Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Міні-модуль №2. Ключ до тестів. : Основи педагогіки вищої освіти : Бібліотека для студентів

Міні-модуль №2. Ключ до тестів.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 

магниевый скраб beletage

I           варіант.

1.         Це форма навчання, при якій студент засвоює необхідні знан-ня, оволодіває вміннями і навичками, навчається планомірно і систе-матично працювати, мислити, формує свій стиль розумової діяльності.

2.         Робота над посібниками, першоджерелами, документами; робота у лабораторіях і на практичних заняттях; розв’язання задач, підготовка доповідей та інше.

3.         Це вирішення окремих проблем, які ставляться на лекції, се-мінарі, практичному занятті.

4.         Педагогічне спілкування.

5.         Педагогіка вищої школи.

II         варіант.

1.         Аудиторну і позааудиторну.

2.         – за зразками

– конструктивно-варіативні

– евристичні

– творчо-дослідні

3.         Виконанням типових завдань та різноманітних вправ за зраз-ком.

4.         Аналітична, прогностична, конструктивно-проективна.

5.         Професійно-педагогічне спілкування.

Ключ до кросворду.

По горизонталі: 1) евристична, 2) предмет, 3) аудиторна, 4) акордна, 5) мета, 6) контроль, 7) творчість.

Міні-модуль №3. Ключ до тестів.

1б, 2в, 3а, 4в, 5в.

Ключ до кросворду.

По вертикалі: 1) технологія, 2) керованість. По горизонталі: 1) перетворення, 2) педагогічна, 3) навчальна, 4) модуль, 5) гра.

Міні-модуль 4. Ключ до тестів.

1) б; 2) б, в, г, д, є; 3) 1-Б, 2-В, 3-А; 4) 1, 3.

Ключ до кросворду.

По горизонталі: 1) диплом, 2) процесуальна, 3) методологічна, 4) аналітична, 5) магістр, 6) освіта, 7) прогностична, 8) гуманізація, 9) академія, 10) статут.

Контрольна робота до модуля. Ключ до контрольних тестів модуля.

1 а; 2 б; 3 б; 4 в; 5 а; 6 а.

М О Д У Л Ь 6 Міні-модуль №1. Ключ до тестів.

1.         Контроль знань – це нагляд, спостереження, перевірка успіш-ності студентів.

2.         Рубіжний контроль – це контроль, що проводиться в кінці на-вчального семестру.

3.         Залік – це підсумкова форма перевірки результатів виконання студентами лабораторних, курсових робіт, засвоєння семінарських занять і практики.

4.         Діагностично-констатуюча, стимулюючо-мотиваційна, розви-вальна, виховна, соціалізуюча, освітня, оцінно-констатуюча, прогнос-тично-методична.

5.         діагностичний, поточний, тренувальний, перехресний, темати-чний, рубіжний, заключний, відстрочений.

6.         констатуючі, діагностичні, прогностичні.

7.         а) змістовий, б) операційно-діяльнісний, в) емоційномотиваційний.

Ключ до кросворду.

1) контроль, 2) розвивальна, 3) самоконтроль, 4) колоквіум, 5) критерій, 6) оцінка, 7) задовільно, 8) тестування, 9) залік, 10) рейтинг.

Контрольна робота до модуля. Ключ до контрольних тестів модуля.

Ключ: 1) мета навчання → процес навчання → результат; 2) економність, системність, доступність, об’єктивність, гласність; 3) інди-відуальна, групова, фронтальна перевірка, самоконтроль, рейтингова система; 4) соціальні, полі культурні, комунікативні, інформаційні, са-морозвитку, творчі; 5) виробленню вміння чітко організовувати навча-льну працю і допомагає викладачеві своєчасно виявляти невстигаючих і здійснювати індивідуальний підхід.

М О Д У Л Ь 7 Міні-модуль №1. Ключ до педагогічного диктанту.

