кодує і оби-рає канал                      Передає по каналу                Декодує         

            1'                                            ''                                                                     ''                                  'г         

Відправник    —►    Ідея     —►    Повідомлення           —►    Приймач        —►    Чизрозуміла

ІДЄЯ?

                                                                                                                                                        

                       

Рис. 3. Проста модель обміну інформацією

Етапи проходження інформації взаємопов'язані і складаються із: зародження ідеї; кодування і обрання каналу, передачі і декоду-вання[15,с.171].

Народження ідеї. Обмін інформацією починається з її форму-вання або відбору. Відправник вирішує, яку значущу ідею або пові-домлення необхідно зробити предметом обміну. На жаль, багато спроб обміну інформацією зриваються на першому етапі, якщо відп-равник не продумав достатньо ідею. Для здійснення ефективного об-міну інформацією, необхідно враховувати багато факторів. Ідея не може міститися тільки у загальній похвалі або критиці поведінки під-леглих.

Кодування і вибір каналу. Для передачі ідеї, відправник по-винен за допомогою символів закодувати її, використовуючи для цьоРозділ 6. Комунікація у менеджменті

го слова, інтонації, жести. Він повинен також обрати канал, сумісний з типом символів, які використовуються для кодування (мова, пись-мові матеріали, електронні засоби зв'язку, комп'ютерні мережі, елек-тронна пошта та ін.). Якщо канал непридатний для фізичного утілен-ня символів, передача неможлива.

Вибір засобів повідомлення не повинен обмежуватися єдиним каналом. Бажано використовувати два засоби комунікації. Орієнтація на два канали змушує більш ретельно готуватися до обміну інформа-цією і письмово реєструвати параметри сшуації, але інформаційний обмін не повинен бути письмовим.

Передача. Відправник використовує канал для доставки пові-домлення приймачу. Передача є одним із важливих етапів, через які необхідно пройти, щоб довести ідею до іншої особи.

Декодування. Після передачі повідомлення відправником оде-ржувач декодує його. Декодування - це перевод символів у думки. Якщо символи, обрані відправником, мають теж саме значення до одержувача, то обмін інформацією буде ефективним.

Відгук - це сукушгість реакції одержувача повідомлення після ознайомлення із його змістом.

Значному підвищенню ефективності обміну управлінської ін-формації сприяє зворотній зв'язок, коли відправник і одержувач мі-няються комунікативними ролями. Зворотній зв'язок - це частина відгуку одержувача, що поступає передавачу (відправнику). Двосто-ронній обмін інформацією більш ефективно знімає напругу, підвищує впевненість у правильності повідомлення. Зворотній зв'язок характе-ризує ступінь розуміння, або нерозуміння інформації, що міститься в ньому. Він може набувати форми не тільки слова, але і кивка голо-вою, усмішки, потиснення руки, певного виразу очей, інтонації голо-су, тощо.

На практиці іноді має місце недооцінка зворотнього зв'язку і зайве захоплення односторонньою комунікацією, коли зверху вниз надходять накази. He всю інформацію можна відправити телефоном, не можна здійснити одночасну розмову з усіма працівниками зразу. Обмін інформацією буде менш ефективним, якщо канал не відповідає ідеї (за чашкою кави недоцільно говорити про попередження праців-ника, тому що в цій ситуації неможливо передати ідею серйозності порушення).

Розділ 6. Комунікація у менеджменті

Стійкий зворотній зв'язок дозволяє сутгєво підвищити надій-ність обміну інформацією і частково уникнути її втрат, різних переш-код, які перекручують зміст.

Перешкодами при обміні інформацією можуть бути:

Перешкоди обумовлені сприйняттям. Люди реагують не на те, що в дійсності відбувається, а на те, що ними сприймасться. Пові-домлення по різному інтерпретусться залежно від роду занять, спеці-альності, у випадках недовіри і антагонізму.

Керівників вищої ланки в основному постачають позитивною інформацією. Підлеглі не інформують їх про погані новини. Основ-ною причиною цього є страх перед покаранням. Керівник, який не створює позитивного клімаіу в колективі здобуває тільки урізаний об'єм інформації.

Семантичні бар’єри обумовлені різним розумінням і тлума-ченням слів, жестів, інтонації. Слова і жести мають різне значення і не кожний може зрозуміти їх, що викликано різницею в освіті, квалі-фікації, слабким знанням іноземної мови, національними особливос-тями.

Невербальні перепони - це використання різних символів, крім слів. Прикладами цього є обмін поглядами, вираз обличчя (усмішка, нерозуміння, підняті брови, живий або відсутній погляд, погляд з виразом схвалення або несхвалення, використання пальця, прикриття рота рукою, в'яла поза, інтонація, модулювання голосу).

Поганий зворотній зв'язок, який знижує ефективність кому-нікації. Основною причиною цього є вміння слухати. Мистецтвом ефективного слухання є такі засоби: перестаньте розмовляти; допо-можіть говорючому вільно виловлювати свою думку; будьте терпля-чими; не допускайте суперечок; задавайте питання.

Перешкоди в організаційних комунікаціях. Основними з них є: перекручення повідомлень; інформаційне перевантаження ке-рівника; недосконала структура управління і техніка комунікації.

Перешкоди пов'язані з чисто фізичними і психологічними моментами: втомленість; слабка пам'ять; неуважність; імпульсив-ність, яка заважає зосередитися; зайва емоціональність; нетерпля-чість.

Все це заважає одному з учасників обміну інформацією в пов-ній мірі донести до іншого, а іншому - відповідним чином її сприйня-ти, що в кінцевому підсумку відзначиться на якості управлінських рішень.

Розділ 6. Комунікація у менеджменті