Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Рекомендована література: : Основи педагогіки вищої освіти : Бібліотека для студентів

Рекомендована література:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 

магниевый скраб beletage

1.         Бабанский Ю.К. Проблемы повышения єфективности педаго-гических исследований: Дидактический аспект. – М: Педагогика, 1982 – 192с.

2.         Введение в научное исследование по педагогике /Под. ред. В.И Журавлевой.- М: Педагогика, 1988 – 237с.

3.         Воловик П.М. Теорія ймовірностей і математична статистика в педагогіці. – К: Рад. школа, 1969 – 123с.

4.         Галузинський В.М., Евтух М.Б. Основи педагогіки і психології вищої школи в Україні – К., 1995 – 168 с.

5.         Довідник здобувача наукових ступенів: Зб. нормативних до-кументів та інформаційних матеріалів з питань атестації наукових кад-рів вищої кваліфікації / За ред. Р.В. Бойко. – К., 1999.

6.         Кузьмина Н.В. Методы системного исследования педагогичес-кой деятельности. Учеб. пособие. – Л.: ЛГУ, 1980 – 172 с.

7.         Михеев В.И. Моделирование и методы теории измерений в педагогике. – М: Высшая школа, 1987 – 199с.

8.         Новиков А.М. Научно-экспериментальная работа в образова-тельном учереждении. - М., 1996.

9.         Развитие творческой активности студентов в учебной, науч-но-исследовательской и социально-политической деятельности: Сб.наук.пр. - М.: 1990.-173с.

10.       Рудницька О.П., Болгарський А.Г., Свистєльнікова Т.Ю. Основи педагогічних досліджень. - К: Екепрес - об’ява, 1998 - 143с.

11.       Я. Скалкова и коллектив. Методология и методы педагоги-ческого исследования. Перевод с чесского. - М: Педагогика, 1989 -224с.

12.       Цокур О.Я. Педагогіка вищої школи: Навчально-метод.посібник. Випуск 1. Основи наукового педагогічного дослідження / За ред. Панькова А.І. - Одеса, 2002 - С.424.

13.       Штульман Э.А. Специфика методического эксперимента // Сов.пед.-1988. - №3.-С.61-65.

14.       Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня: Метод. поради / Автор-упорядник Л.А. Пономаренко. -К.,1999.

Науково - дослідна робота студентів магістратури випливає із завдань навчального процесу і сприяє підготовці висококваліфікованих спеціалістів. Однією з провідних вимог до студентів магістратури є всебічний розвиток їх творчих здібностей та дослідницьких умінь.

Науково - дослідна робота магістрантів спрямована на розвиток у майбутніх педагогів і науковців нахилів до пошукової, дослідницької діяльності, до творчого розв’язання навчально-виховних завдань в освітніх закладах, а також формування умінь і навичок застосування дослідницьких методів для розв’язання практичних питань навчання і виховання.

У практиці вищих навчальних закладів широко використовуються завдання студентам магістратури для самостійної роботи, що перед-бачають складання:

•          узагальнюючих таблиць;

•          структурних блок-схем лекції;

•          кросвордів з теми;

•          тестів з теми (одиничний, множинний, альтернативний і впорядкований вибір);

•          переліку визначень ключових понять курсу з посиланням на джерела;

•          анотування статей (5 - 6 з однієї теми курсу), книги або окремих розділів, що тісно пов’язані з темою;

•          написання рефератів і доповідей за визначеними виклада-чем темами;

•          різноманітні групові завдання, що передбачають розв’язання або підготовку проблемних ситуацій.

В умовах активної творчої пізнавальної діяльності студентів ма-гістерські роботи все більше набувають характеру дослідницького по-шуку. Студентам імпонують творчі завдання: підготовка доповідей, рефератів, дослідження шкільного досвіду, написання критичних ста-тей і магістерських дипломних робіт.

Магістерська робота - це форма самописної творчої роботи за вибором магістра, залежно від рівня сформованості у студента дослід-ницьких умінь викладач може запропонувати написання: реферату; критичної статті; есе; рецензію; анотацію; завдання на дослідження генезису розвитку певного явища.

Найпростіша форма - реферат - це доповідь на певну тему, що включає огляд наукових та інших джерел з обраної теми або виклад змісту наукової роботи. Важливо зазначити, що у рефераті необхідно не лише висвітлити відповідну наукову інформацію, а й показати своє ста-влення до неї. Реферати ( від. лат. refero - повідомляю) - стислий ви-клад у письмовому вигляді змісту наукової праці, літератури з теми. Йо-го різновидністю є реферат наукового звіту, який відображає в дуже стислому вигляді основний зміст звіту: обсяг, кількість і характер ілюст-рацій, наочності, таблиць, перелік ключових слів, сукупність виконаної роботи, методи дослідження, стислі висновки і можливості застосування результатів дослідження. Реферат демонструє ерудицію дослідника, його вміння самостійно аналізувати, систематизувати, класифікувати й узагальнювати суттєву наукову інформацію. Реферат може містити ана-ліз і критику відповідних наукових теорій.