1) творчі можливості, 2) креативність мислення, 3) інтуїція, 4) творча уява, 5) дивергентність мислення, 6) оригінальність мислення, 7) інтелектуальна активність, 8) інтелектуальна ініціатива, 9) компете-нтність студента.

Ключ до тестів.

1в, 2б, 3а, 4в, 5б, 6б.

Ключ до кросворду.

Д О С Л І Д Ж Е Н Н Я

Контрольна робота до модуля. Ключ до контрольних тестів модуля.

1.         Ні, індуктивна логіка передбачає визначення змісту гіпотези на основі сукупності фактів, які одержану процесі проведених досліджень.

2.         Ні, гіпотеза завжди передбачає пошук чогось нового в теорії та практиці.

3.         Ні, гіпотеза є результатом глибокого осмислення теоретичних праць, досвіду практичної діяльності у тій чи іншій галузі педагогіки.

4.         Так.

5.         Так.

6.         Ні, в уявному експерименті виділяються три етапи: формулю-вання завдань і створення експериментальної ситуації; формулювання уявної моделі експерименту та прогнозування й аналіз можних експе-риментальних результатів.

7.         Так.

8.Так.

9.         Так.

10.       Ні, на основі їх однорідності.

11.       Ні, є також ізолююча.

12.       Так.

13.       Так.

14.       Так.

15.       Так.

16.       Ні.

17.       Так.

18.       Ні, наукова проблема розв’язується тільки у процесі прове-дення експериментальних досліджень, а для розв’язування наукової задачі не потрібно застосовувати нові методи, засоби навчання або проведення досліджень взагалі.

19.       Так.

Ключ до кросворду № 1.

1.Компетентність. 2. Тези. 3. Реферат. 4. Анотація. 5.Готовність. 6. Рецензія. 7. Есе. 8. стаття.

Ключ до кросворду № 2.

По горизонталі: 1) інтуїція, 2) компетентність, 3) асоціативність мислення, 4) інтелектуальна ініціатива, 5) допитливість, 6) оригіналь-ність мислення, 7) інтелектуальна активність, 8) дивергентність мис-лення, 9) критичність, 10) креативність, 11) уява.

Ключ до кросворду № 3.

По вертикалі: 5)класифікація, 6) дедукція, 7) методика, 8) порів-няння.

По горизонталі: 1)модель, 2) індукція, 3) експеримент, 4)аналіз.

М О Д У Л Ь 8 Міні-модуль 1. Ключ до тестів.

I           варіант.

1.         Львівське.

2.         Лаврської та Київської.

3.         Г.Смотрицький.

4.         1) визначення протиріч 2) визначення наукової проблеми і мети дослідження.

5.         Міжсесійний, рубіжний, заключний.

II         варіант.

1.         Острозьку академію.

2.         В Києво-Могилянській академії.

3.         П.Могила.

4.         Примітивний, маніпулятивний, стандартизований, діловий, особистісний.

5.         Національне виховання.

Ключ до кросворду.

По горизонталі: 1) Львів, 2) спудеї, 3) університет, 4) Могила, 5) Каразін, 6) академія, 7) ідея.

Міні-модуль 2. Ключ до тестів.

379

1.         США – голова опікунської ради; Великобританія – канцлер; Франція – президент; Німеччина – ректор.

2.         США – ступінь бакалавра; Великобританія – шкільний атестат; Франція – ступінь бакалавра; Німеччина – шкільний атестат.

3.         Великобританія – 23; Франція – 26; Німеччина – 28,5.

4.         США: університет (4-5 років); педагогічні коледжі (4-5 років); коледжі вільних мистецтв (4 роки); молодші коледжі (2 роки). Великоб-ританія: загальні педагогічні коледжі (3 роки), педагогічні відділення університетів (3-4 роки). Франція: вчителів початкових класів готують 2 роки в університеті, 2 роки у нормальній школі, вчителів для шкіл усіх ступенів готують у дворічних інститутах підготовки вчителів набазі три-річної університетської підготовки. Німеччина: педагогів готують уні-верситети, педінститути, вищі педагогічні, технічні, спортивні, музичні школи, академії мистецтв.

