Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
СІМ’Я В УКРАЇНІ : Соціологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

СІМ’Я В УКРАЇНІ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 

магниевый скраб beletage

Сім’я в Україні потрапила під вплив трансформаційних проце-сів, які неоднозначно відобразилися на ній та призвели до значних змін у її життєдіяльності. Спостерігається значна диференціація сі-мей за доходами, зубожіння значної частини сімей, погіршення со-ціального самопочуття та стану здоров’я членів родини, зменшення

середньої тривалості життя, зменшення народжуваності та зрос-тання частки народження позашлюбних дітей. Соціально-еконо-мічні умови життєдіяльності сім’ї проектуються на взаємовідноси-ни: дезорганізується сімейне життя, посилюється конфліктність, руйнуються усталені морально-етичні засади функціонування ро-дини. Дисфункції проявляються в економічній, правовій та мораль-ній незахищеності сім’ї, зниженні її ролі у соціалізації та вихованні дітей, загостренні проблем бездоглядності дітей та зростання рівня правопорушень серед неповнолітніх1.

В Україні значна частина сімей — егалітарні, демократичні в прийнятті життєво важливих рішень, що стосуються сімейного життя та розподілу сімейних доходів. Шлюбні партнери (50— 70 %) разом вирішують такі питання, як: придбання коштовних ре-чей, вибір навчального закладу для дитини, вибір місця прожи-вання та інші2.

Дані репрезентативного опитування населення в 2007 р.3 свід-чать, що понад 30 % дорослого населення України вважають, що чоловік повинен бути главою сім’ї; тільки — 3 % — жінка; май-же кожен четвертий (24 %) впевнений, що главою повинен бути той, хто до цього більше здатний; 42 % переконані, що глави сім’ї взагалі не повинно бути, усе слід вирішувати разом; 1 % не дали відповіді.

Трансформація українського суспільства відображається на сім’ї, яка теж зазнає глибоких змін. Сучасне суспільство наближа-ється до «другого демографічного переходу», який уже проявляєть-ся в економічно розвинених країнах: зниження рівня народжувано-сті та зростання середнього віку укладання шлюбу та народження дитини, зростання частки неповних сімей, зростання незалежності жінки від чоловіка у шлюбі4.

Набувають поширення західні зразки шлюбно-сімейних відно-син, зокрема позашлюбні та дошлюбні статеві відносини.

1          Матеріали науково-практичної конференції «Тенденції розвитку сучасної

сім’ї в Україні» // Український соціум. — 2004. — № 3 (5). — C. 124—150.

2          Лавриненко Н. Гендер та інститут сім’ї // Структурні виміри сучасного суспільства: Навч. посіб. / За ред. С. Макеєва — К., 2006. — С. 264—292.

3          Щорічне моніторингове дослідження Інституту соціології НАН України:

«Українське суспільство 1992—2008 рр.». Вибіркова сукупність кожного опитування в середньому становить 1800 осіб і репрезентує доросле населення України

(віком понад 18 років).

4          Амджадін Л. Трансформаційні зміни інституту сім’ї та шлюбних відносин в

українському суспільстві: гендерний аналіз // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2007. — № 3. — С. 60—75.

РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ: «ЯКОЮ МІРОЮ ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ ЧИ НЕ ПОГОДЖУЄТЕСЯ ІЗ СУДЖЕННЯМ 1 «СЕКСУАЛЬНІ ЗНОСИНИ ДО ШЛЮБУ ЦІЛКОМ ПРИПУСТИМІ»?», (%)

 

            1991    2006

Повністю згоден       28        25

Радше згоден, аніж не згоден          10        20

І згоден, і не згоден  14        16

Радше не згоден, аніж згоден          6          10

Повністю не згоден  30        17

Важко сказати           11        11

Змінилося ставлення до сексуальних відносин до шлюбу. Суспі-льство стало менш нетерпимим. Частка не згодних у 2006 році, по-рівняно із 1991 роком зменшилася з 36 % до 27 %. Частка згодних збільшилася із 38 % до 45 %.

Спостерігається падіння офіційної шлюбності на фоні значної кількості розлучень. Сьогодні розпадається більше половини із но-востворених сімей. Уповільнюється процес утворення «нових» сі-мей із партнерів, які раніше не перебували в шлюбі. Середній вік чоловіків, які офіційно одружилися в 2004 році, становив 30 років (у містах — 30,6 років, в селах — 28,4), а жінок — 27 років (у міс-тах — 28,4 років, в селах — 27,6). Зменшується загальна кількість сімей. Превалюють прості (нуклеарні сім’ї), хоча їх частка зменшу-ється. Зростає частка неповних сімей, що складаються із матері та дитини. В 2006 році 20,9 % у домогосподарствах є діти, які не ма-ють одного із батьків. Зростає частка дітей, народжених жінками, які перебувають у незареєстрованому шлюбі (2004 р. — 20,4 %)2.

Матеріальний стан. Сучасна українська сім’я переважно має економічні проблеми. При оцінці матеріального рівня життя влас1     Кракович Д. Ставлення до сексу без сім’ї та сім’ї без шлюбу: 15 років тому і

зараз // Думки і погляди населення України напередодні референдуму щодо незалежності та через 15 років. Прес-конференція КМІС, 30 листопада 2006 року, Києво-Могилянська Академія // http: www.kiis.com.ua (За даними двох загальноукраїнських вибіркових опитувань дорослого населення України, проведених у 1991 та

2006 роках. Вибірка (2000 осіб) репрезентативна дорослому населенню України віком від 18 років).

2          Амджадін Л. Трансформаційні зміни інституту сім’ї та шлюбних відносин в

українському суспільстві: гендерний аналіз // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2007. — № 3. — С. 60—75.

ної сім’ї в 2008 році більшість (66 %) визначили свою позицію в межах від 0 до 4 балів включно (при шкалі 0 балів — найнижчий, а 10 балів — найвищий матеріальний рівень). Середній бал склав 3,8, що протягом 1994—2008 рр. є найкращим показником, але однак дає негативну характеристику матеріальному стану сім’ї. Лише 4 % сімей вистачає на все необхідне, роблять заощадження та живуть у повному достатку. Вистачає лише на продукти харчування кожній третій сім’ї.