Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Рекомендована література : Основи педагогіки вищої освіти : Бібліотека для студентів

Рекомендована література


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 

магниевый скраб beletage

1.         Абдуллина О.А. Общепедагогическая подготовка в системе высшего педагогического образования (Для пед. спец. высш. учеб. заведений). – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1990 – 141 с.

2.         Введение в специальность /Под. ред. Л.И.Рувинского. - М.: Просвещение, 1988 – 206с.

3.         Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: Методичні поради молодим науковцям. – К.,1993.

4.         Інтельвон Л.Б. Математические и кибернетические методы в педагогике. - М: Просвещение, 1964- 246с.

5.         Кузьмина Н.В. Методы исследования педагогической деяте-льности. – Л., 1970–114 с.

6.         Корсак К. Світова вища освіта: порівняння визначення закор-донних кваліфікацій і дипломів: Монографія. – К., 1997

7.         Літературознавчий словник-довідник /Р.Г. Гром’як, Ю.Л. Ко-вілів та ін. – К.: ВЦ Академія, 1997 – 752с.

8.         Навчальний процес у вищій педагогічній школі: Навчальний посібник. - К.: НПУ ім М.П. Драгоманова, 2001 – 337с.

9.         Новиков А.М. Научно-экспериментальная работа в образо-вательном учереждении. – М., 1996

10.       Цокур О.Я. Педагогіка вищої школи: Навчально-метод.посібник. Випуск 1. Основи наукового педагогічного дослідження / За ред. Панькова А.І. – Одеса, 2002 – 424с.

11.       Штульман Э.А. Специфика методического эксперимента // Сов.пед.-1988. - №3.-С.61-65.

Блок-схема проведення заняття

 

Обґрунтування мети дослі-дження

Загальна мета Дослідницькі завдання

 

Найзагальніші Деталізовані

Формулювання гіпотези

Вимоги до змісту гіпоте

Конкрет -ний            Відповідний до мети, об’єкта дослідження           Відповідний до

предмета дослідження

Структура гіпотези

Передбачення

Припущення

Типи гіпотез

Теоретичні (пояснювальні)

Емпіричні (описові)

 

Функції гіпотези

 

1. Окреслення кола завдань

2. Систематизація складових наукового апарату дослідження

3. Систематизація етапів проведення дослідження

4. Прогнозування результатів наукового пошуку

 

5. Поєднання теорії та практики педагогічної діяльності

6. Встановлення зв’язку між уже відомими та новими фактами

7. Пояснення явищ

об’єктивної реальності

8. Розширення та збагачення сфери педагогічних

знань

 

Умови формулювання новиВивчення рівня новизни отриманого результату

Новизна

Розгорнутий виклад результатів

Шляхи впровадження результатів

Безпосередній

Опосередкований

 

Методологія

 

Загальна

Конкретна

 

f           Методика       ^Ч

Стратегія отримання нового           Визначення програми дослідження

педагогічного знання           та конкретних завдань

Форми проведення заняття

1.         Дискусія.

2.         Евристична бесіда.

3.         Письмова робота (педагогічний диктант).

Педагогічний диктант. Продовжити речення:

1)         система інтелектуально-творчих якостей особистості, які сприяють успіху у творчій діяльності …

2)         здатність продукувати нові ідеї, гіпотези, способи вираження проблемних задач …

3)         пряме бачення суті речей, знаходження правильного вирі-шення проблеми без усвідомлення шляхів і способів досягнення …

4)         самостійне створення нових образів, які реалізуються в ори-гінальних і цінних результатах діяльності …

5)         альтернативність, здатність запропоновувати декілька підхо-дів до розв’язання задачі та міняти їх, бачити проблеми, об’єкти в різ-них ракурсах …

6)         своєрідність якостей розуму, способу розумової діяльності, здатність створювати думки, що відрізняються від загально прийнятих поглядів …

7)         інтегральний пізнавально-мотиваційний показник рівня розви-тку творчої особистості, що базується на інтелектуальній ініціативі …

8)         продовження розумової діяльності за межами заданої ситуа-ції, що не обумовлена ні практичними потребами, ні негативною оцін-кою роботи …

9)         спеціальні і загальнонаукові знання, які слугують методологі-чною основою до організації та проведення дослідження, загальнонау-кові, дослідницькі вміння …

Блок-контролю.

Дати відповідь на питання тесту.

1.         Науково-дослідна робота магістрантів спрямована на розвиток у майбутніх педагогів і науковців нахилів до пошукової, дослідницької діяльності і до:

а)         репродуктивного розв’язання навчально-виховних завдань в

освітніх закладах, а також на формування умінь і навичок застосування

дослідницьких методів для розв’язання практичних питань навчання і

виховання;

б)         творчого розв’язання навчально-виховних завдань в освітніх

закладах;

в)         творчого розв’язання навчально-виховних завдань в освітніх

закладах, а також на формування умінь і навичок застосування дослідницьких методів для розв’язання практичних і теоретичних питань

навчання і виховання;

г)         творчого розв’язання навчально-виховних завдань в освітніх

закладах, а також на формування умінь застосування дослідницьких

методів для розв’язання теоретичних питань навчання.

2.         Тези – це:

а)         невеликий за обсягом прозовий твір, що має довільну композицію і висвітлює індивідуальні думки та висловлення щодо конкретного питання і не претендує на вичерпне і визначальне тлумачення теми;

б)         стислі, лаконічно сформульовані основні положення доповіді,

повідомлення тощо, що включають виклад основних думок праці від

початку до кінця, а не лише її дослідницької частини;

в)         доповідь на певну тему, що включає огляд наукових та інших

джерел з обраної теми або виклад змісту наукової роботи з висвітленням не лише відповідної наукової інформації, а й показом свого ставлення до неї.

3.         Есе – це:

а)         невеликий за обсягом прозовий твір, що має довільну композицію і висвітлює індивідуальні думки та висловлення щодо конкретного питання і не претендує на вичерпне і визначальне тлумачення теми;

б)         доповідь на певну тему, що включає огляд наукових та інших

джерел з обраної теми або виклад змісту наукової роботи з висвітленням не лише відповідної наукової інформації, а й показом свого ставлення до неї;

в)         стислі, лаконічно сформульовані основні положення доповіді,

повідомлення тощо, що включають виклад основних думок праці від

початку до кінця, а не лише її дослідницької частини.

4.         Стаття – це:

а)         невеликий за обсягом прозовий твір, що має довільну композицію і висвітлює індивідуальні думки та висловлення щодо конкретного питання і не претендує на вичерпне і визначальне тлумачення теми;

б)         кваліфікаційний науково-практичний доробок, що містить математично обґрунтовані теоретичні чи експериментальні результати,

наукові положення і свідчить про спроможність студента самостійно

проводити наукові дослідження в обраній галузі знань;

в)         науковий чи публіцистичний твір невеликого розміру, своєрідне дослідження важливої наукової, суспільно-політичної чи літературної теми, де присутнє висвітлення конкретних питань з необхідним

теоретичним їх осмисленням.

5.         Реферат – це:

а)         доповідь на певну тему, що включає огляд наукових та інших

джерел з обраної теми або виклад змісту наукової роботи з висвітленням не лише відповідної наукової інформації, а й показом свого ставлення до неї;

б)         науковий чи публіцистичний твір невеликого розміру, своєрідне дослідження важливої наукової, суспільно-політичної чи літературної теми, де присутнє висвітлення конкретних питань з необхідним

теоретичним їх осмисленням;

в)         кваліфікаційний науково-практичний доробок, що містить математично обґрунтовані теоретичні чи експериментальні результати,

наукові положення і свідчить про спроможність студента самостійно

проводити наукові дослідження в обраній галузі знань.

6.         Магістерська робота – це:

а)         невеликий за обсягом прозовий твір, що має довільну композицію і висвітлює індивідуальні думки та висловлення щодо конкретного питання і не претендує на вичерпне і визначальне тлумачення теми;

б)         кваліфікаційний науково-практичний доробок, що містить математично обґрунтовані теоретичні чи експериментальні результати,

наукові положення і свідчить про спроможність студента самостійно

проводити наукові дослідження в обраній галузі знань;

в)         науковий чи публіцистичний твір невеликого розміру, своєрідне дослідження важливої наукової, суспільно-політичної чи літературної теми, де присутнє висвітлення конкретних питань з необхідним

теоретичним їх осмисленням.

Розв’язати кросворд.

 

т т т т т