5.         а) Великобританія, б) Німеччина, в) Німеччина, г) Франція, д) Великобританія, е) Великобританія.

6.         Розвиток неперервної освіти; перехід від кількісного розши-рення освіти до її якісного збагачення; просування від формальної до реальної рівності в освіті і перенесення акценту з академічних досяг-нень на помагу до особистості та індивідуальності

Ключ до кросворду.

По горизонталі: 2) Німеччина, 3) Франція, 5) Америка, 6) Китай, 7) Японія, 9)Кембридж.

По вертикалі: 1) Великобританія, 4) Корея, 8) Оксфорд.

Контрольна робота до модуля.

Ключ до контрольних тестів модуля.

1)         в;

2)         А – відмінно, оцінюється 4 бали; В – добре, оцінюється 3 ба-ли; С – задовільно, оцінюється 2 бали; D – незадовільно, але допусти-мо, оцінюється 1 бал; Е – недопустимо, оцінюється 0 балів;

3)         університети, (4-5 років), педагогічні коледжі (4-5 років), коле-джі вільних мистецтв (4 роки), молодші коледжі (2 роки);

4)         б;

5)         а;

6)         в;

7)         шкільний атестат;

8)         а) основи педагогіки (психологія навчання і розвитку, управ-ління освітою, методи і технічні засоби навчання); б) зміст і методика навчання (вивчаються предмети з програм тих ступенів, школи, де буле працювати майбутній вчитель); в) проблеми морального вихо-вання; г) курси за інтересами, що входять за межі обов’язкової програ-ми педагогічної освіти (філософія виховання, історія педагогіки, порів-няльна педагогіка, соціальна педагога, школознавство та ін.); д) питан-ня управління школою і професійною орієнтацією; е) педагогічна прак-тика (від 2 до 6 тижнів) у базових школах при ВНЗ;

9)         в.

Рейтингова книжка

Науково-дослідна робота

Реферат Тези Ди-пломна робота Есе Стаття Назва роботи

           

           

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Кафедра педагогіки

 

№ п/п  Критерії          Бали

1.         Актуальність 

2.         Науковість     

3.         Логічність     

4.         Системність  

5.         Мікродослідження   

6.         Оформлення робо-ти          

7.                    

ВСЬОГО       

РЕЙТИНГОВА КНИЖКА

студ ента (ки) маг істра-тури

факультет

ПІБ

Викладач: в.о. пр офесора

Вітвицька С.С.

 

Підпис студента

 

Підпис викладача

 

381

Житомир, 200

a

•a »

н

5

A Я »

A »

н

5

Я

 

м о

0

0          р          )Р        X         ^j         С\        in         4-        U         h*        ^          >• 3 w н

 

                                                                                                                                 Мікро-виступ            ІЯ

в to в

►тз 0 и

н

 

                                                                                                                                 Аналіз досвіду          

 

                                                                                                                                 Добір наукових матеріалів  

 

                                                                                                                                 Наочність      

 

                                                                                                                                 Аналіз мікро дослідж.          

 

                                                                                                                                 Нестандартна форма           

 

                                                                                                                                 В U > И

н

re о •а п н

5

Я »

A »

Н 5

Я »

 

Ed O

o o       p          h^ Г     ©         VO      oe        ~4        o\         'Jl         4-        W        K>       Г          > 3 w н

 

                                                                                                                                                         Проведення заняття            03

В to

В

О

И

нч Н

 

                                                                                                                                                         Блок-схема    

 

                                                                                                                                                         Ситуація        

 

                                                                                                                                                         Тест   

 

                                                                                                                                                         Кросворд      

 

                                                                                                                                                         Виступ          

 

                                                                                                                                                         Опрацю-вання літера-турних джерел          

 

                                                                                                                                                         Нестандартні форми

 

                                                                                                                                                         В U > 01