Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.3. Сучасні тенденції розвитку менеджменту : Менеджмент. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

2.3. Сучасні тенденції розвитку менеджменту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

магниевый скраб beletage

Сучасна система поглядів на управління сформувалася під дією об’єктивних зміну світовому суспільному розвитку. Відбувасть-ся визнання соціальної відповідальності менеджмешу і бізнесу як пе-ред суспільством, так і перед людьми, працюючими в організації. В управлінні економікою необхідно враховувати наступні глобальні тенденції:

значний ріст чисельності населення в світі, а марнотравне ви-користання природних ресурсів призводить до руйнування зовнішРозділ 2. Розвиток теорії і практики менеджменту

нього середовища, екосистем, втрати біологічного різноманітгя і ге-нетичних ресурсів;

збільшення вживання природних ресурсів та їх малоефектив-не і нераціональне використання призводить до того, що їх понов-лення (вода, повітря, ліс та ін.) не поспіває при цьому відновлювати-ся;

нераціональне використання ресурсів супроводжусться за-брудненням атмосфери, води і ґрушу такими з’єднаннями, які розк-ладаються на протязі тривалого часу, а самою складною і найбільш небезпечною проблемою є зміни клімаіу.

Починаючи з другої половини XX столітгя індустріально роз-винуті країни почали перехід до постіндустріального розвитку, для якого характерні принципово нові риси і закономірності. Основними змінами є: науково-технічний прогрес, а також концентрація науково-го і виробничого потенціалу. В подальшому пройшла реструктуриза-ція світової економіки, в якій помітну роль стали грати галузі, які за-довольняли потреби населення, а також засновані на прогресивних технологіях. Виробництво в основному орієшувалося не на задово-лення масових потреб, а на спеціалізовані запити споживачів. Це привело до значного росту підприємницьких структур, створенню ве-ликої кількості малих і середніх підприємств, ускладненню системи зв’язків між організаціями, підвищенню значущості таких критеріїв житгєдіяльності бізнесу як гнучкість, динамічність і адаптивність до вимог зовнішнього середовища.

В кінці XX століття основна увага була сконцентрована на со-ціальному аспекті управління: менеджмент був направлений на лю-дину, щоб спонукати її до сумісних дій, робити їх зусилля більш ефе-ктивними. Орієнтація на нові умови розвитку суспільного виробниц-тва знайшли відображення в принципах менеджменту, які показують зростаючу роль людини, її професіоналізм, особисті якості, а також всю систему взаємозв’язків працюючих в організації. Серед найваж-ливіших принципів, які рекомендуються менеджерам, це: доброзич-ливе відношення до всіх працюючих; відповідальність за успішну ді-яльність організації; ефективне використання комунікацій (горизон-тальних і вертикальних), як всередині організації, так і за її межами; створення атмосфери відкритості, чесності та довіри; сприяння про-фесійному росту підлеглих; прагнення до постійного удосконалення особистої роботи і діяльності організації.

Розділ 2. Розвиток теорії і практики менеджменту

Підсумком розвитку різних шкіл і підходів стало формування моделей управління, основними з яких є: європейська, американська і японська.

Європейська модель управління має наступні основні скла-дові:

Головна задача - забезпечення ефективного функціонування ринкових механізмів як основи економічної системи країни і добро-буту її громадян, а конкурентні відносини сприяють економічному прогресу і підвищенню продуктивності праці;

підтримка виробника і розвитку виробництва здійснюється за рахунок зниження державою податків і зборів, а основні доходи по-винні залишатися у підприємця, який особисто піклусться про розви-ток своєї справи і своєї сім'ї, а функції соціальної благодійності та державного розподілу пільг і дотацій повинні бути обмежені;

державна економічна стратегія соціально орієнтована і виконує функцію соціального вирівнювання, тому що велика різниця в дохо-дах може викликати в країні ряд соціальних і політичних проблем;

розміри соціальних пільг з ростом суспільного добробуту по-винні скорочуватися, кожна людина повинна забезпечувати своє май-бутнє в ролі активної трудової діяльності, накопичуючи кошти і ви-користовуючи систему пенсійного страхування.

Шведська модель управління направлена на створення сис-теми соціального захисту населення, яка гарантує рівні можливості підвищення добробуту як працездатних, так і непрацездатних. Для досягнення цієї мети передбачена система таких державних заходів [8,с.218-220].

