Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.3. Система інформації : Менеджмент. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

5.3. Система інформації


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

магниевый скраб beletage

Інформаційне забезпечення управління здійснюється шляхом створення на підприємстві інформаційної системи, яка включає пото-ки інформації по різним каналам, носії інформації, а також технічні засоби фіксування, передачі, пошуку і обробки даних.

Управляючі інформаційні системи послідовно реалізують принципи єдності виробничого процесу інформації та організації шляхом пристосування технічних засобів збору, накопичення, оброб-ки і передачі інформації в сполученні з використанням аналітичних методів математичної статистики і моделей прогнозно-аналітичних розрахунків. Виділяють прості і складні інформаційні системи [11, с.92-94].

Прості інформаційні системи забезпечують передачу інфор-мації від місця її виникнення до управляючої особи без переробки (наприклад, одноразові усні повідомлення, повідомлення по телефо-ну, факсу та ін.). При цьому формування управлінського рішення та його реалізація здійснюється безпосередньо управляючою особою. Прості інформаційні системи характерні для нижчих рівнів управлін-ня підприємством (ланка, бригада та ін.).

Розділ 5. Система інформаційного забезпечення

В складних інформаційних системах існують паралельні по-токи первинної інформації від місць її виникнення. Переробка склад-ної інформації включає статистичну обробку, аналіз і складні обчис-лення, необхідні для одержання варіантів управлінських рішень.

В залежності від місця обробки інформації розрізняють централізовані і децентралізовані інформаційні системи. Важливи-ми класифікаційними ознаками інформаційних систем є рівні механі-зації (на базі оргтехніки) і автоматизації (на базі ЕОМ) процесів пере-дачі і обробки інформаційних потоків. За цією ознакою виділяють три види складних інформаційних систем: з низьким, середнім і висо-ким (автоматизованим) рівнем розвитку.

Підвищення ефективності інформаційних систем досягасться шляхом наскрізної побудови і сумісного використання, що дозволяє усунути дублювання і забезпечити багаторазове і повне використання інформації, встановлення певних інтеграційних зв'язків. Інформацій-не забезпечення обумовлює надання користувачам зведень, необхід-них для вирішення науково-виробничих задач; створення найбільш сприятливих умов для розповсюдження інформації - проведення від-повідних адміністративно-організаційних, науково-дослідних і виро-бничих заходів. Інформація і особливо її автоматизована обробка є важливими факторами підвищення ефективності виробницгва.

Основні принципи і цілі системи інформації [11, с.94]:

визначення вимог до її змісту і характеру в залежності від ці-лей організації;

забезпечення зберігання, використання, надання інформації в умовах централізованого і децентралізованого управління;

визначення потреби в технічних засобах організації в цілому і кожного виробничого підрозділу;

розробка програмного забезпечення, створення і використання банків даних;

проведення багатоваріантних розрахунків в процесі розробки програм маркетингу в плануванні, кошролі, зборі і обробці цифрової інформації.

автоматизована обробка і видача текстової інформації;

забезпечення копіювальними пристроями і засобами зв'язку в цілому організації і окремих її підрозділів;

автоматизація адміністративно-управлінської праці за допомо-гою комп'ютерної техніки.

Розділ 5. Система інформаційного забезпечення

Основні задачі системи інформації:

координація діяльності по збору і обробці даних фінансових звітів на вищому рівні управління і у виробничих підрозділах в цілях підвищення якості і своєчасності надходження інформації;

визначення основних напрямків системи збору, обробки і збе-рігання первинних даних;

розробка основних напрямків розвитку технології обробки ін-формації.

Визначення рівня потреби кожного керівника в необхідний йому інформації - важливе завдання, вирішення якого залежить від досвіду і функцій керівницгва, а також його повноважень у прийнятгі управлінських рішень.

Основні функції системи інформації:

визначення потреби кожного керівника в інформації для опера-тивного управління виробничо-збутовою діяльністю;

цешралізоване планування витрат на придбання і оренду тех-нічних засобів для забезпечення безперебійного функціонування сис-теми інформації;

визначення потреби в технічних засобах організації в цілому і кожного менеджера для забезпечення необхідною інформацією;

забезпечення належного рівня збору, зберігання і надання ін-формації;

визначення рівня витрат на використання технічних засобів в системі інформації;

розробка програмних засобів, прикладних програм.