Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ : Основи педагогіки вищої освіти : Бібліотека для студентів

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 

магниевый скраб beletage

1.         Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті – К: “Шкільний світ”, 2001. – 16 c.

2.         Закон про вищу освіту //Освіта. – 20-27 лютого 2002р.

3.         Концепція виховання дітей та молоді у національній системі осві-ти. - К: Райдуга, 1994.

4.         Концепція педагогічної освіти. Схвалено колегією Міністерства освіти України 23 грудня 1998 року. Протокол № 17/1 – Б //Інформаційний збірник МО України. – 1999. - №8. – с. 8-23.

5.         Про затвердження положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту): Пост. Каб. Мін. України від 20 серпня 1998. - № 65.

6.         Алексєєв Ю. Україна: освіта і держава (1987 – 1997). – К.: Екс-прес-об′ява, 1998. – 110 с.

7.         Ананьев Б.Г. Некоторые проблемы психологии взрослых. – М.: Знание, 1972. – 32 с.

8.         Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. – Л.: Изд. Ленин-градского университета, 1968. – 339 с.

9.         Архангельский С. И. Лекции по научной организации учебного процесса в высшей школе. – М., 1976 – 245 с.

10.       Атутов П.Р., Скаткин Н.Н. Методологические проблемы разви-тия педагогической науки. – М.: Педагогика, 1985. – С. 156.

11.       Бабанский Ю.К. Избранные педагогические труды. – М.: Педаго-гика, 1989. – 558 с.

12.       Бабанский Ю.К. Методология и методика научного поиска. – М.: Педагогика, 1989. – 324 с.

13.       Багаева И.Д. Учителю о профессионализме педагогической де-ятельности и путях его формирования. – Усть-Каменогорск: Гос. пед. Ин-т, - 1988. – 97 с.

14.       Бернс Р. Развитие “Я”-концепции и воспитание: Пер с англ. – М: Прогресс, 1986 – 434 с.

15.       Беспалько В.П. Основа теории педагогических систем. – Воро-неж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1977. – 304 с.

16.       Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М.: Просвещение, 1989. – 192с.

17.       Бехтерев В. М. Вопросы общественного воспитания – М, 1910.

18.       Блонский П.П. Избранные педагогические и психологические сочинения в 2 т. / Под ред. А.В. Петровского Т.И. – М.: Педагогика, 1979 – 304 с.

19.       Богданова І.М. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх вчителів на основи інноваційних технологій: Дис. д-ра пед. наук … 13.00.04. – К., 1998. – 440с.

20.       Бойко А. М. Оновлена парадигма виховання: шляхи реалізації. – К: ІЗМН, 1996.

21.       Бойко А.М.Парадигмальні напрями виховання: варіанти вибору // Рідна школа.- №3, 2001. – С.7-10.

22.       Вергасов В.М. Проблемное обучение в высшей школе – К.: Ви-ща школа, 1979. – 216с.

23.       Вернадский В.И. Начало и вечность жизни. – М.: Советская Рос-сия, 1989. – 702 с.

24.       Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За ред. В.Г. Кременя. Авторський колектив: М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубенко, І.І. Бабан. – Тернопіль: Навчальна книга. – Богдан, 2004. – 384с.

25.       Выготский Л.С. Педагогическая психология /Под ред. В.В. Да-выдова. – М.: Педагогика, 1991. – 480 с.

26.       Высшее образование в ХХІ веке. Всемирный статистический обзор по высшему образованию 1980 – 1995 г.г. – ЮНЕСКО: Париж 5 – 9 октября 1998 г. – 71 с.

27.       Всемирный доклад по образованию. 1998. – Париж: ЮНЕСКО, 1998. – 176 с.

28.       Вульфов Б. З. Иванов В.Д. Основы педагогики в лекциях, ситуа-циях, первоисточниках. – М., 1997.

29.       Галузинський В. М. Евтух М. Б. Основи педагогіки і психології вищої школи в Україні – К., 1995 – 168 с.

