Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
СОЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ СІМ’Ї : Соціологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

СОЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ СІМ’Ї


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 

магниевый скраб beletage

До основних функції сучасної сім’ї найчастіше відносять: репро-дуктивну, виховну, господарсько-побутову, економічну, первинного соціального контролю, духовного спілкування, соціально-статусну, дозвіллєву, рекреаційну, емоційну, сексуальну, соціального захисту.

Основні функції сучасної сім’ї1

 

Сфера сімейної

Суспільні функції діяльності Індивідуальні функції

Репродукти-вна        Біологічне відтворення суспільства, підтримка та збереження репродуктив-ного здоров’я            Задоволення потреби ма-ти дітей, планування їх народження

Виховна         Формування навичок су-спільного життя. Соціалі-зація молодого поколін-ня. Забезпечення куль-турної неперервності су-спільства, передача но-вому поколінню суспіль-них норм та цінностей            Задоволення потреб у ба-тьківстві, контакт із діть-ми, виховання дітей, само-реалізація в дітях. Забез-печення дітям батьківської любові, підтримки. Пере-дача життєвого досвіду від старших індивідів до мо-лодших. Засвоєння моло-дшими індивідами досвіду старших

1Виховний потенціал сім’ї в сучасних умовах: тематична Державна доповідь про становище сімей в Україні за підсумками 2001 року. — К., 2002. — 144 с.

 

Господарсь-ко-побутова     Забезпечення фізичного здоров’я членів суспільс-тва. Догляд за дітьми та створення необхідних умов їхнього розвитку       Одержання господарсько-побутових послуг члена-ми сім’ї від інших

Економічна    Економічна підтримка неповнолітніх та непра-цездатних членів суспіль-ства. Створення можли-вості зайнятості членів суспільства через сімейну економічну діяльність        Одержання матеріальних засобів одними членами сім’ї від інших (у випадку непрацездатності чи в обмін на послуги). Мож-ливість професійної реа-лізації членів сім’ї у сі-мейному бізнесі, сімей-них підприємствах, ін-ших видах сімейної еко-номічної діяльності

Сфера пер-винного соці-ального кон-тролю       Моральна регламентація поведінки членів сім’ї у різних сферах життєдія-льності, а також відпові-дальності і зобов’язань у відносинах між подруж-жям, батьками і дітьми, представниками старшо-го і середнього поколінь          Формування та підтримка правових і моральних са-нкцій за неналежну пове-дінку і порушення мора-льних норм взаємовідно-син між членами сім’ї

Сфера духов-ного спілку-вання      Розвиток особистості ко-жного члена сім’ї. Збере-ження та розвиток духов-ного потенціалу суспіль-ства          Духовне взаємозбагачен-ня членів сім’ї, зміцнення дружніх основ шлюбного союзу.

Забезпечення реалізації духовного потенціалу особистості

Соціально-статусна  Отримання та надання пе-вного соціального статусу членам сім’ї. Відтворен-ня соціальної структури суспільства. Забезпечення стартових можливостей молодого покоління       Задоволення потреб у со-ціальному просуванні. Реалізація соціально-ста-тусних амбіцій одних членів сім’ї завдяки ін-шим

Дозвіллєва     Організація раціонально-го дозвілля сім’ї та окре-мих її членів. Соціальний контроль у сфері дозвілля          Задоволення потреб у спільному проведенні до-звілля, взаємозбагачення дозвіллєвих інтересів

173

 

Рекреаційна   Забезпечення психологі-чного здоров’я членів сім’ї. Психологічна тера-пія членів суспільства            Задоволення потреб інди-відів у відпочинку, від-творення фізичних та психологічних сил

Емоційна        Емоційна стабілізація членів суспільства   Задоволення потреб в особистому щасті та ко-ханні.

Емоційна підтримка од-них членів сім’ї іншими

Сексуальна    Регуляція нормативів сек-суальної поведінки. Фор-мування та передавання сексуальної культури, за-безпечення сексуального здоров’я членів суспільства      Задоволення сексуальних потреб індивідів