Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Рекомендована література : Основи педагогіки вищої освіти : Бібліотека для студентів

Рекомендована література


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 

магниевый скраб beletage

1.         Болюбаш Я.Я. Доповідна записка про проведення педагогіч-ного експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації // Вища школа. – 2003. - № 4-5. – С.113-115.

2.         Гаврилюк О. Нові технології навчання: ефективний шлях за-безпечення високої кваліфікації спеціалістів //Рідна школа. – 1998 – С. 68-76.

3.         Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процес-се. Анализ зарубежного опыта. – М.:Знание,1989. – 80 с.

4.         Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, , игры и дискуссии. (Анализ зарубежного опыта). – Рига: НПИ «Эксперимент», 1998. – 180 с.

5.         Корсакова Ольга. Про технологію диференційованого на-вчання//Рідна школа – вересень – 2001 – с.44-46.

6.         Пидкасистый П.И., Хайдаров Ж.С. Технология игры в обуче-нии и развитии. – М:РПА, 1996.

7.         Саранцев Г.И. Теория, методика и технологии обучения // Педагогика. – 1999. - №1.-С.19-24.

8.         Селевко Г.К. Образовательные технологии: учебное посо-бие. – М:Народное образование, 1998 – 256с.

9.         Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе // Б-ка журнала «Директор школы», - 1996.-спец.вып.2.-96с.

10.       Янушкевич Ф. Технология обучения в системе высшего об-разования / Пер. с польск. О.В. Довженко. – М.: Высш.шк.,1986.-253с.

11.       Головко М.В. Загальні тенденції та психолого-педагогічні проблеми запровадження сучасних технологій навчання // Нові техно-логії навчання.-2001- Вип.30.-с.89-98

12.       Литвин О.Г., Мележик В.П., Іванова Т.В. Елементи нових технологій при вивченні фундаментальних дисциплін у вищих нав-чальних закладах // Нові технології навчання. – 2000.-Вип.25..-С.12-18.

13.       Назарова Т.С. Педагогические технологии: новый этап эво-люции // Педагогика.-1997.-№3.-С.20-27.

14.       Педагогічні технології у неперервній професійній освіті / За ред..проф.С.Сисоєвої.-К., 2001.-501с.

15.       Підласий І., Підласий А. Педагогічні інновації // Рідна школа.-1998.-№12.С.3-18.

16.       Євдокімов О.В. Ефективність нових технологій організації навчання студентів //Педагогіка і психологія. – 1997. - №2. – С. 161-170.

17. Освітні технології : навчально-методичний посібник 1 О.М. Пєхота, А.З. Кіктєнко, О.М Любарська за ред. О.М Пєхоти.- Київ. А.С.К.,2001-256 с.)

Блок-схема проведення заняття

Освітні технології

Педагогічні технології

Навчальні технології