Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ : Основи педагогіки вищої освіти : Бібліотека для студентів

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 

магниевый скраб beletage

1.         Указ Президента України “Про додаткові заходи щодо забезпечен-ня розвитку освіти в Україні” //Освіта. – 2001. - №75-58с.

2.         Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття) – К.: Райдуга, 1994.- 61с.

3.         Закон України “Про внесення змін і доповнень до закону УРСР “Про освіту”” //Голос України. - 1996р. - 25 квітня.

4.         Концепція національного виховання //Рідна школа. – 1995. - № 6. – С.18-25.

5.         Цільова комплексна програма “Вчитель” //Освіта України. – 1996. – №64.

6.         Алексєєнко Т.А. Управління якістю підготовки фахівців в універси-теті в контексті болонського процесу // Педагогічний процес: теорія і практика. Зб.наук.праць. Вип..1, 2004. – С.7-18.

7.         Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи. Історія. Проблеми. – К.: Ли-бідь, 1998. - 558с.

8.         Антология педагогической мысли УССР /Сост. Н. П. Калениченко. – М., 1988.

9.         Анциферова Л.И. Психологические особенности взрослого челове-ка и система непрерывного образования //Психолого-педагогические пробле-мы непрерывного образования. – Л.: НИИ ООВ АПН СССР, 1980. – 31 с.

10.       Балл Г.А. Теория учебных задач: Психолого-педагогический аспект. – М.: Педагогика, 1990. – 183 с.

11.       Барбина Е.С. Формирование педагогического мастерства в систе-ме непрерывного педагогического образования: Монография. – К.: Вища шк., 1997. – 153 с.

12.       Безрукова В.С. Педагогика. Проективная педагогика: Учеб. пособие для инж-пед. ин-тов и индустриально-педагогических техникумов. – Екате-ринбург: Деловая книга, 1996. – 344 с.

13.       Богданова І.М. Модульний підхід до професійно-педагогічної підго-товки вчителя: Монографія. – Одеса: Маяк, 1998. – 284с.

14.       Бодалев А. А., Столин В.В. Общая психодиагностика – М.: Изда-тельство Московского Университета, 1987.

15.       Бондар В.І. Дидактика: ефективні технології навчання студентів. – К.: Вересень, 1996. – 129 с.

16.       Ващенко Г. Виховний ідеал. – Полтава, 1995.

17.       Введение в научные исследования по педагогике /Под ред. В. И. Журавлева. - М.: Педагогика, 1988 – 237 с.

18.       Введение в специальность /Под ред. Л. И. Рувинского. - М.: Про-свещение, 1988 – 206 с.

19.       Вербицкий А., Бакшаева Н. Развитие мотивации в контекстном обучении //Alma mater. – 1996. - № 1-2. – С. 47-50.

20.       Вергасов В.М. Активизация познавательной деятельности студен-тов в высшей школе. – К.: Высшая школа, 1985.

21.       Вітвицька С. С. Активні методи у навчанні педагогічним дисциплі-нам як фактор підвищення професіоналізму у майбутніх вчителів: Психолого-педагогічні фактори підвищення педагогічної майстерності вчителя-вихователя: Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 лис-топада 1995 р. – Житомир: ЖДПУ, 1995. – С. 82-84.

22.       Вітвицька С.С. Науково-методичне забезпечення соціально-педагогічної підготовки майбутніх вчителів: Теоретичні та методичні засади соціально-педагогічної підготовки вчителя – К.:ІЗМН, Житомир. ЖДПІ, 1999. – С. 142-145.

23.       Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посіб-ник для студентів магістратури. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 316с.

24.       Вітвицька С.С. Студент як об’єкт педагогічної діяльності //Вісник Житомирського педуніверситету – Житомир, 2000 – Вип. 6 – С.186-189.

25.       Волков И.П. Цель одна – дорог много. Проектирование процесса обучения. – М.: Просвещение, 1990.

26.       Гершунский Б.С. Педагогическая прогностика: методология, теория и практика. – К.: Вища шк., 1986. – 200 с.

27.       Гессен С.И. Основы педагогики: ведение в прикладную филосо-фию /Отв. ред. и составитель П.В. Алексеев – М.: «Школа-Пресс», 1995. – 448 с.

28.       Гончаренко С.У. Методика як наука. – Київ – Хмельницький, 2000 – 30 с.

29.       Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження: Методичні поради моло-дим науковцям. – К.,1995.

30.       Грушевський М. С. Про українську мову й українську школу. – К, 1991.

31.       Грушко И.М., Сиденко В.М. Основы научных исследований. – Харь-ков: Вища школа, 1983. – 346 с.

32.       Дичківська І.М.. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. – К.: Академвидав. – 2004. -334с.

33.       Джуринский А.Н. Сравнительная педагогика: Учебное пособие для студентов средних и высших пед. учебных заведений. – М.: Издательство Центр «Академия», 1998 – 176 с.

34.       Довідник здобувача наукових ступенів: Збірник нормативних доку-ментів та інформаційних матеріалів з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації /За ред. Р. В. Бойка – К., 1999.

35.       Драгоманов М. Народні школи на Україні – К., 1977.

36.       Дубасенюк О.А. Теоретичні і методологічні основи виховної діяль-ності педагога: дис. … д-ра пед. наук.: 13.00.04 /ІПППО АПН України – К., 1996. – 453 с.

37.       Дьяченко М.И., Кадыбович Л.А. Психология высшей школы – 2-е издание. - Минск: БГУ, 1981. - 383 с.

38.       Євтух М.Б. Методологічні засади розбудови особистісно-орієнтованої навчальної діяльності у вищій школі //Філософія освіти XXI сто-ліття: Проблеми і перспективи. Зб. наук. пр. – К.: Знання, 2000. – с. 42 – 50.

39.       Елканов С.Б. Основы профессионального самовоспитания буду-щего учителя. – М.: Просвещение, 1989. – 189 с.

40.       Елканов Б. П. Профессиональное воспитание будущего учителя. -М.: Просвещение, 1996.

41.       Згуровський М.З. Болонський процес: шляхом європейської інтег-рації // Дзеркало тижня. – 2003. - № 40. – 18 жовтня.

42.       Зязюн І.А. Гуманістична парадигма в освіті //Вища освіта в Україні: реалії, тенденції і перспективи розвитку: Матеріали міжнар. наук. – практ. конф. (17-18 квіт. 1996 р.) – К., 1996. – ч. 1. – С. 8 – 12.

43.       Зязюн І.А. Психолого-педагогічні проблеми професійної освіти: На-ук.-метод. зб.: /Ін-т педагогіки та психології проф. освіти АПН України. – К.: ІСДО, 1994. – 384 с.

44.       Зязюн І.А. Технологізація освіти як історична неперервність. / Непе-рервна професійна освіта: теорія і практика, 2001 : Віпол. Вип..№1. – с.73-85.

45.       Каган В.И., Сычевников И.А. Основы оптимизации и методов обу-чения в высшей школе (Единая методическая система института: теория и практика): Учеб. метод. пособие. – М.: Высш. шк., 1987. – 143 с.

46.       Кан-Калик В.А. Педагогическая деятельность как творческий про-цесс. Грозный, 1976. – 286 с.

47.       Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении: Кн. для учите-ля. – М.: Просвещение, 1987. – 190 с.

48.       Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе. Ана-лиз зарубежного опыта. – М.:Знание,1989ю – 80 с.

49.       Коваленко О.Е. Методичні основи технології навчання. – Х.: Осно-ва, 1996. – 96 с.

50.       Коваль О., Ващенко Г. - Творець української виховно-освітньої сис-теми //Рідна школа. – 1993. - №3.

51.       Козаков В.А. Самостоятельная робота студентов и ее информаци-онно-методическое обеспечение. – К.: Вища школа, 1990.

52.       Корсак К. Система освіти Франції: цілі, структура, досягнення і про-блеми // Вища освіта Україні. 2001. - №1. – С.91-103.

