Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Установки та зразки поведінки: : Соціологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Установки та зразки поведінки:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 

магниевый скраб beletage

1)         Перехід від подвійного до одинарного (сингулярного) стан-дарту: те, що дозволяється чоловіку, дозволено і дружині.

2)         Велика терпимість до дошлюбного сексуального досвіду обох партнерів, але менша до адюльтеру (зради в шлюбі).

3)         Секс розглядається як самоцінність, а не як засіб репродукції. Він відокремлений від дітонародження і виховання.

4)         Від жінки, як і від чоловіка, очікується активна участь у сус-пільному житті.

5)         Терпиме ставлення до роботи жінки поза домом, насамперед до народження дитини.

6)         Жінка менше займається тяжкою домашньою роботою і пра-гне бути економічно більш незалежною від чоловіка.

Символічні риси:

1)         Відмінності в стилі одягу одружених і незаміжніх жінок по-чинають зникати.

2)         Зменшується символічне значення обручок. Шлюб може бути і без каблучок, якщо немає можливості (бажання) їх придбати.

3)         Здвоєна постіль символізує рівність і незалежність шлюбних партнерів.

4)         Атрибути весільного обряду (наприклад, весільний коровай, весільне вбрання тощо) тепер вважаються зайвими.

5)         Терпиме ставлення до розлучення.

Утилітарні риси:

1)         У шлюбі активно використовують засоби контрацепції.

2)         Житло стає менше та більш компактне, кухонні комбайни — обов’язковий елемент побуту, поширені невеликі кухні, ліжка, що складаються і т.п., особливо в молодих сім’ях.

3)         Подружжя активно користаються хімчисткою, пральнею; жі-нка частково звільняється від домашньої роботи.

4)         Законодавство в питаннях шлюбу і розлучення стає більш лі-беральним.

Ціль шлюбу:

1)         Романтичне кохання з відтінком реалістичного розуміння сі-мейних проблем.

2)         Соціальні чинники усе більше втручаються у процес ство-рення сім’ї і народження дітей.

Сучасна сім’я фундаментально досліджувалася американськими соціологами Е. Берджесом та Х. Локком. Вони дійшли висновку,

що у її структурі та функціонуванні відбулися суттєві зміни. Рані-ше сім’я трималася на зовнішніх, формальних факторах: закон, зви-чаї, громадська думка, традиції, авторитет глави сім’ї, чітка дисци-пліна, ритуали. На зміну приходить нова форма сім’ї — товариська. Вона менше залежить від зовнішніх чинників, від тиску суспільст-ва. Основними стають міжособистісні стосунки, взаєморозуміння та дружні відносини1.

У сучасних суспільствах розрізняти три основні моделі-системи сім’ї:

 

Дітоцентризм            Орієнтація на приватне життя, його автономізація, поси-лення чуттєвого боку; прагнення до задоволення від по-дружнього життя та регулювання дітонародження; над-мірне обожнювання дитини, інколи обмеження її само-стійності, жорсткі та авторитарні стосунки з дитиною.

Подружня сім’я         Орієнтація на взаємні відносини. Діти — не є самоцін-ністю. Їх виховання базується на заохоченні індивіду-альності та ініціативи, самореалізації та самостійності.

Позашлюбна сім’я     Фактичний шлюб без юридичної реєстрації (один із рі-зновидів — конкубінат (від лат. соn — разом лежу, співжиття) — довгий, стійкий зв’язок чоловіка, який має сім’ю, з іншою жінкою, у якої від нього є дитина.

Усі три моделі утворюють сучасний тип сім’ї, яка відрізняється від традиційної.

Тенденції розвитку сім’ї

Гурко Т.2 узагальнює тенденції розвитку сім’ї, що проявляються в зниженні народжуваності, зменшенні кількості дітей, збільшенні розлучень та кількості неповних сімей. Відбувається розмивання поведінкових норм у сфері сім’ї та шлюбу та уявлень індивідів щодо змісту сімейних ролей. Розповсюдження цінностей індиві-дуалізму, раціоналізм у відносинах сприяли розпаду родинних зв’язків та пануванню нуклеарної сім’ї на Заході.

Останніми десятиліттями чітко простежується розмежування батьківства та сім’ї (шлюбу). Це проявляється в поширенні непов1 Казаринова Н. В., Филатова О. Г., Хренов А. Е. Социология. — М., 2000. — С. 108—113.

2Гурко Т. А. Трансформация института современной семьи // Социологические исследования. — 1995 — № 10. — С. 95—99.

них сімей (передусім, лише з матір’ю). Збільшується також частка сімей, які взагалі не планують мати дітей. Зростає кількість дітей, що народилися в позашлюбних відносинах і одночасно зростає кількість незареєстрованих шлюбів, що свідчить, за словами Гурко Т., про те-нденцію розділення інститутів сім’ї та шлюбу. Ця тенденція вже давно проявляється на Заході. Гурко Т. вказує на зростання значен-ня інституту шлюбу в сучасних умовах у Росії через потребу регу-лювання відносин власності, що стає однією з причин зниження шлюбності завдяки більш раціональним орієнтаціям молоді1.

Сім’я як соціальний інститут залишатися найважливішим агентом первинної соціалізації, але втрачає колишню патріархальну авто-ритарність. Відбувається «відділення родини від «важливих» про-цесів у соціальному житті: зростання соціальної мобільності та часта зміна соціального оточення нерідко на значно відмінне від батьківсь-кого («випереджальна соціалізація» за Бергер П., Бергер Б.), підсилює відчуження індивіда від батьківського покоління. Сучасна сім’я втра-чає ту владу, яку вона мала в традиційній культурі»2.

Одним із аспектів втрати влади сім’ї є «падіння авторитету батьків в очах дітей, пов’язане з невмінням «улаштуватися в цьо-му житті»... Підлітки, що вважають своїх батьків невдахами, роз-глядають батьківський досвід як приклад, «як не треба жити» ... З іншого боку, матеріальний статок власне не є гарантією батьківсь-кого авторитету, наприклад, у тих випадках, коли «благополучні» батьки «відкуповуються» від виховання дітей грішми, комп’ю-терами, телевізорами й т.д.»3.

Фіксується зміна рольової структури сім’ї4, що відображається на функціональному навантаженні чоловіка та жінки: функції стають більш симетричними, змінюється уявлення про годувальника сім’ї.

Із другої половини ХХ ст. виникає тенденція до заперечення «дітоцентризму» як основної моделі поведінки жінки. Вона прагне не лише сімейного щастя як кохана дружина та дбайлива мати, а й професійної самореалізації. Це суттєво змінює характер рольової поведінки матері5.

Відбувся «демографічний зсув»: перехід від багатодітності з жорсткою забороною щодо застосування засобів запобігання вагіт1Гурко Т. А. Трансформация института современной семьи // Социологические исследования. — 1995 — № 10. — С. 95—99.

2          Шманкевич Т. Ю. «Затмение семьи»: дискуссия во французской социологии // Журнал социологии и социальной антропологии. — 2005. — Том VIII. — № 3. — С. 157—173.

3          Там само.

4Галичанська А. Симетричність функцій членів подружжя // Соціальна психо-логія. — 2004. — № 5. — С. 155—161.

5 Шнейдер Л. Б. Психология семейных отношений. — М., 2000.

ності до індивідуального втручання та регулювання репродукції. Винайдення надійних засобів відокремило сексуальність від продо-вження роду та зробило самостійною метою1. «Основними тенден-ціями, притаманними сексуальній поведінці, є вибух сексуальної активності, ранній початок сексуального життя, толерантне став-лення до позашлюбних сексуальних зв’язків, сприйняття сексуаль-ного задоволення як складової щасливого шлюбу, зменшення від-мінностей в установках та сексуальній поведінці чоловіків та жінок, посилення громадського інтересу до еротики»2.

Серед нових тенденцій можна назвати окреме проживання чоло-віка й жінки (візитний шлюб), яке одержало поширення передусім на Заході. Шлюбні партнери, що перебувають в офіційному чи неофі-ційному шлюбі, можуть мати чи не мати дітей, свідомо обирають та-ку форму відносин: роздільне проживання нерідко в різних містах чи навіть країнах. Цей тип відносин, поряд із співжиттям, нерідко ви-значають як форму сім’ї, яка набуває поширення, зокрема серед чо-ловіків-професіоналів. Все частіше зустрічається «серійна монога-мія» (чи послідовна полігамія) — послідовні повторні шлюби3.