Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ОЗНАКИ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ (С. ФРОЛОВ)2 : Соціологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ОЗНАКИ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ (С. ФРОЛОВ)2


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 

магниевый скраб beletage

 

СІМ’Я            ДЕРЖАВА БІЗНЕС ОСВІТА          РЕЛІГІЯ

1. УСТАНОВКИ ТА ЗРАЗКИ ПОВЕДІНКИ

Прив’язаність Лояльність Відповіда-льність Повага        Послухання Лояльність Субордина-ція     Продуктив-ність

Економіч-ність

Виробницт-во прибутку      Любов до знань Відвіду-вання       Повага

Лояльність

Поклоніння

2. СИМВОЛІЧНІ КУЛЬТУРНІ ОЗНАКИ

Обручка

Шлюбний

ритуал            Прапор Герб Печатка Національ-ний гімн            Фабрична марка Патентний знак   Шкільна

емблема

Шкільні

пісні

Шкільна

форма Хрест Ікони Святині Гімн

1          Глотов М. Б. Социальный институт: определение, строение, классификация //

Социологические исследования. — 2003. — № 10. — С. 13—19.

2          Фролов С. С. Социология: Учебник для вузов. — М., 1996. — С. 161—190.

3. УТИЛІТАРНІ КУЛЬТУРНІ РИСИ

 

Дім

Квартира

Меблі  Громадські

будинки

Суспільні

роботи

Бланки і

форми Магазини Фабрики Обладнання Бланки і форми            Класи Бібліотеки Спортивні зали   Церковні

будови

(храми)

Церковний

реквізит

Література

4. КОДЕКС УСНИЙ ЧИ ПИСЬМОВИЙ

Сімейні за-борони і допущення      Конституція Закони Укази Пре-зидента Постанови уряду         Контракти Ліцензії           Правила учнів           Віра

Церковні

заборони

5. ІДЕОЛОГІЯ

Романтичне кохання Сумісність Індивідуа-лізм   Державне право Демократія Націоналізм  Монополії Вільна торгівля Право на працю     Академічна свобода Прогресив-на освіта Рівність при навчанні           Греко-католицька Православна Протестан-тизм

Додатково можна назвати такі ознаки соціального інсти-туту:

•          об’єктивність (соціальний інститут існує незалежно від на-ших бажань);

•          примусовість (обов’язковість);

•          моральний авторитет та легітимність (соціальний інсти-тут має користуватися довірою, авторитетом у громадськості);

•          історичність (соціальний інститут повинен пройти певний шлях для виникнення і закріплення).

Конфуцій казав, що для успішного правління потрібно три речі: достатня кількість продовольчих ресурсів, вдосталь засобів захис-ту, а також довіра до влади. У крайньому випадку можна жертвува-ти будь-чим, але не довірою до влади.

У нашій країні державним інституціям довіряють значно менше, аніж сім’ї чи співгромадянам.

 

Ян Щепанський до складових соціального інституту відносив:

            1)         ціль;

2)         функції;

3)         установи;

4)         засоби досягнення мети;

5)         соціальні санкції.

Соціальний інститут — стійкий комплекс норм, правил та си-мволів, які регулюють певну сторону людської діяльності та орга-нізовують їх у систему статусів та ролей.

До загальних ознак соціального інституту належать• виокремлення певного кола суб’єктів, що у процесі діяльності вступають у відносини, які набувають стійкого характеру;

 

визначена (більш-менш формалізована) організація;

• наявність специфічних соціальних норм і приписів, що регулю-ють поведінку людей у межах соціального інституту;

• наявність соціально значущих функцій інституту, що інтегрують його в соціальну систему й забезпечують участь у процесі її інтеграції.

Соціальні інститути та соціальні організації: спільне та відмінне2

Соціальні інститути  Соціальні організації

Спільне

регламентують, координують, примушують, схематизують, стереотипі-зують та інтегрують суспільну активність людей, надають їй доцільнос-ті і більшої ефективності

Відмінне

Соціальні інститути об’єднують глобальні людські спільноти.

Соціальні організації об’єднують відносно локальні спільноти.

1          Гавра Д. П. «Понятие социального института» // Регион. Экономика, политика, идеология — 1999. — № 1—2.

2          Гавриленко І. М. Соціологія. — Кн. 1. Соціальна статика: Навч. посіб. — К., 2000.

Соціальні інститути  Соціальні організації

У них відмінні ресурсна і дійова потужності

 

Щодо соціальних інститутів, то мета їх ді-яльності — радше щось формальне і зовніш-нє. Вони не лише не досягають поставленої мети, а й не можуть визначити, реалізована вона чи ні. Тому, наприклад, більшість дер-жав взагалі не визначають своїх цілей, а ви-робляють лише загальну стратегію руху, пер-спективну орієнтацію. Ставлять перед собою мету переважно тоталітарні держави: нацист-ські — досягти світового панування; радян-ські — побудувати комунізм; деякі сучасні арабські держави поєднують технічну цивілі-зацію з релігійним фундаменталізмом. Але такі цілі не тільки не досягаються, а й напе-ред не визначаються їхні конкретні зміст, час і простір, а також чіткі емпіричні ознаки, за якими можна довідатись, що мета досягнута.      Соціальні організації здатні не лише визна-чати межі своєї діяль-ності, але в більшості випадків досягати їх. Для цього в них є чітко визначені критерії до-сягнень — гроші, вла-да, престиж.

Життя соціальних інститутів — в і ч н е . Вони лише змінюють свій структурно-функціо-нальний вигляд.

Соціальні інститути продовжують існувати далі, не виконуючи своїх основних функції: немає потужнішої структури, що могла б покарати їх за недостатню функціональ-ність.  Життя соціальних ор-ганізацій обмежене. Не досягши мети, соціа-льні організації припиня-ють своє існування: за-криваються, банкруту-ють, самоліквідовують-ся, зливаються з іншими організаціями і т. ін.

У них різні не лише організми, а й хвороби

 

Найпоширеніші хвороби соціальних інститу-тів — деспотичне переродження (надмірна керованість), нефункціональність (нездат-ність задовольнити ті колективні потреби, заради задоволення яких вони створюються), відчуження (від задоволення колективних по-треб і суспільного контролю за їх діяльністю).            Найпоширенішими хворобами соціальних організацій є неефек-тивність, втрата ке-рованості, бюрокра-тизація.

Соціальні інститути — результат подальшого ускладнення та розвитку структурно-функціональної організації суспільства. Їх складовими компонентами є власне соціальні організації та адміністративні органи.         

Отже, соціальні інститути можна ще визначити як впорядко-вану сукупність соціальних організацій та адміністративних орга-нів, цільовим призначенням яких є реалізація соціальних функцій (задоволення колективних потреб).