Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Дати відповідь на питання тесту. : Основи педагогіки вищої освіти : Бібліотека для студентів

Дати відповідь на питання тесту.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 

магниевый скраб beletage

1.         Педагогічне дослідження – це:

а)         система цілеспрямованої взаємодії викладача і студента,

спрямована на формування суспільних і особистісних рис;

б)         цілеспрямований пошук шляхів удосконалення педагогічного

процесу з використанням наукового апарату;

в)         способи з допомогою яких вивчаються різноманітні сторони

виховання, освіти і навчання.

2.         Методи науково-педагогічного дослідження поділяються на

такі дві великі групи:

а)         загальнонаукові та конкретно-наукові;

б)         загальнонаукові та емпіричні;

в)         конкретно-наукові та теоретичні.

3.         Об’єкт педагогічного дослідження:

а)         пошук шляхів удосконалення педагогічного процесу;

б)         педагогічні явища, факти, з яких складається педагогічний

процес;

в)         якість знань, умінь і навичок.

4.         З перерахованих видів експерименту знайдіть зайвий:

а)         природний;

б)         лабораторний;

в)         закріплюючий;

г)         констатуючий;

д)         пошуковий;

е)         формуючий.

Розгадати кросворд.

58

 

                                                                                              4.        

18.1     1.                               

                                                                                 

1 7.                                                                                        3.        

            11.                                          2.                                           

 10.                                                                                                   

                                                                                             

                       

                                   12.                             

                        | 9. | |               |

                       

                       

                       

                                              

                       

                       

                        6. 1                                        

                       

                       

                                                                      

                        1 5.                                                                                       

                                                                                 

                                                                      

По горизонталі:

2.         Вчення про принципи, форми і методи наукового пізнання.

5.         Вид педагогічного експерименту, що застосовується при пере-вірці гіпотези.

6.         Різновид методу бесіди.

7.         Метод опитування, який дає змогу підвищити об’єктивність ін-формації про педагогічні факти, явища, процеси, їх типовість, бо пе-редбачає отримання інформації від якнайбільшої кількості опитаних.

8.         Вид педагогічного експерименту, що використовується для констатації наявних педагогічних явищ.

9.         Спосіб наукового пошуку, цілеспрямований підхід за допомо-гою якого досягається мета.

10.       Наукове передбачення результатів дослідження.

По вертикалі:

1. Один із теоретичних методів.

3.         Метод вивчення структури і стилю взаємин у колективі (запо-зичений із соціології).

4.         Метод спеціально організованого сприймання педагогічного процесу в природних умовах.

11.       Вид анкети, який передбачає довільну відповідь на поставлене запитання.

12. Частина об’єктивної реальності, яка стає предметом практи-чної й теоретичної діяльності людини як соціальної істоти (суб’єкта).

Контрольна робота до модуля. Теоретичні питання.

•          Зробити порівняльний аналіз функцій вищого і середнього на-вчального закладу.

•          Відобразити схематично структуру педагогічної системи освіти.

•          Розкрити сутність та взаємозв’язок категорійних понять педагогічного дослідження.

•          Проаналізувати теоретичні методи педагогічного дослі-дження.

•          Дати характеристику емпіричним методам педагогічного дослідження.

•          Охарактеризувати методи кількісної обробки результатів дослідження.

Контрольні тести до модуля. І рівень

1.         Вкажіть, чи правильне твердження:

Педагогіка вищої школи - це наука про педагогічний процес, що забезпечує розвиток особистості студента у системі вищої школи. а) так; б) ні.

2.         Ким введено поняття “ педагогічна система” в педагогіку? а) Кузьміною; б) Галузинським; в) Сухомлинським.

3.         Що означає поняття “система”?

а)         це функціональна структура, діяльність якої підпорядкована

певній меті;

б)         це комплекс теоретичних і практичних наук про навчання, виховання і освіту як цілеспрямовані процеси.

4.         Принципи - це...

а)         вихідні положення будь-якої системи;

б)         система критичних поглядів на реальну дійсність.

5.         Категорії педагогіки вищої школи поділяються на...

