Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ СОЦІОЛОГІЇ. ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНЕ» : Соціологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ СОЦІОЛОГІЇ. ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНЕ»


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 

магниевый скраб beletage

Категорії соціології — це основні стрижеві поняття, які відображають, описують певні явища, процеси, аспекти об’єкта соціології, тобто суспільства.

Можна застосувати різноманітну типологію категорій соціоло-гії. Зокрема, використовуючи підхід О. Конта, усі категорії соціо-логії можна поділити на:

•          категорії, що описують соціальну статику (соціальна струк-тура, сім’я, соціальна група…);

•          категорії, що описують соціальну динаміку (соціальний про-грес, соціальний розвиток, соціальні зміни…).

Інший підхід до розподілу категорій соціології:

 

Категорії,        які розкривають        соціальні зв’язки       (соціальний фактор, со-ціальні відносини, соціа-льний контроль, соціа-льний інститут);

Категорії,        які розкривають        соціальні спільноти  (суспільство, спільнота, соціальний клас, група, особистість);

Категорії,        які розкривають        соціальні процеси     (переміщення та його види, соціальна актив-ність, соціалізація, мар-гіналізація, виховання, інституціалізація);

Категорії,        які розкривають        соціальний розвиток            (соціальні зміни, соціа-льна трансформація, де-градація, соціальний ріст, соціальний рух);

Окремо розрізняють ка-тегорії,       які діють при проведенні ем-піричних соці-ологічних до-сліджень            (програма, інструмен-тарій, питальник, соціо-грама, гіпотеза…).

Категорії соціології можна також поділити на дві групи1:

Категорії

макросоціології          мікросоціології

суспільство, культура, соціальні      соціальна поведінка, міжособистіінститути, соціальні системи й со-    сна взаємодія, мотивація соціальціальні структури, глобальні соці- ної поведінки, стимули групових

альні процеси…        дій...

1 Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. — М., 1998.

Зміст поняття «соціальне».

У соціології як основну категорію визначають поняття «соціа-льна система», «соціальна спільнота», але найчастіше — поняття «соціальне».

За Максом Вебером, соціальне — це, так зване, очікування, тобто орієнтація на іншого, на відповідну реакцію.

Соціальне — сукупність тих чи інших якостей і особливос-тей соціальних відносин, інтегроеана індивідом чи спільнотами у процесі спільної діяльності (взаємодії) в конкретних умовах, яка виявляється в їх ставленні:

^ один до одного;

^ до свого місця у суспільстві;

^ до явищ і процесів суспільного життя.

Соціальне найбільш широко проявляється у нашому ставленні один до одного, до місця, яке ми посідаємо в суспільстві, а також до тих явищ, які відбуваються в суспільстві. Соціальне проявляєть-ся скрізь, де дія однієї людини зіставляється з дією іншої.

Окремі характеристики соціального ми можемо одержати з оцінок населенням України власних соціальних позицій, можливості вплива-ти на власне життя, ставлення до суспільства. Для цього ми наведемо окремі результати всеукраїнських соціологічних досліджень.

Розподіл відповідей на запитання: «Як Ви вважаєте, від чого здебільшого залежить Ваше життя?» (%)1, 2.

 

                        1992    1998    2008

1.         Переважно від зовнішніх обставин            20        39        18

2.         Певною мірою від мене, але більше від зовнішніх обставин       35        28        30

3.         Однаковою мірою від мене і від зов-нішніх обставин     26        19        31

4.         Більшою мірою від мене, ніж від зо-внішніх обставин     12        7          12

5.         Здебільшого від мене            7          7          9

            Не відповіли  0,2       0,4       0,1

            Середній бал 2,5       2,2       2,7

1          Головаха Є., Паніна Н. Українське суспільство 1992—2008: Соціологічний

моніторинг. — К., 2008. — С. 35.

2          Щорічне моніторингове дослідження Інституту соціології НАН України: «Українське суспільство 1992—2008 рр.». Вибіркова сукупність кожного опитування в середньому

становить 1800 осіб і репрезентує доросле населення України (віком понад 18 років).

