Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 4. Менеджментяк система 4. Менеджмент як система 4.1. Поняття системи й системного підходу в менеджменті : Менеджмент. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Розділ 4. Менеджментяк система 4. Менеджмент як система 4.1. Поняття системи й системного підходу в менеджменті


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

магниевый скраб beletage

В античній філософії (Евклід, Платон, Аристотель) з'явилися перші уявлення про систему, яка тлумачилася як упорядкованість та цілісність бутгя. Системній методології приділялося пізніше достат-ньо уваги багатьох вчених. Так, у 20-х роках XX столітгя 0. 0. Бог-дановим у науковій праці «Общая организационная наука», був ви-кладений перший варіант загальної теорії систем, яка наголошувала на необхідності використання закономірностей організації живої природи для пізнання соціальних явищ. В 40-х роках минулого сто-літгя Л. фон Берталанфі була сформульована сучасна концепція зага-льної теорії систем, яка розглядає систему як комплекс елементів, що знаходяться у процесі взаємодії. Згідно цієї концепції, основна задача системної методології полягає у визначенні законів, які пояснюють поведінку, функціонування і розвиток систем різних класів.

Теорія систем, починаючи з другої половини двадцятого сто-річчя, стала привертати увагу вчених різних галузей знань: економіс-тів, математиків, філософів, соціологів, кібернетиків та ін. Значний внесок у розвиток системних досліджень зробили представники кібе-рнетичної науки У. Ешбі, 0. Ланге, М. Месарович, Р. Акоф і наш співвітчизник В. М. Глушков. В науці і техніці понятгя системи ши-роко використовується до багатьох явищ (сонячної системи, гірської системи), а також до самостійних понять (економічна система, транс-портна система та ін.).

Система - це внутрішньо організована сукупність взаємо-пов'язаних та взаємодіючих елементів, що утворюють єдине ціле і спільно діють для досягнення поставленої мети [7, с.67].

Залежно від підходу та мети вивчення об'єкта, його (об’єкт) можна розглядати і досліджувати як організацію, систему або як її елемент.

Елемент - це відокремлена частина системи, що має специфі-чні властивості і особливе призначення [7, с.67]. Елемент системи ви-конує відповідну функцію і не відокремлюється при визначенні про-цесу функціонування систем, а ними можуть бути люди, різні пред-мети, явища, знання, методи тощо. Збільшення кількості елементів системи призводить до її складності і внутрішніх зв'язків у ній.

Розділ 4. Менеджментяк система

Зв'язки системи поєднують об’єкти (елементи) у системному процесі, які можуть бути: речовими (канали обміну речовинами), енергетичними (каналами обміну різними видами енергії) та інфор-маційними (сигнали, відомості про стан об'єкта).

Класифікація зв'язків між елементами, системами і підсисте-мами проводиться за такими ознаками: спрямованістю (односторонні, взаємозалежні); ресурсами (трудові, матеріальні, фінансові тощо); тривалістю (короткострокові, довгострокові, періодичні або епізоди-чні); циклічністю виконання функцій (планування, організація, конт-роль та ін.); характером формування (лінійні, функціональні).

Зв'язки в менеджменті розрізняють: першого порядку - функ-ціонально необхідні; другого порядку, які поліпшують діяльність си-стеми, і третього порядку - зайві або суперечні. Параметрами систе-ми є: вхід, процесор, вихід, управління за допомогою зворотнього зв'язку і обмеження.

Вхід системи - це ресурси, елементи, над якими здійснюється процес або операція, сукупність факторів і явищ зовнішнього середо-вища, що впливають на процеси системи і не піддаються прямому управлінню.

Процесор - перетворює ресурси системи, споживає їх і транс-формує у вихідні результати діяльності системи.

Вихід системи - це продукт чи результат її діяльності, який показує ступінь досягнення цілей системи. Система повинна бути стабільною і надійною.

Надійність - це здатність системи виконувати задані функції, зберігаючи при цьому свої основні характеристики. Показником на-дійності є ймовірність безвідмовної роботиу часі.

Системи поділяють за наступними ознаками: прості, складні і дуже складні (залежать від кількості взаємопов'язаних елементів); абстрактні (мовні, логічні) і матеріальні (замкнуті, відкриті, статисти-чні і динамічні); природні (функціонують без участі людини) і ппучні (людино-машина); детерміновані (не піддаються випадковості і скла-дові елементи взаємодіють точно) і випадкові (не можна передбачити, як система буде поводити себе в різних умовах), а також відкриті (знаходяться під впливом зовнішнього середовища і здійснюють на нього вплив) і закриті (використовують внутрішню інформацію).

Для вивчення явищ і процесів у будь-яких системах широко використовується системний підхід, який розглядає кожен об'єкт як

Розділ 4. Менеджментяк система

систему і орієшує дослідника на ’озкритгя його цілісності, виявлен-ня в ньому різноманітних типів звязків.

Системний підхід полягає у вивченні найбільш загальних форм організації, передбачає перш за все вивчення частин системи, взаємодію між ними, дослідження процесів, що пов’язують частини системи 3 її цілями.

Складовими частинами організаційних систем є окремі індиві-дууми, формальні структури, неформальні фактори, групи, групові відносини, типи статусів і ролей. Структурні частини пов’язані між собою певними організаційними формами, формальними і неформа-льними зв’язками, використовуючи при цьому різні канали комуніка-ції і процедури прийнятгя рішень.

До основних принципів системного підходу відносяться [7, с.72]: принцип цілісності, який полягає у неможливості виведення з них властивостей системи; залежності кожного елемента системи від їх місця і функцій всередині цілого; структурності, який передбачає врахування зв’язків і відносин системи; взаємозалежності структу-ри і середовища, тобто проявляє свої властивості у процесі взаємодії із середовищем; ієрархічності - враховує можливості поділу системи на підсистеми і елементи.

Системний підхід реалізується через системний аналіз.

Системний аналіз - це сукупність методологічних засобів і практичних прийомів, що використовуються для підготовки, обґрун-тування і прийнятгя рішень із складних соціально-економічних, тех-нічних, технологічних, кадрових, політичних та інших проблем.

Предметом системного аналізу є складні сшуації і системи, для яких необхідно визначити цілі і напрямки дій.

Системний аналіз включає декілька етапів і здійснюється у та-кій послідовності: постановка задачі (аналіз сшуації і визначення кі-нцевих цілей); дослідження (збір вихідних даних і визначення існую-чих зв’язків); аналіз одержаних даних (визначення майбутніх дій і ро-зрахунок різних варіантів); попередні висновки (підготовка рекомен-дацій); експериментальна перевірка нового рішення; реалізація оста-точного прийнятого рішення. Таким чином, системний аналіз полягає в узагальненій оцінці всієї сукупності факторів, що впливають на фу-нкціонування системи, та виділення з них основних і визначальних.

Розділ 4. Менеджментяк система