Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВИКОРИСТАНА ТА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: : Соціологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ВИКОРИСТАНА ТА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 

магниевый скраб beletage

1.         Амджадін Л. Трансформаційні зміни інституту сім’ї та шлюбних відносин в українському суспільстві: гендерний аналіз // Соціологія: тео-рія, методи, маркетинг. — 2007. — № 3. — С. 60—75.

2.         Личностно-ориентированная социология П. Бергер, Б. Бергер, Р. Коллинз. — М., 2004. — С. 103—127.

3.         Бесєдін А. А. Дисфункціональна сім’я як чинник девіантної поведін-ки неповнолітніх. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук. — Х., 2002.

4.         Білоус В. С. Соціологія у визначеннях, поясненнях, схемах, табли-цях: Навч. посіб. — К., 2002.

5.         Виховний потенціал сім’ї в сучасних умовах: тематична державна до-повідь про становище сімей в Україні за підсумками 2001 року. — К., 2002.

6.         Волков Ю. Г., Мостовая И. В. Социология: Учеб. для вузов / Под ред. В. И. Добренькова. — М., 1998.

7.         Галичанська А. Симетричність функцій членів подружжя // Соціаль-на психологія. — 2004. — № 5. — С. 155—161.

8.         Гіденс Е. Соціологія. — К., 1999.

9.         Головаха Є., Горбачик А. Соціальні зміни в Україні та Європі: за ре-зультатами «Європейського соціального дослідження» 2005—2007 ро-ки. — К., 2008.

1 Головаха Є., Горбачик А. Соціальні зміни в Україні та Європі: за результатами «Європейського соціального дослідження» 2005—2007 роки. — К., 2008. — С. 63.

10.       Гурко Т. А. Родительство: социологические аспекты — М., 2003.

11.       Гурко Т. А. Трансформация института современной семьи // Социо-логические исследования. — 1995 — № 10. — С. 95—99.

12.       Друзь Е. В. Социальное положение женщины в обществе. — Х., 2001.

13.       Социология / Казаринова Н. В., Филатова О. Г., Хренов А. Е. — М., 2000.

14.       Кляпець О. Шлюбна залежність як чинник емоційного вигоряння в сім’ї // Соціальна психологія // http: www.politik.org.ua

15.       Кравченко А. И. Социология: учебник. — М., 2003.

16.       Кракович Д. Ставлення до сексу без сім’ї та сім’ї без шлюбу: 15 років тому і зараз // Думки і погляди населення України напередодні референдуму щодо незалежності та через 15 років. Прес-конференція КМІС, 30 листопада 2006 року, Києво-Могилянська Академія // http: www.kiis.com.ua

17.       Лавриненко Н. Гендер та інститут сім’ї // Структурні виміри сучас-ного суспільства: Навч. посібю / За ред. С. Макеєва — К., 2006. — С. 264—292.

18.       Матеріали науково-практичної конференції «Тенденції розвитку су-часної сім’ї в Україні» // Український соціум. — 2004. — № 3 (5).

19.       Медіна Т. Сексуальна функція молодої української сім’ї // Соціоло-гія.: теорія, методи, маркетинг. — 2002. — № 2.

20.       Піча В. М. Соціологія сім’ї. — Л., 1995.

21.       Презентація дослідницьких проектів Інститутом соціології НАН України // http: www.csep.kiev.ua

22.       Руденко Р. И. Практикум по социологии. — М., 1999.

23.       Рысь Ю. И., Степанов В. Е. Структурно-логические схемы с ком-ментариями — М., 1999.

24.       Смелзер Н. Соціологія. — М., 1994.

25.       Солодовников В. В. Социология семьи в России: вторая половина ХХ века // http: www.socialpolicy.ru

26.       Українське суспільство 1992 — 2007. Динаміка соціальних змін / За ред. В. Ворони, М. Шульги. — К., 2007.

27.       Черняк Е. М. Социология семьи. — М., 2003.

28.       Шманкевич Т. Ю. «Затмение семьи»: дискуссия во французской со-циологии // Журнал социологии и социальной антропологии. — 2005. — № 3. — С. 157 — 173.

29.       Шнейдер Л. Б. Психология семейных отношений. — М., 2000.

30.       Щепанский Я. Элементарные понятия социологии. — М., 1969.