30.       Гармаш Е. С. Формирование педагогической культуры будуще-го учителя (на материале пед. дисциплин) Автореф. Дис. … канд.пед наук. – К., 1990.

31.       Глузман А. В. Университетское педагогическое образование: опыт системного исследования. - К.: Издательский центр «Просвіта», 1997.

32.       Гриньова В.М. Формування педагогічної культури майбутнього вчителя (теор. і метод. аспекти) – Автореф. дис. … доктора пед. наук. – К., 2001.

33.       Дубасенюк О.А. Методичні рекомендації керівнику академічної групи з виховної роботи педуніверситету. – Житомир, 2000.

34.       Дубасенюк О.А. Іванченко А.В., Вітвицька С.С. Педагогічна тех-нологія в підготовці вчителя-вихователя: Метод. посібник. – Житомир, 1993. – 107с.

35.       Егоршин А.П. Перспективы развития образования в России в ХХІ веке // Право и образование. – 2000. - № 5. – С. 31 – 42.

36.       Еремин С.Н., Семенов Е.В. Наука и образование в структуре НТР. – Новосибирск: Наука, 1986. – 167 с.

37.       Эльконин Д.Б. Избранные психологические произведения. М.: Педагогика, 1989. – 387 с.

38.       Журавский В.С., Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи входження в європейський простір вищої освіти. – К.: Політехніка НУТУ "КПІ", 2003. – 195 с.

39.       Загвязинский В.И., Грищенко Л.И. Основы дидактики высшей школы: Учебное пособие. - Тюмень, 1978 – 91 с.

40.       Зазвягинский В.И. Методология и методика дидактического ис-следования.- М.: Педагогика, 1982. – 160 с.

41.       Зиновьев С.И. Учебный процесс в советской высшей школе – М.: Высшая школа, 1986 – 356 с.

42.       Иванова Т.В. Формирование педагогической культуры будущего учителя в учебном процессе (на материале дисциплин педагогического цикла): Дис. канд. пед. наук: 13.00.01. – Волгоград, 1991.

43.       Каган М.С. Мир общения: Проблема межсубъктных отношений. – М. Политиздат, 1988- 319с.

44.       Каптерев П.Ф. Дидактические очерки. Теория образования //Избр. пед. соч. М.: Педагогика. – 1982. – 634 с.

45.       Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на ос-нове исследования, , игры и дискуссии. (Анализ зарубежного опыта). – Рига: НПИ «Эксперимент», 1998. – 180 с.

46.       Козловська І.М., Кміт Я.М. Дидактичне дослідження на експери-ментальному майданчику: Методологічні рекомендації. – Львів, 2001. – 68 с.

47.       Коменский Я.А. Пансофическая школа, то есть школа всеобщей мудрости // Избранные педагогические сочинения в 2-х томах. – М.: Педа-гогика, 1982. –Т. 2. – 576 с.

48.       Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психологічний розви-ток особистості /За ред. Л.М. Прокопенко. – К.: Рад. шк., 1989. – 608 с.

49.       Корсак К.В. Світова вища освіта: порівняння і визнання закор-донних кваліфікацій і дипломів: Монографія. – К., 1997.

50.       Кузьмина Н.В. Профессионализм деятельности преподавателя и мастера производственного обучения профтехучилища. – М.: Высш. шк., 1989. – 156 с.

51.       Кулюткин Ю.Н. Психология обучения взрослых.- М.: Просвеще-ние, 1985. – 126 с.

52.       Лисовський В. Т., Дмитриев А.В. Личность студента. – Л.: ЛГУ, 1974. –183с.

53.       Майборода В. К. Вища педагогічна освіта в Україні: історія, дос-від, уроки (1917-1985 рр.) /За ред Лугового В. І. – К.: Либідь, 1992. - 195с.

54.       Маркова А.К. Психология труда учителя. М.: Высш. шк.., 1993. – 169 с.

