Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
СЕРЕДНІЙ КЛАС: ОЗНАКИ, ФУНКЦІЇ : Соціологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

СЕРЕДНІЙ КЛАС: ОЗНАКИ, ФУНКЦІЇ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 

магниевый скраб beletage

КЛАС СЕРЕДНІЙ — основна частина соціальної струк-тури суспільства з розвинутою ринковою економікою. Сере-дній клас складають дрібні та середні власники, фермери, мене-джери, державні службовці, вчені, лікарі, адвокати, високо-оплачувана частина інженерно-технічних працівників та високо-кваліфікованих робітників, люди вільних професій (актори, спортсмени, музиканти, письменники) тощо. Середній клас не є однорідним соціальним утворенням. Спільне, що їх об’єднує, — це саме проміжне становище між вищим та нижчим класами.

Наявність середнього класу визнається індикатором як рівня розвитку країни, так і її реальних перспектив. У науковому обігу немає чіткого визначення категорії середнього класу. Неоднознач-не трактування поняття середнього класу ускладнює визначення його місця та ролі в соціальній структурі українського суспільства. Спочатку ця категорія описувала «кваліфікованих працівників інду-стріального сектору, фермерів, учителів, викладачів, лікарів, ін-женерів, державних службовців та військових, що зазначало дещо високий рівень їхнього життя та соціальної мобільності, порівня-но з пролетаріатом»1.

Середній клас — неоднорідне утворення.

У його структурі вирізняють три рівня (вищий, середній, ниж-чий «середній клас»), з різним рівнем освіти та прибутку.2 Д. Белл вказував на аморфність категорії середній клас та її суб’єктивізм, вона, насамперед, відображає психологічну самоідентифікацію ос-новної структурної одиниці постіндустріального суспільства3.

Для аналізу середнього класу використовують суб’єктивний і об’єктивний підходи.

Суб’єктивний — базується на самоідентифікації, тобто ви-значенні респондентами власної соціальної позиції.

Об’єктивний — здійснюється за ознаками, що не залежать від оцінок респондентів: характером праці і рівнем доходів тощо.

1          Отрывок из книги В. Иноземцева «Расколотая цивилизация»//http://www.lib.ru

2          Цигельник И. Средний класс в России //http://www.romir.ru

3          Отрывок из книги В. Иноземцева «Расколотая цивилизация»// http://www.lib.ru

Основні критерії вирізнення середнього класу:

•          економічна незалежність,

•          професіоналізм,

•          висока самооцінка, яка ґрунтується на усвідомленні представ-ником середнього класу своєї значимості в громадському житті1.

Насамперед, це основний виробник матеріальних благ, з огляду на економічну незалежність цієї категорії, її представники можуть собі дозволити забезпечити як значні накопичення, так і значні ви-трати2.

Узагальнено можна визначити кілька критеріїв виокремлен-ня «середнього класу». Зокрема,

•          матеріальний (рівень прибутку, наявність рухомого та нерухомого майна);

•          політичний статус (міра впливу на прийняття владних рішень різного рівня);

•          потенціал соціальної мобільності;

•          характеристики статусних аспектів способу життя (споживання, середовище проживання, дозвілля, коло спілку-вання, соціальні настрої та ін.);

•          характеристики соціального престижу, які зазвичай належать до стратифікаційних критеріїв визначення серед-нього класу3.

Нестратифікаційні критерії поділяються на:

•          формальні (дозволяють відрізняти «статис-тичну» групу від реальної) та

•          змістовні (цінності, установки, стереотипи і т.д.).

Виокремлення середнього класу в Україні за традиційними крите-ріями здійснити досить проблематично. Адже рівень освіти, профе-сійний статус не пов’язуються з відповідними матеріальними та пре-стижними статусами. Іноді як синонім категорії середній клас вживають поняття «середня верства» чи «середня майнова верства».

1          Шанкин А. Ю. Средний класс в России: охота на Несси // ПОЛИС. — № 1. —

2003. — С. 104.

2          Степанов Г. Средний класс а Америке стал жить ниже среднего //

www.izvestia.ru/word

3          Цигельник И. Средний класс в России //http://www.romir.ru

Це не тотожні поняття, середня майнова верства — це номінальна, «статистична категорія для позначення сукупності людей, об’єднаних єдиною ознакою — середнім на певний момент доходом»1.

Середня верства в сучасному українському суспільстві досить рі-знорідна, фрагментарна, її не можна віднести до цілісного суб’єкта со-ціальної активності та взаємодії. До середньої верстви належать найрі-зноманітніші за соціальним походженням, місцем у системі суспільного поділу праці, іноді суперечливі один одному елементи со-ціальної структури суспільства: «чиновники, управлінці, представники дрібного й середнього бізнесу, самозайняті, фермери, певні групи нау-кової й технічної інтелігенції, висококваліфіковані робітники, матеріа-льно забезпечені пенсіонери тощо. Сюди ж за критерієм доходів слід віднести й тих, хто живе за рахунок фінансових і посередницьких спе-куляцій, хто робить гроші у царині кримінальної та напівкримінальної діяльності, у тіньовій економіці, серед оточення, що обслуговує супе-рбагатіїв. Звідси — суттєві розбіжності в умовах і способі їхнього життя, громадянських і політичних позиціях»2.

Тож чи є підстави сьогодні говорити про середній клас в Україні, чи лише про середню верству?!

Моніторингові дослідження Інституту соціології НАН України дають підстави стверджувати, що в Україні, незважаючи на досить несприятливі соціально-економічні умови ряду років, є категорії населення, які за окремими кількісними та якісними показниками (рівень доходу, освіти, професійна кваліфікація, самоідентифікація тощо) належать до середньої верстви.

За даними моніторингу, в 2002 р. середня майнова верства ста-новила 53 % усього масиву респондентів3. В 2005 р. цей прошарок складав — 43 % (табл.).

Вирізнивши на основі самоідентифікації всередині середньо-майнової верстви три прошарки: верхній, середній і нижній (відпо-відно 4—6 позиції на шкалі оцінки матеріального рівня), науковці зазначали, що в 2002 р. нижній прошарок був найчисленнішим (27 %), середній — 22 % і верхній — 4 % опитаних. У 2005 р. від-повідно нижній — 20 %; середній — 19 % та вищій — 5 %4. І хоча середній бал в оцінці матеріального статусу і в 2002 і в 2005 рр. складав 3,5 (максимально можливе значення — 10 балів), однак

1          Грищенко К., Рудницька Т. Середня майнова верства як база формування середнього класу в Україні: самоідентифікаційні характеристики // Україна — 2002.

Моніторинг соціальних змін. — К., 2002. — С. 46—59.

2          Там само.

3          Там само.

4          Паніна Н. Українське суспільство 1994—2005: Соціологічний моніторинг. —

К., 2005. — С. 119.

можна констатувати зменшення частки середньомайнової верстви та відносне збільшення як нижчих позицій, так і вищих. Тобто про-довжується розшарування в біполярному напрямку. Однак, порів-няно з 1994 р., ситуація покращилася: зросла загальна позитивна оцінка матеріального статусу сімей та частка середньої майнової верстви за самооцінками матеріального стану із 33 до 44 % %.