Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Психологічна структура компонентів діяльності викладача є ди-намічною і поступово змінюється з оволодінням майстерністю. : Основи педагогіки вищої освіти : Бібліотека для студентів

Психологічна структура компонентів діяльності викладача є ди-намічною і поступово змінюється з оволодінням майстерністю.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 

магниевый скраб beletage

За визначенням І.А.Зязюна, педагогічна майстерність – це ком-плекс якостей особистості, що забезпечує високий рівень самооргані-зації професійної діяльності педагога. Її складовими є гуманістичне спрямування, теоретичні знання, педагогічні здібності, педагогічна техніка.

У державній національній програмі “Освіта” в галузі вищої освіти передбачається - як стратегічне завдання - підготовка фахівців високо-го культурного і професійного рівня.

Нова концепція освіти і виховання у вищій школі вимагає удоско-налення педагогічної діяльності викладачів вищого навчального за-кладу і досягнення ними професіоналізму. Поняття професіоналізму в психолого-педагогічній літературі розглядається як майстерність (Іва-нова С.І.), певний рівень майстерності (Ю.К. Бабанський), ототожню-ється з поняттям “самоосвіта” та самовиховання (К. Лівітан).

Питання про продуктивність педагогічної діяльності в ряді дослі-джень тлумачиться в контексті акмеологічного підходу. У роботах Б.Г.Ананьєва закладені основи нового розділу вікової психології – ак-меології - науки про найбільш продуктивний, творчий період життя людини. Розвиваючи ці ідеї стосовно педагогіки, Н.В.Кузьміна експе-риментально і теоретично обґрунтувала акмеологічний підхід до педа-гогічної діяльності. Оскільки в цьому випадку йдеться про дослідження особливостей продуктивної діяльності педагога, то основним критерієм стає не вік, а професіоналізм педагога.

Ретроспективний теоретичний аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури, результатів досліджень педагогічної практики дає можли-вість визначити професіоналізм як інтегровану якість, вважаючи, що це результат інтенсивної довготривалої педагогічної діяльності, і вона, як результат, передбачає високий рівень продуктивності праці. В структу-рі професійної педагогічної діяльності можна виділити три складових компонента: професіоналізм знань, професіоналізм спілкування, про-фесіоналізм самовдосконалення1.

1 Багаева И.Д. Учителю о профессионализме педагогической деятельности и путях его формирования. – Усть-Каменогорск, 1988. – 99с.

Професіоналізм знань є основою, підґрунтям формування про-фесіоналізму загалом. Важливими особливостями професіоналізму знань є:

•          комплексність, тобто здатність викладача синтезувати інфор-мацію з різних галузей науки у процесі викладання певного закону, тенденції;

•          особистісна забарвленість, тобто знання, “пропущені” через власну позицію;

•          формування знань одночасно на різних рівнях (теоретичному, методичному, технологічному).

Професіоналізм спілкування - це готовність і уміння використо-вувати системні знання у взаємодії зі студентами. Йдеться про те, що виховують студентів не тільки знання, але й сама особистість виклада-ча. Викладач повинен розуміти, пам’ятати, що ефективність спільної діяльності педагога і студента в будь-яких формах залежить від взає-морозуміння між ними. А “зрозуміти внутрішній світ іншої людини, - як справедливо зауважує Кулюткін Ю.М., - це значить зуміти поставити себе на місце іншої людини і бачити оточення немовби очима іншого. Проте взаєморозуміння - це не просто моє розуміння іншого, але й знання того, що інший розуміє мене... І ось що важливо: коли ми гово-римо про взаєморозуміння, то передбачаємо, що партнери по спільній діяльності не просто відображають один одного, але й взаємно поді-ляють точку зору1. Іншими словами, взаєморозуміння передбачає єд-ність вихідних цілей учасників спільної діяльності.

Професійно-педагогічне спілкування - це система прийомів ор-ганічної соціально-психологічної взаємодії педагога і вихованців, зміс-том якої є обмін інформацією, пізнання один одного, організація діяль-ності і стимулювання діяльності вихованців, організація і корекція вза-ємин у колективі вихованців, обмін ролями, співпереживання і ство-рення умов для самоствердження особистості вихованця. Педагогічне спілкування - особливий вид творчості.