надання матеріальної допомоги бідним за рахунок вилучення пільгубагатих;

забезпечення умов для високих заробітків, які не суперечать закону;

створення сприятливого соціально-психологічного клімату яку суспільстві, так і у трудових колективах;

забезпечення стабільності в суспільному житгі;

захист громадянських і політичних свобод;

захист від політичного переслідування і свавілля адміністрації;

створення сприятливого соціально-психологічного клімату яку суспільстві в цілому, так і в окремих колективах.

Розділ 2. Розвиток теорії і практики менеджменту

Американська модель управління має наступні характерні ознаки:

орієнтація кадрової політики на вузьку спеціалізацію, індиві-дуальні навички та ініціативу, підбір спеціалістів на ринку праці здій-снюється через мережу університетів і шкіл бізнесу;

чітка формалізація структури управління;

залежність оплати праці від індивідуальних результатів, заслуг робітника, продуктивності його праці;

індивідуальна відповідальність менеджера;

орієнтація на вузьких спеціалістів;

самофінансування.

Японська модель управління по основним підходам значно відрізняється від американської і передбачає наступні заходи [8, с.226-236]:

пожитгєвий найм на роботу управлінських кадрів, підготовка і навчання на фірмі без відриву від виробницгва, широке використання праці випускників шкіл і вузів;

гнучкий неформальний підхід до побудови структури управ-ління;

колегіальна відповідальність заухвалені рішення;

залежність оплати праці від віку, стажу, показників діяльності групи;

орієнтація на керівників універсального типу;

широке залучення займаних коштів.

Українська модель управління має наступні характерні осо-бливості:

орієнтація багатьох досвідчених керівних кадрів на командну систему, яка придушує ініціативу підлеглих, що заважає підприємст-вам і організаціям пристосовуватися до нових економічних умов;

переважання в організаціях вертикальних, формальних зв’язків і відносин;

недооцінка горизонтальних зв’язків і відносин; слабке враху-вання сучасних тенденцій в розвитку підприємств і використання но-вих типів організацій, орієнтованих на ринок;

недостатнє бажання значної частини керівників делегувати по-вноваження і відповідальність своїм заступниками, намагання все зробити самому і особисто контролювати;

Розділ 2. Розвиток теорії і практики менеджменту

слабке залучення співробітників до управління підприємства-ми та їх підрозділами, що в значній мірі не враховує знання і досвід працюючих;

повне копіювання західних методів управління підприємством, ігноруючи вітчизняний досвід;

відсутність гнучкості у швидкому реагуванні на зміни зовніш-ніх і внутрішніх факторів, які впливають на діяльність підприємства;

недостатнє знання управлінськими кадрами законодавчих та нормативних актів;

ігнорування норм ділової етики, а також порушення підприєм-цями елементарних етичних правил при здійсненні бізнесових опера-Щй;

відсутність у багатьох підприємців фундаментальних знань про технологію виробницгва, економіку і менеджмент як науку управлін-ня;

основним принципом діяльності багатьох менеджерів є праг-нення більше і будь-якою ціною заробити сьогодні, що призводить до появи фірм-одноденок;

залежність оплати праці найманих працівників від взаємовід-носин з керівниками, а не від кваліфікації та результатів праці;

неувага до працюючих та ігнорування етики управління, сва-вілля, обман і грубість, стали нормою поведінки окремих керівників, особливо в приватних підприємствах;

недостатній рівень механізації, автоматизації та комп’ютеризації управлінської діяльності, хоча в цьому простежуєть-ся певний прогрес.

Можна зробити загальний висновок, що українська модель управління поки тільки формується.

Навчальний тренінг Основні поняття

Історія управлінської думки. Дослідження Платона. Діяльність Аристотеля. Ідеї М. Макіавеллі. Вчення англійських філософів. Дослідження А. Сміта, Р. Оуєна і Ч. Беббіджа.

Концепція наукового управління. Концепція і принципи адміністративного управ-ління. Концепція управління з позицій людських відносин. Концепція адаптації. Концепція глобальної стратегії. Концепція цільової орієнтації.

Глобальні тенденції в управлінні економікою. Європейська, шведська, американсь-ка, японська моделі управління. Особливості формування української моделі менеджменту.

Розділ 2. Розвиток теорії і практики менеджменту