Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВИДИ СОЦІАЛЬНИХ ГРУП : Соціологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ВИДИ СОЦІАЛЬНИХ ГРУП


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 

магниевый скраб beletage

Ми вже назвали окремі види соціальних груп, зокрема: реальні та номінальні; діади, соціальні кола, аудиторії. Класифікація соціа-льних груп може бути продовжена поділом, запропонованим Яном Щепанським2. Він розрізняє замкнуті, обмежені та відкриті соціа-льні групи.

Замкнуті групи — застосовують чіткі критерії прийняття но-вих членів (наприклад, касти).

Обмежені групи — в них критерії прийому менш суворі (на-приклад, професійна група).

Відкриті соціальні групи — не висувають до бажаючих жод-них особливих вимог, вільний доступ (наприклад, громадська організація).

Р. Мертон дотримується відповідної позиції і розрізняє: від-криті та закриті соціальні групи (чи відкриті, закриті та проміжні за М. Шаповалом).

Як приклад закритої групи, яка обмежує кількість своїх членів аж до виключення окремих із них, наводиться опис еліт, здійснений Г. Зіммелем. «Тенденція максимального обмеження чисельності… існує не лише внаслідок егоїстичного небажання розділити з ки-мось свою правлячу позицію, але і завдяки інстинктивному розу-мінню … того, що умови життя, властиві аристократії, можна збе-регти лише в тому випадку, коли кількість її членів невелика — як відносно, так і абсолютно … (За деяких умов) не залишається нічоШкаратан О. И., Сергеев Н. В. Реальные группы: концептуализация и эмпи-рический расчет // Общественные науки и современность. — 2000. — № 5. — С. 33—45.

2 Щепанский Я. Элементарные понятия социологии. — М., 1969. — С. 117—118.

го іншого як почати проводити жорстку лінію проти всілякої екс-пансії і перепинити доступ до цієї кількісно замкненої групи для будь-яких зовнішніх елементів, які, можливо, бажали б проникнути до неї»1.

Індивіди одночасно можуть належати до кількох соціальних груп. Визначити соціальне положення і означає з’ясувати сукуп-ність соціальних зв’язків особистості з усіма групами та в межах груп, до яких вона належить.

За П. Сорокіним, соціальні групи поділяються на елементарні (родина, за віком, статтю, релігійним, партійним та іншими одно-мірним критерієм), кумулятивні (як сполучення елементарних угруповань: наприклад, каста, національність, клас) та складні (на-селення — комбінація елементарних і кумулятивних груп).

Первинна та вторинна соціальна група

Поширеним у соціологічному аналізі є поділ груп на первинні та вторинні. За Ч. Кулі, первинна група — це кооперація, асоціація індивідів, що безпосередньо взаємодіють один з одним. Такій групі властиві стійкі, тісні стосунки, які зазвичай відзначаються інтимні-стю, взаємною симпатією та взаєморозумінням. Приклад первин-них соціальних груп — родина, дитячий чи трудовий колектив, студентська група. Саме в первинній соціальній групі відбувається первинна соціалізація, індивід вперше засвоює соціальні ідеали, цінності, норми та набуває відчуття соціальної приналежності. Пе-рвинність соціальних груп, на думку Ч. Кулі, полягає «передусім в тому, що вони відіграють вирішальне значення в формуванні соці-альної природи та ідеалів індивідуума».2

Під первинною соціальною групою розуміють групи, в яких члени взаємодіють один з одним як з особистістю, мають спільні надії та почуття. В первинних групах людина задовольняє свої по-треби в спілкуванні.

У вторинних соціальних групах соціальні контакти безособові, однобічні та мають утилітарний, функціональний характер.

Різняться первинна та вторинна групи не за мірою важливості для особистості, а за характером взаємозв’язків. Первинна група характеризується емоціональною задоволеністю її членів від конта1            Мертон Р. Связи теории референтных групп и социальной структуры // Метрон Р. Социальная теория и социальная структура. — М., 2006. — С. 442.

2          Осипов Г. История социологии в Западной Европе и США

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Osipov/index.php

ктів у групі, а принципом існування вторинної групи є функціона-льність взаємозв’язків. Тобто первинна група орієнтована на взає-мозв’язок між її членами, а вторинна — на ціль. Вторинні групи за-звичай мають кілька первинних груп.

Р. Мертон визначає соціальну групу як сукупність людей, «які певним чином взаємодіють один з одним на основі встановлених зразків, усвідомлюють свою приналежність до групи (самі визна-чають себе як членів групи) і вважаються її членами з точки зору інших»1. Однак не всі соціальні групи потрапляють під таке визна-чення і мають усі три зазначені ознаки. Це швидше стосується пер-винних, а не вторинних груп2.

Велика та мала соціальна група

За Г. Андрєєвою, «мала група — група, в якій соціальні відно-сини виступають у формі безпосередніх особистісних контактів».3 У малій групі індивіди мають особистісні контакти один з одним, знають один одного, мають певне ставлення один до одного. Мала група може бути як первинна, так і вторинна, залежно від типу вза-ємовідносин. Велика група — лише вторинна.

Великі та малі соціальні групи різняться сукупністю ознак4