55.       Менделеев Д.И. О направлении русского просвещения и о необходимости подготовки учителей: Соч. в 25 т. – Л – М., 1952 – Т.23.

56.       Методы системного педагогического исследования /Под. ред. Н.В. Кузьминой. – Л.: Из-во Ленингр. ун-та, 1980. – 172 с.

57.       Михеев В.И. Моделирование и методы теории измерений в пе-дагогике: Науч.- метод. пособие. – М.: Высш. шк., 1967. – 200 с.

58.       Монахов В.М. Проектирование и внедрение новых технологий обучения //Сов. Педагогика . – 1990. - № 7. - С. 17-22.

59.       Нагорная Г.А. Профессиональное мышление учителя. – К.: Ви-ща шк., - 1995. – 330 с.

60.       Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи: Монографія /За ред. І. А. Зязюна. - К.: Вид. «Віпол», 2000 – 636 с.

61.       Нікітчина С.О. Становлення і розвиток системи професійно-педагогічної підготовки вчителів історії в Україні (1917-1991р.р.): Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01 / КУ ім.Т. Шевченка – К.: 1998 - 38 с.

62.       Низамов Р.А. Дидактические основы активизации учебной дея-тельности студентов. – Казань, 1975. – 302 с.

63.       Ничкало Н.Г. Методологічні проблеми безперервної професійної освіти //Психолого-педагогічні проблеми професійної освіти: Наук.-метод. зб. – К.: 1994. – 180с.

64.       Огієнко І. Українська культура: коротка історія життя українсько-го народу. – К., 1918.

65.       Освітні технології: Навч.-метод. посіб. /О.М. Пєхота, та ін.– К.: А.С.К.: 2001. – 256 с.

66.       Основы вузовской педагогики /Под ред. Н.В. Кузьминой. – Л., 1972.

67.       Основні показники діяльності вищих навчальних закладів Украї-ни на початок 2001-2002 навчального року. Статистичний бюллетень. – К., 2001. – 84 с.

68.       Педагогическая культура /Под ред. Л.С. Нечипоренко – Харьков: ХДУ, 1993.

69.       Педагогічні технології у неперервній освіті: Монографія (Сисоєва С.О., Алексюк М.А., Воловик П.М., Кульчицька О.І. та ін.) за ред. С.О. Си-соєвої. – К.: Віпол, 2001. – 502с.

70.       Перспективні основні технології: навчально-методичний посіб-ник / за ред. Г.С. Сизоненко / - К.: Гопак, 2000. – 560с.

71.       Пистрак М.М. Учебник по педагогике для пединститутов. – М.: Учпедиз, 1925. – 396 с.

72.       Положення про ліцензування, атестацію і акредитацію закладів освіти. Постанова КМ України від 12.02.1996 р. № 200 // Законодавчі та нормативні акти про освіту. – Т. 3. – С. 64 – 75.

73.       Положення про організацію навчального процесу у вищих на-вчальних закладах. Наказ Міністерства освіти № 161 від 02.06.1993 р. // Законодавчі та нормативні акти про освіту в Україні в 5 томах. – К., 1998. – Т. 4. – С. 94 – 111.

74.       Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту). Постанова КМ України від 20.01.1998 р. № 65 // Офіційний вісник України. – 1998. - № 3. – С. 202 – 207.

75.       Положення про ступеневу професійно-технічну освіту. Постано-ва КМ України від 03.06.1999 р. № 956 // Інформаційний збірник Міністерс-тва освіти та науки України. – 2000. - № 17. – С. 14 – 20.

76.       Поташник М.М. Педагогическое творчество: проблемы развития и опыт: Пособие для учителя. – К.: Рад. школа, 1988. – 187 с.

77.       Про затвердження Програми дій щодо реалізації положень Бо-лонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004 – 2005 роки. Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.01.2004 р. № 49.

