Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.4. Проектування структур управління : Менеджмент. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

4.4. Проектування структур управління


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

магниевый скраб beletage

Проектування сучасних структур управління повинно будува-тися на наукових принципах управління і враховувати особисті якості і досвід керівників, які добре знають можливості підприємства. В ри-нкових умовах необхідно чітко розмежувати функції і відповідаль-ність за виконання конкретних завдань і робіт, обумовлених як вер-тикальними, так і горизонтальними зв'язками. Правильне співвідно-шення повноважень і відповідальності, чітка регламентація діяльності керівників і виконавців - основна умова ефективної управлінської ді-яльності. Ці вимоги підкреслюють важливість системного підходу до формування і удосконалення структур управління.

Організація управління - це створення нової або перебудова діючої системи управління, яка забезпечує ефективний режим її фун-кціонування на основі структуризації і регламентації поведінки її елементів, а також існуючого досвіду.

Таким чином, організація управління може бути здійснена різ-ними шляхами: нове проектування системи, реорганізація чи раціо-налізація діючої системи, удосконалення досвіду. До проектування структур управління висувається ряд вимог системного підходу [11, с.167-168]:

1. Визначення складу і чисельності структуроутворюючих фак-торів та елементів системи. Елементи групують по різним службам, відділам, блокам та іншим структурам в залежності від обсягу робіт,

Розділ 4. Менеджментяк система

розподілу і спеціалізації праці, способів прийнятгя рішень, типу ор-ганізації та функцій.

2.         Мінімальна складність сформованої структури управління. Структура визначає місце кожного підрозділу в системі управління і при її побудові необхідно дотримуватися принципів її організації.

3.         Встановлення різнобічних зв'язків елементів системи управ-ління, особливу увагу приділити інформаційному забезпеченню. 06-рана інформаційна технологія і способи прийнятгя рішень приводять до створення єдиної інформаційної системи комунікацій організації, які забезпечують опрацювання і передачу управлінських рішень.

4.         Визначення регламентації процесів управління і процедури опрацювання, погодження, проходження, передачі і контролю вико-нання управлінських рішень. Регламент визначає статус елементів системи, їх функціональне призначення, відносну автономність управління і господарську самостійність.

Остаточне рішення відносно проектування структури управ-ління приймають у тих випадках, коли діюча структура неефективна. При проектуванні ставиться задача створення такої структури управ-ління, яка б найбільш повно відбивала цілі і задачі організації. Ство-рена структура повинна сприяти організації краще взаємодіяти із зов-нішнім середовищем, продуктивно і цілеспрямовано розподіляти і направляти зусилля працюючих, задовольняючи потреби клієнтів і досягаючи поставлених цілей.

Процес проектування структури управління складається з трьох основних етапів: аналізу структур, проектування, оцінки ефек-тивності.

Аналіз структур управління встановлює наскільки структура управління раціональна з точки зору оціночних критеріїв, які харак-теризують її якість.

Проектування структур управління вирішує наступні задачі: визначення типу структури управління; уточнення складу і кількості підрозділів по рівням управління; чисельність адміністративно -управлінського персоналу; характер підпорядкованості між ланками організації; розрахунок витрат на утримання апарату управління.

В проектуванні структур управління використовують методи: аналогій, експертні, структуризації цілей та організаційного моделю-вання.

Розділ 4. Менеджментяк система

Оцінка ефективності структур управління проявляється в їх дієвості та високих кінцевих результатах.

Перебудову структури управління необхідно оцінювати з точ-ки зору досягнення поставлених цілей. В умовах стабільної економі-ки реорганізація направлена на підвищення ефективності роботи ор-ганізації, а саме: скорочення витрат, росту прибутку, поліпшенню об-слуговування клієнтів, більш гнучкий стиль управління, прискорення технічного розвитку, кооперації в прийнятгі і реалізації управлінсь-ких рішень та ін. Ідеальним варіантом удосконалення є така структу-ра, яка дозволяє менеджерам працювати в єдиній команді.

В кризовому періоді зміни в структурі управління направлені на створення умов для виживання організації за рахунок гнучкого пристосування до вимог зовнішнього середовища. Основною ціллю перебудови є розширення повноважень на нижніх рівнях управління і підвищення самостійності виробничих підрозділів, які входять до складу організації.

Основною задачею менеджера є обрання такої структури управління, яка найкраще відповідає цілям і задачам організації, а та-кож швидко адашується до внутрішнього і зовнішнього середовища. «Найкращою» є та структура, яка дозволяє організації ефективно вза-ємодіяти із зовнішнім середовищем, продуктивно і цілеспрямовано розподіляти і направляти зусилля своїх співробітників, задовольняю-чи потреби клієнтів і досягаючи своїх цілей з високою ефективністю. Оскільки ціль організаційної структури міститься в забезпеченні сто-ячих перед організацією задач, то проектування структури повинно базуватися на стратегічних планах організації.

Згідно із класичною теорією організації її організаційна струк-тура повинна розроблятися (проектуватися) зверху вниз. В цілому, послідовність розробки організаційної структури схожа з послідовні-стю елементів процесу планування. Спочатку керівники повинні здійснити розподіл організації на широкі сфери, а потім поставити конкретні задачі. Послідовність дій проектування організаційної структури наступна:

поділ організації по горизонталі на широкі блоки, які відпові-дають важливим напрямкам діяльності по реалізації стратегії;

встановлення співвідношення повноважень різних посад. При цьому керівницгво встановлює ціль команд, а якщо необхідно, про-водить подальший поділ на більш малі організаційні підрозділи для

Розділ 4. Менеджментяк система

ефективного забезпечення спеціалізації, а також недопущення пере-вантаження керівного складу;

визначення посадових обов’язків, як сукупності різних задач і функцій, та закріплення їх за конкретними особами.

Важливо зрозуміти, що створена організаційна структура не є на всі часи постійною. Оскільки організаційні структури ґрунтуються на планах, то істотні зміни в планах можуть вимагати відповідних змін в структурі.

Навчальний тренінг Основні поняття

Історія теорії систем. Поняття системи. Елементи системи. Системний підхід. Прин-ципи системного підходу Системний аналіз. Понятгя соціально-економічних систем. Потен-ціал системи. Управляюча система. Система якою управляють. Фактори впливу. Мікросере-довище. Макросередовище. Середовище прямої і непрямої дії. Основні перемінні організації. Виробнича та організаційна структура управління. Організаційні принципи управління. Лі-нійна, функціональна, лінійно-функціональна, програмно-цільова, матрична, дивізіонна структура управління. Організація управління. Проектування структур управління.