Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ МАГІСТРАТУРИ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ : Основи педагогіки вищої освіти : Бібліотека для студентів

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ МАГІСТРАТУРИ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 

магниевый скраб beletage

I.          Педагогічна практика з педагогіки вищої школи ставить за мету:

•          поглибити, розширити, інтегрувати знання з педагогіки, педмайстерності, на-вчально-виховної технології педагогіки вищої школи;

•          практично опанувати різними формами навчального і виховного процесу у вищих закладах освіти І - ІV рівня акредитації;

•          розвинути творчі, педагогічні здібності.

II.        Основними завданнями магістрантів у процесі проходження педагогічної практики у вищих навчальних закладів І - ІУрівня акредитації є:

•          застосування набутих теоретичних знань і умінь;

•          оволодіння досвідом самостійної організації навчально-виховного процесу в академічній групі;

 

48.       Формування здорового способу життя студентів.

49.       М. Грушевський про українську мову і українську школу.

50.       Система підготовки майбутніх учителів до оволодіння технікою взаємодії зі сту-дентами.

51.       Гуманізм педагогічних ідей Й. Песталоцці.

52.       Педагогічна діагностика в роботі куратора академічної групи.

53.       Технологія формування лекторської майстерності майбутніх учителів.

54.       Технологія особистісно зорієнтованого навчання у вищому навчальному закладі.

55.       Інтерактивні методи навчання у вищому навчальному закладі.

56.       Тестування як метод оцінювання знань, умінь, навичок студентів.

57.       Наукова організації праці студента.

58.       Студентське самоврядування як засіб формування педагогічної культури.

59.       Сучасні технології навчання.

60.       Досвід використання ігрових технологій у вищій школі.

61.       Форми організації навчання у вищому навчальному закладі.

62.       Мовленнєва культура викладача вищого навчального закладу.

63.       Сучасні дидактичні концепції освіти.

64.       Педагогічні інновації у вищих навчальних закладів.

65.       Мотивація організації навчального процесу у вищій школі.

66.       Самовиховання та самоосвіта у системі підготовки майбутнього педагога.

67.       Методика проведення практичних занять з педагогічних дисциплін.

68.       Комунікативна культура викладача ВНЗ.

69.       Інтеграційні процеси у Європейському освітньому просторі.

70.       Методи і методика педагогічних досліджень.

71.       Методи математичної статистики у педагогіці.

•          ознайомлення з інноваційними технологіями, формами і методами роботи у ВНЗ та спеціальних навчальних закладах інноваційного напряму;

•          розвиток та самореалізація творчих здібностей;

•          оволодіння уміннями самоаналізу та самопрограмування;

•          формування морально-етичних якостей, культури спілкування та потреби у самоудосконаленні.

III.       Організація завдання та проведення педагогічної практики.

1.         Педагогічна практика проводиться у ХІІ семестрі протягом трьох тижнів.

2.         Перед початком практики проводиться настановча конференція.

3.         Протягом педагогічної практики студент магістратури зобов’язаний провести одне лекційне і три практичних заняття та один виховний захід для студентів, на яких показати вміння користуватися інноваційними методами і формами навчально-виховної роботи, реалізувати особистісно зорієнтований підхід, провести мікродослідження.

4.         Зміст педагогічної практики магістрантів включає: навчальну, науково-дослідну, виховну, організаційно-методичну діяльність, що має бути віддзер-калено в індивідуальному плані роботи, який складається на час проходжен-ня педагогічної практики.

IV.       Принципи організації педагогічної практики магістрантів:

•          професійно-педагогічна спрямованість;

•          системно-діяльнісний підхід;

•          спадкоємність та наступність;

•          комплексний характер;

•          індивідуалізація та диференціація;

•          самоаналіз та самопрограмування.

V.        Індивідуальний план педагогічної практики студента магістратури.

Індивідуальний план студента на час проходження педагогічної практики

 

            Основний зміст роботи Відмітка про виконання

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                             

VI.       Схема звіту магістранта про проходження та результати педагогічної практики.

Магістрант (ка)         

(прізвище, ім’я, по батькові)

             факультету

Педагогічну практику проходив (ла) у (коледжі, гімназії, ліцеї, університеті)

(№ та назва закладу) (місто) (область)

1.         Кількісні результати педагогічної практики.

Проведено:

лекцій, практичних, уроків; виховних заходів; мікродосліджень.

2.         Якісні результати педагогічної практики:

•          проведено уроків (дисципліна, тема, клас), застосовані технології, досвід роботи, отримані результати, оцінки методистів зі спеціальності;

•          проведено виховні заходи (тематика, оцінка кураторів, класних керівни-ків);

•          проведено мікродослідження (ВНЗ, школа, клас, кількість респондентів, методика проведення, результати);

•          участь у роботі методичних об’єднань, творчих групах.

VII.      Критерії оцінювання магістрантів за підсумками педагогічної практики.

За результатами педагогічної практики студентів магістратури виставляються оцінки: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». Оцінки виставляються окремо за кожний вид роботи, а саме:

•          за навчальну роботу (враховується кількість і якість проведених лекцій, семінарських занять, уроків, застосування сучасних форм і методів на-вчання, навчальних технологій);

•          за науково-дослідницьку (враховується кількість і якість проведених мік-родосліджень, використання сучасних методик, дотримання вимог до офо-рмлення роботи);

•          за організаційно-методичну діяльність (враховується ознайомленість з роботою методичних об’єднань, планами роботи кафедр, тематикою нау-ково-методичних семінарів та присутність, участь в їх роботі).