Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Кредитно-модульна система навчання, що запроваджується у Житомирському державному університеті включає: : Основи педагогіки вищої освіти : Бібліотека для студентів

Кредитно-модульна система навчання, що запроваджується у Житомирському державному університеті включає:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 

магниевый скраб beletage

1.         Навчальна дисципліна розбивається на модулі. На всю дисци-пліну планується певна кількість кредитів

2.         Для кожного модуля визначається кількість аудиторних (лек-ційних, лабораторних, практичних, семінарських) годин та кількість годин самостійної роботи.

3.         Здійснюється контроль успішності студента і оцінюється за 100-бальною шкалою.

Шкала ЖДУ   Національна шкала   Шкала ЕСТS

91-100 балів   „5”       А

75-90 балів     „4”       ВС

61-74 балів     „3”       DЕ

26-60 балів     „2”       FX

0-25 балів       „2” без права

перескладання

(для екзаменів

та заліків)       F

4.         По завершенні вивчення кожного модуля студент виконує під-сумкову модульну роботу (КМР). Оцінка за контрольну роботу є оцін-кою за модуль. КМР проводиться у письмовій формі (за виключенням дисциплін, де специфіка матеріалу потребує інших видів роботи).

5.         Контрольна робота виконується на останньому практичному (лабораторному) занятті у модулі.

6.         Студент може автоматично, без написання ПМР, одержати оцінку за модуль, якщо він відвідав не менше 80% занять та одержав

не менше 70% можливих оцінок. Оцінка за модуль буде дорівнювати середньому арифметичному від суми оцінок, одержаних на практичних та лабораторних заняттях.

7. Студент, який одержав автоматично оцінку за модуль, має право складати КМР. При цьому за модуль виставляється вища з двох оцінок.

Отже, кредитно-модульна система організації навчального про-цесу підготовки фахівців відкриває нові можливості в системі вищої школи.

Індивідуальна самостійна робота

Питання з теми для самостійного вивчення та осмислення:

1.         Прорецензувати статтю:

•          І.М. Богданова. Соціально-педагогічні аспекти оновлення

професійної підготовки майбутніх вчителів // Практична психологія та

соціальна робота. - 1998. - №3.

2.         Проаналізувати статті:

•          Гуменюк Оксана. Самотвердження Я - духовного за модуль-но-розвивального навчання// Рідна школа - вересень - 2000 - с.16-22.

•          Мамаєв Л. Романюк О. Нові технології навчання у ВНЗ // Рід-на школа - квітень - 2002 - с.68-70.

•          Костенко Віктор. Модульно-розвивальне навчання: від управ-ління до машинного забезпечення//Рідна школа - липень - 2000 -с.17-23.

Завдання з вивчення першоджерел: