Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 3. Методологічні аспекти менеджменту 3. Методологічні основи менеджменту 3.1. Наукові підходи до менеджменту : Менеджмент. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Розділ 3. Методологічні аспекти менеджменту 3. Методологічні основи менеджменту 3.1. Наукові підходи до менеджменту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

магниевый скраб beletage

Ефективність і якість управління визначаються обґрунтованіс-тю методології вирішення існуючих проблем, тобто підходів, законів і закономірностей, принципів і методів. Без обґрунтованої теорії -практика недосконала. Аналіз теорії і практики економічного управ-ління різними об'єктами дозволив встановити необхідність застосу-вання до менеджменту наукових підходів, які характеризують один з аспектів менеджменту [5, с.42-43; 7, с.46-51; 11, с.18-23].

1.         Системний підхід. Організацію необхідно розглядати як сукупність взаємопов'язаних елементів, які мають вхід, вихід, зворотній

зв'язок із зовнішнім середовищем і визначають її характер.

Системний підхід будується на наступних принципах:

процес прийняття рішень повинен починатися з виявлення конкретних проблем і чіткого визначення цілей;

існуючу проблему розглядають як цілісну систему, визначають наслідки кожного конкретного рішення;

аналізують і визначають можливі альтернативні шляхи досяг-нення цілі;

цілі окремих структурних підрозділів не повинні вступати в протиріччя з цілями самої організації;

аналіз проблеми ведуть від абстрактного до конкретного;

передбачають єдність аналізу і синтезу, логічного та історич-ного;

виявляють в об’єкті дослідження різноякісні зв'язки та їх взає-модію.

2.         Комплексний підхід. В управлінській діяльності враховуються не тільки економічні, екологічні, технічні, організаційні, соціальні, психологічні наслідки прийнятгя рішень, але при необхідності

навіть демографічні і політичні аспекти менеджменту, їх взаємозв'язок. Якщо не враховувати один з перелічених аспектів менеджмешу, проблема не може бути якісно вирішена. На жаль, на практиці

не завжди виконують цих вимог. Наприклад, при вирощуванні сільськогосподарських культур не завжди дотримуються певного виконання технології, a у підсумку вирощена продукція на ринку стає неконкурентоспроможною. При здійсненні реорганізації сільськогоспоРозділ 3. Методологічні аспекти менеджменту

дарських підприємств не врахували соціальні, психологічні та їх де-мографічні наслідки.

3.         Інтеграційний підхід. Інтеграція націлена на поглиблення взаємодії суб'єктів управління, їх об'єднання, посилення взаємодії і взаємозв'язку між компонентами системи. Інтеграція забезпечує пог-либлення і конкретизацію взаємозв'язків між окремими підсистемами цих взаємозв'язків. Наприклад, управляюча підсистема організації, на підставі дослідження ринку, доводить до своїх підрозділів конкретні показники по кількості і якості виробленої продукції, затратам ресур-сів, строкам виконання робіт, на підставі чого досягаються поставлені цілі. Така погодженість дає можливість забезпечити оперативність управління і раціональність використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів організації, впровадження інноваційно-інтенсивних технологій виробницгва продукції, поліпшити кошроль за виконанням прийнятих рішень.

4.         Маркетинговий підхід. Передбачає орієнтацію управляючої підсистеми на споживача при плануванні виробництва окремих видів продукції. Приоритетними питаннями в цьому підході є: підвищення якості і удосконалення асортимешу продукції у відповідності із запи-тами споживачів; задоволення потреб споживачів; економія ресурсів за рахунок масштабів виробницгва впровадження інновацій та ефек-тивного менеджменту.

5.         Функціональний підхід. Потреба розглядається як сукуп-ність функцій, які необхідно виконувати для задоволення управляю-чої системи. Після визначення необхідних управлінських функцій ро-зробляється декілька альтернативних варіантів і обирається кращий з них. При впровадженні функціонального підходу йдуть від зворот-нього - від потреб, в результаті іноді створюють нові оригінальні об'єкти управління, що дозволяє покращити структуру організації, принципи роботи та ін.

6.         Динамічний підхід. Об'єкт управління розглядається в діа-лектичному розвитку, в причинно-наслідкових стосунках і підпоряд-кованості, проводиться ретроспективний аналіз в організації за 5-10 і більше років, на підставі чого обґрунтовусться прогноз.

7.         Відтворювальний підхід. Орієшується на постійне понов-лення виробницгва товару для задоволення потреб конкретного рин-ку з меншими у порівнянні з конкурентами сукупними витратами на одиницю продукції.

