Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 5. Система інформаційного забезпечення 5. Система інформаційного забезпечення менеджменту 5.1. Поняття та класифікація інформації : Менеджмент. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Розділ 5. Система інформаційного забезпечення 5. Система інформаційного забезпечення менеджменту 5.1. Поняття та класифікація інформації


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

магниевый скраб beletage

Управлінська інформація - це дані, які є об’єктом зберігання, передачі, перетворення і використовуються для активного впливу на регулювання виробничої діяльності організації.

Інформація в процесі управління - це і об'єкт і продукт праці. Вона усуває невизначеність, дозволяє вивчати стан об'єкта, форми і методи діяльності. Без цих свідчень не може бути опрацьовано управлінське рішення. В свою чергу, само це рішення - це певна ін-формація для працівників сфери виробництва. Інформація - це основа управлінського рішення, так як вона передбачає її збір, обробку та аналіз в процесі опрацювання рішення. За допомогою інформації здійснюється циклічно повторюючи стадії процесу управління, одер-жання і переробки свідчень про стан управляючого об'єкта і передача управлінських команд цьому об’єкту. За допомогою інформації реалі-зується взаємозв'язок між органом управління і об’єктом управління, або між різними рівнями управляючої системи.

Інформація має такі ознаки:

на певному етапі процесу управління виступає продуктом пра-ці, а на послідуючому-його предметом;

може тривалий час застосовуватися, і при використанні не втрачає споживчих якостей;

має здатність накопичуватися, що дозволяє більш чітко вста-новлювати зв'язки і тенденції розвитку управляємого процесу, а в той же час може морально застаріти в результаті змін;

структурні підрозділи організації виступають як споживачами інформації, так і джерелами.

Джерелами управлінської інформації можуть бути вище керів-ницгво, підлеглі їм керівники і органи управління, засоби масової ін-формації, інформаційні системи, періодичний друк, зразки техніки, технічна документація, довідники, документи, фотознімки, мікрофі-льми, показники приборів та ін.

Види інформації, які використовуються в управлінні, класифі-куються за наступними ознаками [11, с.88; 7, с.397]:

Розділ 5. Система інформаційного забезпечення

змістом - політична, директивна, правова, науково-технічна, економічна, планова, адміністративна, виробнича, бізнесова, норма-тивно-довідкова, обліково-бухгалтерська, статистична;

напрямом руху - вхідна, вихідна;

характером фіксації - фіксована, нефіксована;

способом фіксації - документована, звукова, аудивізуальна;

відношенням до суб'єктауправління - зовнішня, внутрішня;

ступенем обробки - первинна, довільна, підсумкова;

ступенем постійності - постійна, перемінна;

формі надання - літерна, цифрова, кодована;

можливості обробки - піддається і не піддається обробці;

насиченості - достатня, недостатня, збиткова;

правдивості - достовірна, недостовірна.

Для управлінської і бізнесової діяльності менеджерів найбіль-ше значення має зміст інформації.

Політична інформація відображає політику держави щодо бі-знесу, соціально-економічного розвитку, різних форм господарюван-ня.

Директивну інформацію виробляють вищі органи, які визна-чають стратегію господарської діяльності менеджерів і яка слугує ос-новою управління.

Правова інформація визначає статус кожного працівника, Mo¬re посадове положення і за допомогою якої встановлюють норми го-сподарського і адміністративного права, додержуються законності.

Науково-технічна інформація надає дані про досягнення нау-ки і техніки, для ознайомлення з якою створюються в організаціях відділи або бюро.

Економічна інформація використовується для обґрушування управлінських рішень і управління економічним розвитком організа-ції. Вона включає розрахунки економічних показників, результати го-сподарської діяльності, аналізу ринку, ціноутворення та ін.

Планова інформація представлена завданнями, технологіч-ними картами, планами по періодам робіт, планами-нарядами та ін.

Адміністративна інформація призначена для оформлення ді-лових взаємовідносин між організаціями, громадянами і усунення не-доліків; оформляється у вигляді наказів, розпоряджень, вказівок, по-ложень;

Розділ 5. Система інформаційного забезпечення

Виробнича інформація містить оперативні зведення про тех-ніку, технологію виконання планів виробницгва і реалізації продук-ції.

Бізнесова інформація містить зведення про ринкові ціни та їх тенденції, рівень конкуренції, строки і об’єми надходження продук-ції, сервіс та рекламу, можливості комерційних операцій, підприєм-ницгво, комерційний ризик та ін.

Нормативно-довідкова інформація включає норми виробітку і обслуговування, тарифну систему оплати праці, розміри посадових окладів, довідкові дані про техніку, технологію, організацію праці.

Облікова-бухгалтерська інформація дозволяє контролювати хід виробництва і його результати, використання коштів, здобутгя прибутку.

Статистична інформація представляє достовірні науковообг-рунтовані зведення, які дозволяють прийняти вірне рішення.

Зміст інформації визначається потребою управлінських ланок і приймаємих управлінських рішень. Основні вимоги до інформації: точність й достовірність, правильній відбір первинних зведень; опти-мальність систематизації; достатність і задоволення потреб окремих управлінців; доступність; своєчасність надходження.

Інформація повинна бути достатньою, тобто її кількість і якість в повній мірі показувати стан справ. Необхідно визначити, що дефі-цит відомостей призводить до прийнятгя неякісних рішень, а надли-шкова інформація ускладнює розробку рішень і підвищує їх вартість.

Правдивість надходження інформації визначається її вірогідні-стю, одноразовістю реєстрації, точністю передачі. Якщо інформація проходить три-чотири передаючих ланки, її правдивість знижується до 10% за рахунок старіння і викривлення.

Доступність інформації міститься в тому, що вона знаходиться і накопичується в такому вигляді, що її можна було швидко і легко сприймати і використовувати в управлінні. Мова повідомлення по-винна бути зрозумілою адресату, важливе значення має наочна інфо-рмація: графіки, планшети, світлове табло, слайди.

В процесі сприйнятгя інформації має значення зовнішнє ото-чення і сшуація. Важливе місце зустрічі осіб, які обмінюються інфо-рмацією, характер самої інформації, хто ініціатор зустрічі, присут-ність інших осіб, шум, музика, все що може впливати і відволікати увагу передаючого і приймаючого інформацію.

Розділ 5. Система інформаційного забезпечення

Сприйнятгя інформації залежить і від часу, відведеного для учасників обміну. Інформація повинна надходити до менеджерів сво-єчасно, а якщо запізнюється, то виникають небажані сшуації, які впливають на організацію виробницгва.