Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.4. Технологія інформаційної діяльності : Менеджмент. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

5.4. Технологія інформаційної діяльності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

магниевый скраб beletage

Інформаційні технології управління це сукупність методів, процесів і програмно-технічних засобів, об'єднаних в технологічний ланцюжок, який забезпечує збір, обробку, зберігання і розповсю-дження (транспортування) інформації в цілях зниження трудомістко-сті використання інформаційного ресурсу, а також підвищення його надійності і оперативності.

Технологія інформаційної діяльності включає такі понятгя, як матеріально-технічна база, види інформаційної технології, система ведення записів, носії інформації, інформаційні бази даних, пакети прикладних програм.

Розділ 5. Система інформаційного забезпечення

Розвиток матеріально-технічної бази інформаційної діяльності здійснювався у декілька етапів.

Перший етап - 50-60-і роки XX сторіччя - характеризується створенням і використанням великогабаритних ЕОМ, розвитком тех-ніки, яка накопичувала, систематизувала, обробляла і видавала інфо-рмацію.

Другий етап - 70-і роки - характеризується створенням і вико-ристанням мікропроцесорів у виробничих, інформаційних, транспор-тних та інших видах обладнання. Цей напрямок розвитку електроніки дав поштовх створенню і швидкому розповсюдженню мініатюрних видів обчислювальної техніки (міні,- макро- і персональних ЕОМ), що сприяло накопиченню інформації в самих різних формах.

На третьому етапі - 80-і - початок 90 років XX сторіччя - ін-формаційні технології стають більш ефективними, все глибше охоп-люють як управляємі виробничі процеси, так і самі процеси управ-ління, забезпечують формування автономних та інтегрованих комп'ютерних систем.

Електронна техніка дозволяє скорочувати управлінські витрати і прискорювати прийнятгя обґрунтованих управлінських рішень; зна-чно підвищувати ефективність проектно-конструкторських розробок; забезпечує ефективне планування; сприяє полегшенню праці секрета-рів і діловодів, а в бухгалтерському обліку - полегшує складання пи-сьмових фінансових документів, здійснення безкасових зв'язків з ба-нками і фінансовими закладами.

У внутрішньогосподарській системі інформації використову-ють такі види обчислювальної техніки: персональні ЕОМ, мікропро-цесори, засоби телекомунікацій, електронні пишучі машини, засоби автоматизованої обробки текстової інформації та ін.

В системі оперативного управління виробницгвом використо-вуються міні ЕОМ для: розробки оперативних планів виробницгва і контролю за їх виконанням; контролю за рухом запасів матеріалів, необхідних для виробницгва; розрахунків заробітної плати; контролю за надходженням заказів; аналізу даних про збут продукції; реєстрації надходження платежів, ведення обліку і звітності.

Технічні засоби сучасних інформаційних технологій повинні відповідати певним вимогам: швидко вирішувати окремі задачі; мати достатній об'єм пам'яті та інформаційної ємності, а також розвинуті комунікації. Ці вимоги обумовлені специфікою інформаційних проРозділ 5. Система інформаційного забезпечення

цесів в о’ганізаціях, які вимагають оперативної обробки і аналізу ве-ликих обємів інформації.

Види інформаційних технологій. При організації збору і ре-єстрації даних по принципу послідовних рішень застосовуються різні види інформаційних технологій: збір і реєстрація даних безпосеред-ньо в процесі виробницгва у формі єдиного документа і використання цешральної ЕОМ для їх агрегирування; обробка даних в режимі діа-логу для розрахунків показників на терміналі; одержання вільного документа, використання машинолічильного носія інформації, оброб-ка даних на комп’ютерах.

Вирішення питань впровадження нових технологій вимагає комплексного підходу, в тому числі їх вплив на положення працюю-чих у виробничому процесі. В цьому плані доцільним є аналіз трудо-вих функцій працюючого, його дії, навички, здібності, умови праці. Складність представляє оцінка трудових і соціально-економічних фа-кторів.

Характерними рисами нових технологій є: інтегрованість ін-формації, яка передбачає єдину уніфіковану форму надання, збері-гання, пошуку, відображення і захисту даних; гнучкість (можливість адаптованої швидкої перебудови форми способу представлення ін-формації в процесі вирішення задачі); інтерактивність (діалоговий режим вирішення задач з широкими можливостями для користувача).

Система ведення записів розробляється на основі спеціальних програм, направлених на полегшення доступу до необхідної інфор-мації і використання нею.

До важливих видів записів відноситься:

технологічна документація, креслення, інженерно-конструкторські розрахунки;

наукова документація, дослідно-конструкторські розробки, па-тенти та інша інтелектуальна власність;

дані обліку і фінансової звітності, фінансова документація;

розрахунки заробітної плати працюючих;

тексти кошрактів і супроводжувальної документації;

річні звіти і протоколи загальних зборів колективів і акціоне-рів;

звітні дані для здійснення багатоваріантних розрахунків в рам-ках програм маркетингу по продукту і господарському підрозділу;

дані для розробки планів та їх показники.

Розділ 5. Система інформаційного забезпечення

Носії інформації мають визначену форму, яка містить інфор-мацію про організацію в цілому і окремо по кожному підрозділу. Ко-жна форма має свій перелік статистичних даних і факторологічної інформації, яка дозволяє провести детальний економічний аналіз стану і розвитку господарської діяльності організації, розробити і при-йняти необхідні управлінські рішення.

Розрізняють такі види форм: для зберігання інформації, реєст-рації даних, статистичної (фінансової) звітності, обстежень.

Оскільки потреби в інформації та її змісті змінюються в залеж-ності від внутрішніх умов, виникає необхідність в постійному уточ-ненні і переробці форм, які містять первинні дані.

Інформаційні бази даних включають весь комплекс статисти-чних показників господарської діяльності організації в цілому та її виробничо-збутових підрозділів, а також факторологічний матеріал відносно всіх факторів, які впливають на стан і тенденції розвитку організації. Звичайно при формуванні бази даних вирішується питан-ня про систему її зберігання і оновлення, а також обґрунтованій ув'язці, взаємній узгодженості, можливості проведення порівнянь і співставлення даних. Це має істотне значення при об'єднанні первин-них даних в укрупненні групи (файли) зі своїми реквізитами. Бази да-них безперервно оновлюються на певній системній основні з ураху-ванням основних користувачів - менеджерів.

Створення пакетів прикладних програм. Розробкою пакетів прикладних програм займаються як великі, так і невеликі спеціалізо-вані організації. Вони орієнтовані на розробку програм для персона-льних комп'ютерів одного виду, інші - на розробку пакетів програм для різних видів персональних ЕОМ. Розробкою пакетів прикладних програм займаються також спеціалісти державних закладів, універси-тетів на основі конкретних заказів і кошрактів.

Ефективність сучасної інформаційної технології в значній мірі залежить від обраної стратегії її впровадження. Існують дві стратегії впровадження сучасних інформаційних технологій: нова інформацій-на технологія, яка пристосовується до діючої системи управління; но-ва інформаційна технологія впроваджується у модернізовану систему управління. Ефект від впровадження першої стратегії невисокий, але й витрати незначні. Витрати по другій стратегії великі, але й ефект максимальний.

Розділ 5. Система інформаційного забезпечення

Навчальний тренінг Основні поняття

Управлінська інформація. Ознаки інформації. Види інформації. Типи інформації. Прості і складні інформаційні системи. Основні принципи і цілі системи інформації. Основні задачі і функції системи інформації. Інформаційна технологія управління. Види інформацій-нихтехнологій.