Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Рекомендована література: : Основи педагогіки вищої освіти : Бібліотека для студентів

Рекомендована література:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 

магниевый скраб beletage

1.         Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу осві-ту). Постанова КМ України від 20.01.1998 р. № 65 // Офіційний вісник України. – 1998. - №3. – С.202-207.

2.         Положення про державний вищий заклад освіти. Постанова КМ України від 05.09.1996 р. №1074 // Інформ. збірник Мін. освіти і науки України. – К., 1997. - №1. – С.3-22.

3.         Про концептуальні засади гуманітарної освіти в Україні (вища школа). Рішення колегії Мін. освіти та науки Укр. Від 27.12.1995 р. №13/4-811 // Законодавчі та нормативні акти про освіту. – Т.1.-С.146-157.

4.         Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті. — К.: Шкільний світ, 2001. – 16с.

5.         Державна національна програма “Освіта” (Україна XXI століт-ті ) — К.: Райдуга, 1994. — С. 33-36.

6.         Закон про вищу освіту //Освіта.– 20-27 лютого 2002.

7.         Примірний статут вищої освіти — Інформ. зб. МО України. -1997, №20.

8.         Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Про-блеми. — К: Либідь, 1998 — 558с.

9.         Бабанский Ю.К. Методология и методика научного поиска. – М.: Педагогика, 1989. – 324с.

10.       Болонський процес: Документи / Укл: З.І. Тимошенко, А.М. Грохов, Ю.А. Гапон, Ю.У. Полеха. – К.: Вид-во Європ.ун-ту, 2004. – 169с.

11.       Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна – Боло-нья – Саламанга – Прага - Берлин) / Упор. М.Ф. Степко та ін. Терно-піль: Вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, - 2003. – 52с.

12.       Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури. – Київ: Центр навчальної літера-тури, 2003. – 316с.

13.       Воловик П.М. Теорія ймовірностей і математична статистика в педагогіці. – К: Рад. школа, 1969 – 123с.

14.       Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: Теорія та історія — Рівне, 1996. — С.30-37, 49-54.

15.       Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К.: Ли-бідь, 1997.-376с.

16.       Основи педагогіки і психології вищої школи / Под ред. Акаде-міка А.В. Петровського.- М.: МГУ, 1988. – 303с.

17.       Рудницька О.П., Болгарський А.Г., Свистєльнікова Т.Ю. Ос-нови педагогічних досліджень. – К: Експрес – об’ява, 1998 – 143с.

18.       Стоунс Э. Психопедагогика: Психол. теория и практика обу-чения (пер. с англ.) // [Науч. ред., предис. и комен.Н.Ф. Талызиной] – М.: Педагогика, 1984. – 471с.

19.       Сухомлинська О.В. Концептуальні засади розвитку історико-педагогічної науки в Україні // Шлях освіти. - 1999. - N 1. - С. 41-45.

20.       Сучасна вища школа: психолого-педагогічний аспект: Моног-рафія /За ред. Н.Г. Ничкало. - К. 1999.

Сучасна педагогіка – це комплекс теоретичних і прикладних наук про навчання, виховання і освіту як соціально організовані і цілеспря-мовані процеси, а також про шляхи удосконалення цих процесів.

Педагогіка вищої школи є однією з галузей педагогіки, науки про виховання, навчання і освіту молоді і дорослих. Об’єктом дослідження педагогіки вищої школи є педагогічна система вищої освіти. Поняття “педагогічна система” введене в педагогіку Н.В. Кузьміною. У сучасно-му суспільстві виховання здійснюється, головним чином, через спеціа-льні педагогічні системи. Вони є стрижневим і дуже складним об’єктом дослідження науки педагогіки. Системою прийнято називати функціо-нальну структуру, діяльність якої підпорядкована певній меті. Фахівці, які включені до спільного виду діяльності, теж утворюють систему, в якій ця діяльність здійснюється. Отже, навчальні заклади і включені в спеціальну навчально-виховну діяльність спеціалісти утворюють педа-гогічну систему. Вся сукупність навчально-виховних і культурно-освітніх навчальних закладів складає систему освіти, котра вміщує великі педагогічні системи: систему вищої освіти, систему середньої спеціальної освіти, систему загальної середньої освіти та ін.. Ці великі педагогічні системи окреслені Законом України “Про освіту” (стаття 43). Структура педагогічної системи вищої освіти (ВПС) включає низку се-редніх педагогічних систем (це окремі вузи) і малих педагогічних сис-тем (МПС) - окремі факультети, курси, групи.

Отже, об’єктом дослідження педагогіки є система освіти і педаго-гічні процеси у ВПС. Об’єктом педагогіки вищої школи є система ви-щої освіти (ВПС) і педагогічні процеси в ній. Педагогічні системи різ-няться між собою за педагогічною метою, змістом навчання, континге-нтом вихованців, кваліфікацією педагогів, формами, способами керів-ництва процесами діяльності вихованців, результатами. Проте всі сис-теми реалізують єдину мету, яка визначена державою, суспільством.

Педагогіка вищої школи, як і кожна наука, має свій предмет дос-лідження. В науковій літературі даються різні визначення предмету педагогіки вищої школи.

Н.В. Кузьміна так окреслює предмет педагогіки вищої школи: “Предметом вузівської педагогіки є визначення закономірностей управління такою педагогічною системою, мета якої – підготовка спе-ціалістів, здатних, виходячи з громадянських позицій, вирішувати ви-робничі чи наукові завдання і відповідати за їх вирішення.”

На наш погляд, предметом педагогіки вищої школи є: навчаль-но-виховний процес та процес професійної підготовки спеціалістів, культурної еліти сучасного суспільства; вивчення закономірних зв’язків, які існують між розвитком, вихованням та навчанням студентів

у ВНЗ; розробка на цій основі методологічних, теоретичних та методи-чних проблем становлення сучасного інтелектуального висококваліфі-кованого фахівця у будь-якій галузі матеріального чи духовного вироб-ництва.

Отже, педагогіка вищої школи - це наука про закономірності навчання і виховання студентів, а також їх наукову і професійну підго-товку як спеціалістів відповідно до вимог держави. Предмет науки зав-жди конкретизується в її меті і завданнях.

Метою цієї науки є дослідження закономірностей розвитку, ви-ховання і навчання студентів і розробка на цій основі шляхів удоскона-лення процесу підготовки кваліфікованого спеціаліста.