53.       Костельна Л.І. Діяльність педагога в процесі організації модульного навчання // Вісник ЖДУ. – Житомир. – 2000. – Вип.. 6. – С. 255 – 256.

54.       Костельна Л.І. Контекстно-модульна технологія навчання як умова формування професійних умінь учнів вищих професійних училищ // Науковий вісник ЧУ: Педагогіка та психологія. – ЧНУ. – 2000. – Вип. 99. – С. 80 – 83.

55.       Костельна Л.І. Модульна організація навчального процесу у вищих професійних училищах // Теоретичні питання освіти та виховання: Збірник наукових праць КДПУ. – К. – 2000. – С. 146 – 148.

56.       Кошманова Т. Конструктивістські методи підготовки учителів в аме-риканських університетах //Рідна школа. – 1999. - № 10. – С. 66-69.

57.       Кремінь В.Г. Болонський процес: зближення, а не уніфікація // Дзер-кало тижня. – 2003. - № 48. – 13 грудня.

58.       Кудін В.О. Освіта в інформаційному суспільстві. – К.: Республіка, 1998. – 152 с.

59.       Кузьмина Н.В. Очерки психологии труда учителя. – Л.: Изд-во Ле-нингр. ун-та, 1970. – 114 с.

60.       Купиевич Ч. Основы общей дидактики. – М.: Высш. шк., 1986. – 368 с.

61.       Леонтьев А.Н. Категория деятельности в современной психологии //Избр. Психологические произведения: в 2т. – М.: Педагогика, 1983. – т.2 .- С. 243-246.

62.       Лернер И.Я. Процесс обучения и его закономерности. - М.: Знание, 1980.

63.       Лихачев Б. Педагогика. Курс лекций: Учебное пособие для студен-тов учебных заведений и слушателей ИПК и ФПК. – М.: Юрайт, 1998 – 464с.

64.       Мадзігон В.М.. Педагогічна наука: пошуки, здобутки, завдання // Педагогіка і психологія. - № 1-2, 2002. – С.5-11.

65.       Макаренко А.С. Пед. соч.: В 8т. – М.: Изд-во АНН РСФСР, 1985. -Т.7.-583 с.

66.       Матюшкин А.М. Психологические проблемы готовности личности к самообразованию //Психолого-педагогические проблемы непрерывного обра-зования. – М.: НИИ ООВ АПН СССР, 1983. – С. 5-8.

67.       Мельник В.В. Наукове проектування навчального модуля // Педаго-гіка і психология. – 1997. –Вип.1. – С. 71 – 80.

68.       Мельничук І.М. Методика тестування з використанням рейтингового обліку знань студентів з хімії // Педагогіка і психологія професійної освіти. – Львів. – 2001. - № 3. – С. 61 – 70.

69.       Мельничук І.М. Система рейтингового контролю навчальної діяль-ності студентів при вивченні хімії // Науковий вісник Кіровоградського педа-гогічного університету. – 2001. - № 3. – С. 59 – 67.

70.       Митина Л.М. Учитель как личность и профессионал. - М.: Педагоги-ка, 1994. - 135с.

71.       Мищенко А.И., Мищенко Л.И., Шияпов Е.Н. Теоретико-методологические основы формирования содержания педагогического обра-зования. М.: Высш. шк., - 1991. – 147 с.

72.       Мышление учителя /Под ред. Ю.Н. Кулюткина, Г.С. Сухобской. – М.: Высш.шк., 1990. – 237 с.

73.       Навчальний процес у вищій педагогічній школі: Навчальний посіб-ник /За ред. академіка АПН України О.Г. Мороза. - К.: НПУ ім. М.П. Драгома-нова, 2001 – 337 с.

74.       Наумов Б.Н. Теоритические основы целостной педагогической дея-тельности. – К.: Основа, 1994. – 196 с.

75.       Никитчина Г.В., Романеско В.Н. Формирование творческих учений в процессе профессионального обучения. – СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1992. – 168 с.