78.       Про концептуальні засади гуманітарної освіти в Україні (вища школа). Рішення колегії Міністерства освіти та науки України від 27.12.1995 р. № 13/4-811 // Законодавчі та нормативні акти про освіту. – Т. 1. – С. 146 – 157.

79.       Про основні напрямки реформування вищої освіти в Україні. Указ Президента України 12 вересня 1995 року № 832/95. – К.: Міленіум, -2001. – 470 с.

80.       Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освіт-ньо-професійними рівнями // Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.1997 р. № 507 // Вища освіта в Україні. – Нормативно-правове регу-лювання. – К.: Форум, 2003. – С. 152.

81.       Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.01.2004 р. № 48.

82.       Психико-диагностические методы (в комплексном лонгитюдном исследовании студентов) /Под ред. Б.Г. Ананьева, А.А. Бодалева и др. – Л., 1976.

83.       Психологія і педагогіка життєтворчості: Навч.- метод. посібник /Під ред. В.М. Доній. – К., 1996.

84.       Пуховська Л.П. Професійна підготовка вчителів у Західній Євро-пі: Монографія. - К.: Вища школа, 1997. -179с.

85.       Рубин Б., Колесников Ю. Студент глазами социолога – Ростов-на-Дону, 1968.

86.       Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. – М.: Изд – во АПН СССР, 1957. – 328с.

87.       Свод нормативных актов ЮНЕСКО: конвенции и соглашения, рекомендации и декларации. – М.: Политиздат, 1991. – 224 с.

88.       Селевко Г.К. Образовательные технологии: учебное пособие. -,М.: Народное образование, 1998. – 256с.

89.       Сисоєва Світлана. Освітні технології: методичний аспект // Професійна освіта: педагогіка і технологія. – Київ – Ченстохова, 2000. – С.351-365.

90.       Сисоєва С.О Теоретичні і методичні основи підготовки вчителя до формування творчої особистості учня: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01 /ІПППО АПН України. – К., 1998. – 40 с.

91.       Социальная психология // Под. ред. Е.С. Кузьмина, В.Е. Семе-нова. – Л., 1979. – 288 с.

92.       Способности и склонности: Комплексные исследования // Под.ред. Э.А. Голубевой. –М.: Педагогика, 1991. – 136 с.

93.       Статистичний щорічник України за 2000 рік // Держкомстат Укра-їни. – К.: Техніка, 2001. – 598 с.

94.       Сучасна вища школа: психолого-педагогічні аспекти: (моногра-фія) /За ред. Н.І. Ничкало – К., 1999.

95.       Сухомлинська О.В. Концептуальні засади розвитку історико-педагогічної науки в Україні //Шлях освіти. – 1999. - №1. – С. 41-45.

96.       Тамарин В.Э. Методологическая культура учителя //Советская педагогика. – 1990. - №7. – С. 82-83.

97.       Теоретические основы непрерывного образования. / Под ред. В.Г. Онушкина. - М.: Педагогика, 1987. – 208 с.

98.       Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания //Соч. В 8 т. – М.: Изд-во АПН – Т.8 - 452 с.

 

99.       Фишер Р.А. Статистические методы для исследоватилей. – М.: Мир, 1969. – 212 с.

100.     Хьелл Л., Зиглер Д. Теория личности. – 2-е изд. – СПб., 1997. – 460 с.

101.     Шацкий С.Т. Основные вопросы педагогического образования: Учебные заведения или центры: Пед. соч. в 4-х томах. - М., 1964 – Т.3.

102.     Шихи Гейл. Возрастные кризисы. Ступени личностного роста: Пер. с англ. – СПб: Ювента, 1999 – 436 с.

103.     Школа диалога культур: Идеи. Опыт. Проблемы /Под ред В.С. Библера. – Кемерово, 1993. – 126с.

104.     Штоф В.А. Введение в методологию научного познания: Учеб. пособ. Ленинград, ЛГУ, 1972. – 264 с.