Розділ 3. Методологічні аспекти менеджменту

8.         Процесний підхід. Розглядає всі функції управління в єдно-сті, як постійно взаємопов'язані, які виконуються в певній послідов-ності. Управління розглядається як процес безперервних взаємо-пов'язаних дій (функцій), кожна з яких, в свою чергу, також склада-ється з декількох взаємопов'язаних дій. Вони об’єднані зв'язуючими процесами комунікацій і прийнятгя рішень. При цьому керівницгво розглядається як самостійна діяльність, яка впливає безпосередньо на підлеглих таким чином, щоб вони діяли в напрямі досягнення постав-лених цілей.

9.         Нормативний підхід. Встановлюються нормативи управ-ління по всім важливим елементам підсистем менеджменту:

цільовий (показники якості і ресурсоемкості товару, організа-ційно-технічного рівня виробництва, соціального розвитку колективу, охорони навколишнього середовища, параметрів ринку);

функціональний (нормативи організації системи менеджмешу, якості планів, стимулювання праці, якості обліку і кошролю);

забезпечуючий (нормативи забезпеченості працюючих і ви-робничих підрозділів всім необхідним для успішної роботи; викона-ння поставлених цілей і задач, ефективного використання різних ви-дів ресурсів в цілому по організації).

Нормативи повинні відповідати вимогам комплексності, ефек-тивності, обґрунтованості, перспективності. Чим більше обґрунтова-них нормативів по кожному елементу системи менеджменту, тим ви-ще її організованість, рівень планування, обліку і контролю.

10.       Кількісний підхід. Полягає в переході від якісних оцінок до кількісних за допомогою математичних, статистичних методів, ін-женерних розрахунків, експертних оцінок, системи балів тощо. Управляти можливо не тільки за допомогою слів, але й цифрових да-них.

11.       Адміністративний підхід. Складається в регламентації функцій, прав, обов'язків, нормативів якості, витрат, строків, елемен-тів системи менеджменту в нормативних актах (наказах, розпоряд-женнях, вказівках, стандартах, інструкціях, положеннях тощо).

12.       Поведінський підхід. Надасться допомога працюючим в усвідомленні своїх можливостей, творчих здібностей шляхом засто-сування концепцій поведінських наук до управління організацією. Основною ціллю такого підходу є підвищення використання трудо-вих ресурсів.

Розділ 3. Методологічні аспекти менеджменту

13.       Ситуаційний підхід. Заснований на тому, що придатність

різних методів управління визначається конкретною ситуацією. He

існує єдиного способу управління об'єктом, оскільки існує безліч факторів, як в самій організації, так і у зовнішньому середовищі. Самим

ефективним методом в конкретній сшуації слід вважати той, який

більш всього відповідає конкретним умовам і максимально адаптований до них.

Сшуаційний підхід не є набором існуючих рекомендацій, є способом мислення. В ньому збережена концепція процесу управлін-ня, яка застосовується в усіх організаціях, але специфічні управлінсь-кі прийоми керівників можуть значно відрізнятися.

14.       Підприємницький підхід. Заснований на системі поглядів на управління, в основі якого - уявлення про організацію як спілку підприємців, орієнтованих на безперервний пошук нових можливос-тей для самоадаптації організації, працюючої в умовах нестабільного невизначеного зовнішнього середовища. Підприємницький підхід означає прояв ініціативи, самостійності, здібність взяти на себе ризик і відповідальність за створення, або впровадження чогось нового і ор-ганізацію його виконання.

15.       Стратегічний підхід. В його основі знаходиться концепція управління, в основі якої лежить розробка і реалізація стратегії. До-зволяє прогнозувати зміни у зовнішньому середовищі і підготувати організацію до найкращого використання своїх можливостей, мінімі-зувати вплив зовнішніх загроз. Стратегічний підхід включає форму-лювання місії організації, визначення її цілей, проведення стратегіч-ного аналізу, розробку і реалізацію стратегії, стратегічний контроль.

16. Творчий підхід. Базується на сукупності прийомів, які ха-рактеризують відношення до управління, як до свідомого процесу. Прояв творчого підходу - це пошук нетрадиційних рішень, викорис-тання нових методів, розробка власних оригінальних прийомів. Твор-чий підхід передбачає генерацію ідей, розробку і оцінку альтернатив, вміння запозичувати оригінальні ідеї і досвід з інших сфер, творчо використовувати їх в управлінні організацією. Основою творчого пі-дходу є уявлення, ішуїція, фантазія, гнучкість мислення, сприйнят-ливість до нових ідей, вміння усвідомлювати накопичений досвід.

Розділ 3. Методологічні аспекти менеджменту