76.       Ничкало Н.Г Проблеми гуманізації та гуманітаризації професійної освіти. // Наук. – метод. зб. / Ред. кол.: І.А. Зязюн та ін. – К.: 1995. – С. 8 – 14.

77.       Новик И.Б., Мамедов М.М. Метод моделирования в современной науке. – М.: Знание, 1981. – 40 с.

78.       Огневик В.О., Фурман А.В. Принцип модульності в історії освіти, ч.1. – УІПКККО Міністерства освіти України, К., 1995. – 85с.

79.       Орлов Ю.М. Потребностно-мотивационные факторы эффективно-сти учебной деятельности студентов вуза: Автореферат дис. канд. психол. наук. – М., 1986. – 33 с.

80.       Орлов Ю.М. Восхождение к индивидуальности: Кн. Для учителя. – М.: Просвещение, 1991. – 286 с.

81.       Освіта України. Нормативно-правові документи. – К., 2001. – 470 с.

82.       Основы педагогики и психологии высшей школы /Под ред. А.В. Петровского. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. – 304 с.

83.       Педагогічна майстерність: Підручник / І.А. Зязюн, Л. В. Карамущен-ко, І.Ф. Кривонос та ін.; За ред. І.А. Зязюна. – К.: Вища шк., 1997. – 349 с.

84.       Пєхота О.М. Вчитель як суб’єкт індивідуального професійного роз-витку //Гуманізація та гуманітаризація професійної освіти: Наук.метод. зб. – К.: ІПППО, 1995. – 160 с.

85.       Підкурганна. Г.О. Художньо-педагогічна підготовка фахівців дошкі-льного виховання у педагогічному університеті (системний підхід). – К.: СПбНДІХ СПбДУ, 1998. – 277с.

86.       Платонова Т.А. Роль мотивации в познавательной активности // Активность личности в обучении: Сб. наук. тр. – М., 1986. – С. 21 – 30.

87.       Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: Учебник для студ. пед. ву-зов: В 2 кн. – М.: ВЛАДОС, 1999. – Кн.1: Общие основы. Процесс обучения. – 576 с.

88.       Положення про державний вищий заклад освіти. Постанова КМ України від 05.09.1996 р. № 1074 // Інформаційний збірник Міністерства освіти та науки України. – 1994. - № 7. – С. 3 – 12.

89.       Положення про загальноосвітній навчальний заклад. Постанова КМ України від 14.06.2000 № 946 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2001. - № 6. – C. 3 – 20.

90.       Полонський В.М. Метолді анпализа и прогноза развития педагоги-ческой науки // Педагогіка. – 1995. - № 5.

91.       Пономаренко В.А. Психология духовности профессионала. – М., 1997.

92.       Проблеми особистості вчителя та його фахової підготовки /За ред. М. Євтуха. – К.: Вища шк., 1995. –153 с.

93.       Професійна творчість в системі підготовки та перепідготовки педа-гогічних кадрів: Зб. наук. прац. / Ред. кол.: І.А. Зязюн та ін. – Київ, Запоріжжя, 1997.- 145 с.

94.       Психологічний словник / За ред. В.І. Войтка. – К.: Вища школа, 1982. -216 с.

95.       Равен Д. Педагогическое тестирование. – М.: Когнито-Центр, 1999. - С.140.

96.       Радул В.В. Педагогічна культура та соціальна зрілість вчителя. – Кіровоград, 2000.

97.       Романенко Д.В. Формування готовності до науково-дослідницької діяльності у майбутніх вчителів Франції // Пед. процес: теорія і практика. Зб. наук. праць. Вип..1, 2004. – С.88-98.

98.       Свирида Б.В., Костельна Л.І. Дидактичне забезпечення модульної технології навчання // Нові технології навчання: Науково-методичний збірник. – К. – 2001. – Вип.. 29. – С. 3 – 7.

99.       Селіверстов С.І. Деякі проблеми адаптації студентів першого курсу у вищому навчальному закладі //Проблеми освіти. – 1997. - №10. – С. 69 – 81.

