Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВИЩА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА В КИТАЇ. : Основи педагогіки вищої освіти : Бібліотека для студентів

ВИЩА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА В КИТАЇ.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 

магниевый скраб beletage

Структура педагогічних закладів освіти близька до їх будови в Україні. Вихователі дошкільних закладів та вчителі початкових класів у Китаї переважно навчаються протягом 3-4 років у педагогічних учили-щах, куди приймають випускників неповної середньої школи. Підготов-ка педагогів для середньої школи в педагогічних інститутах та універ-ситетах триває 4-5 років.

Китай вирішує проблеми і кількісного, і якісного зростання педа-гогічної школи. Перебудова китайської педагогічної освіти відбувається у тісному зв’язку із започаткованою у 1985р. реформою загальнонаціо-нальної системи освіти. Передбачається підвищити якість освіти, пе-редусім базової, забезпечити комплексність підготовки, урізноманіт-нення форм вищої освіти. Заслуговують на увагу заходи щодо підви-щення кваліфікації педагогів та їх соціального статусу як гарантії якості навчання: проведення по всій країні обов’язкових кваліфікаційних ек-заменів для учителів, поширення курсів їх перепідготовки, запрова-дження системи найму вчителів та посилення відповідальності керів-ників освітніх установ, підвищення рівня оплати педагогічної праці. Загальні тенденції та перспективи.

Огляд типів педагогічної освіти в контексті освітніх реформ у куль-турно-своєрідних регіонах світу – північноамериканському, західноєвро-пейському, східноєвропейському, та східноазійському – виявляє ряд загальних закономірностей та тенденцій еволюції освітніх галузей, що займаються підготовкою педагогічних кадрів.

Висунення освіти в число пріоритетних імперативів державної полі-тики (зростання до 6-8% частки валового національного доходу, що на-правляється в освіту – США, Канада; в США у 1991 р. – 390 млрд. дола-рів, що перевищує асигнування на оборону). Освіта американців виступає пріоритетом діяльності президента.

Домінування витрат на освіту над затратами на оборону спостері-гається й у Франції. Керівництво освітніми інстанціями з боку найвищих

посадових осіб – президентів, прем’єр-міністрів тощо викликає відповідну повагу до удосконалення педагогічної освіти.

Отже, одне із центральних місць в освітніх реформах провідних країн світу займає проблема педагогічних кадрів.

У кількісно-якісному співвідношенні акцент у підготовці педагогів все більше зміщується в бік поліпшення якості та неперервності педо-світи, посилення професіоналізму, загальної культури вчительства, відповідальності за результати своєї праці. Що стосується дефіциту педагогічних кадрів, ця проблема вже частково розв’язується не стіль-ки нарощуванням обсягу їх підготовки, скільки піднесенням соціально-го статусу вчителів, престижу педагогічної професії, поліпшенням са-мопочуття педагогічних працівників у суспільстві.

Удосконалення програм педагогічної освіти здійснюється у ряді стратегічних напрямів. По-перше, спрямовуються зусилля на урівно-важення загальнокультурної, спеціально-предметної та спеціально-професійної складових підготовки. По-друге, оптимізується баланс теоретичної та практичної освіти. По-третє, педосвіта поступово урів-нюється у правах з іншими життєво важливими університетськими та спеціалізованими типами освіти, зменшується розрив у типових термі-нах підготовки педагогів, медиків, юристів, інженерів. Зближуються також рівні педосвіти різних категорій педагогічних працівників.

Все більша увага приділяється професіоналізації відбору осіб для отримання педагогічної освіти, уточненню критеріїв та підвищенню вимог до її здобувачів як на етапі вступу до вищого навчального за-кладу, так і в процесі навчання в ньому. Загалом розширюється залу-чення до педагогічних спеціальностей чоловіків. Більше половини пе-дагогів у Великобританії, США, Німеччині, Японії складають чоловіки.

Спільним напрямом перетворень педагогічної освіти виступає та-кож розширення автономії, самостійності, ініціативи педагогічних освітніх закладів із запровадженням стандартів, критеріїв оцінки педагогічної діяльності. Спостерігається також тенденція підготовки педагогічних працівників до виховання відповідальних громадян на принципах демок-ратії, свободи гуманізму. Разом з тим, світовий досвід підготовки педаго-гів свідчить про строкатість, оригінальність, своєрідність регіональних типів педагогічної освіти, їх унікальність, розмаїття модифікацій, конкре-тних форм організації, функціонування і розвитку.

Індивідуальна самостійна робота

Питання з теми для самостійного вивчення та осмислення: