Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
МІЖПОКОЛІННА ОСВІТНЯ МОБІЛЬНІСТЬ, % : Соціологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

МІЖПОКОЛІННА ОСВІТНЯ МОБІЛЬНІСТЬ, %


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 

магниевый скраб beletage

 

Рівні освіти батьків   Рівні освіти респондентів 1930—80 р.н.   N

 

            Неповна середня      Середня загальна      Середня спеціальна  Вища (повна/неповна)         Разом, %           

 

Без освіти       52,8     31,3     11,9     4,0       100      521

Неповна середня      22,5     44,7     21,6     11,2     100      3339

Середня загальна      13,3     40,8     24,3     21,7     100      1474

Середня спеціальна  9,4       28,7     30,5     31,4     100      554

Вища (повна/ неповна)        4,6       21,3     17,0     57,1     100      671

Отже, зміни в соціальній структурі свідчать про проблеми ста-новлення постіндустріального суспільства в Україні. Відбувається уповільнення структурної мобільності в напрямку від заняття фізи-чною до заняття розумовою працею. Доступ до освітніх ресурсів

Оксамытна С. Образование: новые тенденции воспроизводства традиционно-го неравенства // Нове социальные неравенства / Под ред. С. Макеева. — К.: Ин-ститут социологии НАН Украины, 2006. — С. 116—145.

має свої класові відмінності з майже найгіршими умовами для ви-хідців із сімей сільськогосподарських працівників.

Використання широковідомої в наукових колах класової схеми Дж. Голдторпа для вивчення соціальної мобільності в Україні до-сить плідне та перспективне для порівняльних міжнародних дослі-джень. Актуальними сьогодні є проблеми дослідження освіти як каналу соціальної мобільності, залежності досягнень особистості від соціально-класового походження, інституціональний вплив на можливості соціальної мобільності, з’ясування бар’єрів тощо.

Отже, дослідження соціальної мобільності тісно пов’язане з ви-вченням соціальної структури суспільства та соціальної нерівності і має свою наукову традицію. П. Сорокін заклав теоретичні підвали-ни наукового аналізу соціальної мобільності, які лягли в основу те-оретико-емпіричних розвідок як в окремих країнах, так і на міжна-родному рівні. Найбільш виразно вирізняються два підходи до інтерпретації та вимірювання соціальної мобільності. Перший ак-центує увагу на переміщеннях у межах класової структури, в осно-ву якої не покладений ієрархічний принцип побудови. Аналізують-ся переважно переміщення індивідів у структурі зайнятості. Другий — досліджує вертикальні переміщення між соціальними позиціями, стратифікованими за ранговими критеріями (влада, вла-сність, престиж тощо). Сучасні дослідження в Україні використо-вують обидва підходи, однак значного поширення набув аналіз со-ціальних переміщень на основі моделі Дж. Голдторпа, модифікованої до українських реалій.