 

100.     Сисоєва С.О. Педагогічна творчість. – Х.-К.: Книжкове видання. – „Каравела”, 1998. – 150с.

101.     Скаткін М.Н. Педагогическое исследование. – М.: Педагогика, 1982. – С. 356.

102.     Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. – К.: НПУ, 2000 – 210 с.

103.     Смолкин А.М. Методы активного обучения: Учеб.-метод. пособие. – М.: Высш. шк., 1991. – 176 с.

104.     Степаненко С.В. Про концептуальні підходи до організації самос-тійної роботи студентів в університеті // Система організації самостійної робо-ти студентів: досвід, проблеми: Матеріали наук.-метод. конф., від 2 лютого 2000 р. – С. 3 – 4.

105.     Стефановская Т.А. Педагогика: наука и искусство. - М.: Современ-ник, 1998 – 318с.

106.     Сухомлинський В.О. Народження громадянина: Вибрані твори в 5т. - Т3. - К., 1977.

107.     Сухомлинский В.О. Письмо о педагогической этике //Народное об-разование. – 1970. - № 11. – С. 48-52.

108.     Сухобская Г.С. Мотивация познавательной деятельности взрос-лых как основа самообразования //Психолого-педагогические проблемы не-прерывного образования. - М.: НИИ ООВ АПН СССР, 1980. – 42 с.

109.     Терещук Г.В. Педагогічна діагностика ціннісних орієнтацій молоді в процесі її соціального і професіонального становлення //Педагогіка і психоло-гія. – 1996. - №3. – С.119 – 125.

110.     Теория и практика педагогического эксперимента /Под. ред. А.И. Пискунова, Г.В. Воробьёва. - М.: Педагогика, 1979. – 208 с.

111.     Технології професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів: Навч. посібник: у 2 ч. / За заг. ред. доктора пед. наук О.А. Дубасенюк. – Жи-томир: Житомирський держ. педуніверситет. – 2001. 267с.

112.     Україна: поступ у ХХІ століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000 – 2004 р.р. Послання Президента України др. Верховної Ради України. – Урядовий Кур’єр. – 2000. 28 січня. – С. 44.

113.     Ушинський К. Д. Педагогические сочинения Н.И. Пирогова: Собр. соч. в 11 т. – Т.3 – М-Л., 1948.– С. 19.

114.     Ушинский К. Д. О пользе педагогической литературы: Собр. соч. в 11т. - М-Л., 1948. – Т. 2.

115.     Ушинський К. Д. Про народність у громадянському вихованні: Виб-рані твори в 2-х т. – Т.1 –К., 1983.

116.     Філософія освіти ХХІ століття: проблеми і перспективи. Збірн. на-ук. праць. Вип.. 3 // За заг. ред. В.П. Андрущенка. – К.: Знання, 2000. – 520 с.

117.     Фіцула М.М. Педагогіка. Посібник. – К.: Академія, 2000. – 544 с.

118.     Цокур О.Я. Педагогіка вищої школи: Навчально-методичний посіб-ник. Випуск 1. Основи наукового педагогічного дослідження / За ред. Панькова А.І. – Одеса, 2002. – С. 424.

119.     Шакуров Р.Х Творческий рост педагога. – М.: Знание, 1985.– (Но-вое в жизни, науке, технике. Сер. «Педагогика и психология»; № 5). – 80 с.

120.     Шарапов О.Д. Проблеми впровадження комп’ютерних технологій контролю та оцінювання самостійної роботи студентів // Система організації самостійної роботи студентів: досвід, проблеми: Матеріали наук.-метод. конф., від 2 лютого 2000 р. – С. 3 – 4.

121.     Шевнук О.Л.. Культурологічна освіта майбутнього вчителя: теорія і практика. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2004. - 232с.

122.     Янушкевич Ф. Технология обучения в системе высшего образова-ния / Пер.с польск.О.В. Долженко. – М.: Высш. шк., 1986., 1986. – 253 с.