Розподіл відповідей на запитання: «Якою мірою Ви згодні чи не згодні з тим, що?..» (%, 2007 р.).

 

                                                                      

Відмінності в доходах громадян в Україні надто великі   54,2     33,7     4,8       3,2       0,8       3,2

Уряд зобов’язаний змен-шити відмінності в дохо-дах людей із високими і низькими доходами     38,9     36,4            11,2     5,9       1,4       6,1

В Україні люди, подібні до Вас і Вашої сім’ї, ма-ють значні шанси досягти високих стандартів життя        7,4            18,4     22,3     27,0     13,7     11,1

Розподіл відповідей на запитання: «Уявіть собі, що на сходи-нках такої собі «драбинки» розташовані люди із різним станови-щем у суспільстві: на найнижчій (1) — ті, які мають найнижче ста-новище, а на найвищій (7) — ті, які мають найвище становище. На який із цих щаблів Ви б поставили себе?» (%, 2007 р.).

 

            1994    1998    2004    2008

1 — найнижче становище   19,4     23,9     14,3     7,7

2          25,3     28,1     20,4     13,4

3          32,3     32,7     33,2     31,9

4          18,6     13,2     23,9     29,4

5          2,2       1,2       6,7       14,3

6          0,4       0,4       0,8       2,4

7 — найвище становище     0,4       0,5       0,7       0,9

Не відповіли  1,4       0,0       0,0       0,1

Середній бал 2,6       2,4       2,9       3,4

Розподіл відповідей на запитання: «Як Ви вважаєте, наскільки справедливими є такі твердження?» (%, 2007 р.).

 

            Твердження   Вірно  Радше вірно   Важко відповісти      Радше не вірно          Не вірно

1.         Люди найчастіше ста-вляться до інших лю-дей як до засобу вирі-шення своїх проблем       19,9     33,9            23,3     15,3     7,4

2.         Люди найчастіше ку-пують дорожчі товари для того, щоб проде-монструвати іншим свою забезпеченість           18,6     30,6     20,4     20,1     10,2

3.         Люди найчастіше за-водять домашніх тва-рин (кішок, собак і т. п.) з міркувань моди            6,8       10,9            19,6     28,3     34,2

Розподіл відповідей на запитання: «На Ваш погляд, що з на-веденого є в Україні найхарактернішими прикметами сьогодення?» (%, 2007 р.)1, 2.

 

                        %

            Хабарництво, корупція        51,3

            Невпевненість у майбутньому        43,3

            Політична нестабільність     43,3

            Розвал економіки      40,3

            Зубожіння населення           32,2

            Екологічні проблеми            27,8

            Безробіття      26,3

            Бездуховність            23,0

            Свобода слова          22,6

1          Українське суспільство 1992—2007. Динаміка соціальних змін / За ред. В. Ворони, М. Шульги. — К., 2007. — С. 468.

2          Щорічне моніторингове дослідження Інституту соціології НАН України:

«Українське суспільство 1992—2007 рр.». Вибіркова сукупність кожного опитування в середньому становить 1800 осіб і репрезентує доросле населення України

(віком понад 18 років).

Продовження табл.

 

            Слабкість влади        22,1

            Відсутність дефіциту товарів, черг (аби були гроші)         16,6

            Високий рівень злочинності           16,4

            Приватизація 14,5

            Можливість працювати на себе, власна справа   14,3

            Відродження церкви, релігії 11,2

            Демократія     8,7

            Вільний виїзд за кордон       8,6

            Шанс розбагатіти      3,9

            Простір для ініціативи, свобода вибору     3,3

            Піднесення національної культури 2,2

            Важко відповісти      0,9

Соціальне та суспільне

У широкому значенні слова СОЦІАЛЬНЕ тотожне поняттю «су-спільне» і означає «все те, що належить до суспільства і відмінне від природи».

У вузькому значенні слова, СОЦІАЛЬНЕ означає тільки ті аспе-кти суспільного, які визначаються місцем людей у соціальній стру-ктурі, відносинами між соціальними групами та представниками різних класів, націй, трудових колективів тощо.