а)         два види: методологічні, педагогічні;

б)         на три види: методологічні, процесуальні, суттєві.

6.         Об’єктом педагогіки вищої школи є :

а)         різні ВНЗ, які не обов’язково мають один адміністративний

центр;

б)         система вищої освіти і педагогічні процеси в ній.

7.         Вищий заклад освіти або структурний підрозділ університету,

академії, який здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-професійними програмами всіх рівнів з певної галузі наук:

а)         технікум;

б)         коледж;

в)         інститут.

8.         Слово “гуманний“ в перекладі означає:

а)         демократичний;

б)         людяний;

9.         Цілеспрямована, систематична діяльність щодо власного самовдосконалення, називається:

а)         перевиховання;

б)         самовиховання;

в)         виховання;

II рівень

1.         Дослідження закономірностей розвитку, виховання і навчання

студентів ….. є:

а)         завданням педагогіки вищої школи;

б)         метою педагогіки вищої школи.

2.         Продовжити думку …… “Як мистецтво педагогіка вищої школи вимагає ……”

3.         Компонентами системи освіти в Україні є:

а)         система вищої освіти, система середньо спеціальної освіти,

система загально середньої освіти;

б)         система дошкільного виховання, система середньої загальної

освіти, система професійно-технічної освіти, система позашкільної

освіти, виховання, система вищої освіти, аспірантура, докторантура,

самоосвіта.

4.         Одне із завдань педагогіки вищої школи:

“Розкриття педагогічних закономірностей формування … як

майбутніх фахівців”

5.         Вставте потрібні слова:

“Як практична наука педагогіка вищої школи вказує на застосу-вання теоретичних положень ……., ……., у практичній діяльності педа-гогічних працівників”

6.         До якого виду категорій належить науковий опис реальної педагогічної діяльності?

а)         методологічні;

б)         суттєві;

в)         процесуальні.

7.         Як називається навчально-пізнавальна діяльність студента,

що виражається в розумових, мовних, сенсомоторних діях?

а)         викладання;

б)         учіння.

8.         В якій статті Закону “Про освіту” декларується право на створення умов для навчання за кордоном?

а)         ст. 40;

б)         ст. 41;

в)         ст. 42.

9.         Яким державним документом визначені в Україні мета, структура, типи вищих навчальних закладів:

а)         Законом України “ Про освіту”;

б)         Указом президента України “Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку освіти в Україні”.

МОДУЛЬ 2

Оглядово-установча лекція на тему: Викладач вищого на-вчального закладу як організатор навчально-виховного проце-су. Педагогічна культура викладача вищого навчального закла-ду.

Мета: Ознайомити магістрантів зі специфікою педагогічної дія-льності викладача вищого навального закладу, проаналізувати основні компоненти педагогічної культури.

Основна проблема: засвоєння сутності поняття “педагогічний професіоналізм викладача”, виявлення залежності формування куль-тури викладача від рівня педагогізації навчально-виховного процесу вищого навчального закладу.

Провідна ідея: діяльність викладача вищої школи має високу соціальну значущість і займає одне з центральних місць у державот-воренні, формуванні національної свідомості молоді та духовної куль-тури українського суспільства, проблема культури є центральною у підготовці майбутніх педагогів.

План

1.         Специфіка діяльності педагога у вищому навчальному закла-ді.

2.         Функції, права та обов’язки викладача педагогічного універси-тету.

3.         Основні напрями діяльності викладача вищого навчального закладу.

4.         Психологічна структура педагогічної діяльності.

5.         Педагогічний професіоналізм викладача вищого навчального закладу.

6.         Роль і значення культури освітян у становленні демократичної держави.

7.         Шляхи формування загальної і педагогічної культури викла-дача вищого навчального закладу.

Основні поняття теми: педагогічна діяльність, педагогічна професія, структура педагогічної діяльності викладача, педагогічний професіоналізм, культура, педагогічна культура, культура спілкування, мовленнєва культура, педагогічна техніка.

Обрані методи: проблемна лекція, лекція з елементами диску-сії, теоретичний аналіз та синтез, моделювання, мікровикладання.

Обладнання: схеми, діафільми.