Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Високий потенціал приросту населення: : Соціологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Високий потенціал приросту населення:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 

магниевый скраб beletage

орієнтовані на традицію типи        Це суспільства на стадії «високого потенційного приросту на-селення»: високий рівень народжуваності супроводжується ви-сокою смертністю. Як наслідок — стабільна демографічна си-туація, хоча мало хто жив довше 30 років, молодь — значна частина населення. Низький рівень життєвих очікувань та до-сить швидка зміна поколінь притаманна суспільствам першого типу. Таке суспільство називають традиційним (доаграрні та аграрні суспільства). Діяльність індивіда підпорядкована тра-диції, культура повсякчас контролює поведінку. Орієнтація-на-традицію — основний спосіб забезпечення конформності. Від-носна стабільність такого суспільства забезпечується зокрема завдяки рідкісним проявам відхилень та інновації. Індивід не-віддільний від соціального середовища. Мотивом поведінки є страх перед ганьбою, зумовленою порушенням усталених норм.

Перехідне зростання:

орієнтова-ні — на себе типи          Друга стадія «перехідного зростання»: різкий приріст населен-ня відбувається завдяки високій народжуваності та зниженню рівня смертності (внаслідок зростання кількості продуктів хар-чування, винайдення нових методів лікування, покращення са-нітарно-гігієнічних умов тощо), що надалі призводить до зме-ншення народжуваності. Перенаселення, у зв’язку з яким людина відходить від традицій, створюючи міста; з’являється модальний тип — особистості з інтернальною системою цілей. Головним способом конформності постає орієнтація-на-себе; виживає, долає перешкоди на певному етапі той, хто проявляє кмітливість, ініціативу, раціональність, турбується передусім про себе; відбувається послаблення традиції. Особистість набуває почуття контролю за власним життям. Орієн-тація-на-себе — типовий характер представника «старого» серед-нього класу — банкіра, дрібного власника, торговця. Індивіди мо-жуть залишатися стабільними, навіть коли вони не отримують постійного підтвердження соціального схвалення їхньої діяльності.

Початок спаду населення:

орієнтовані-на-іншого типи.           Зростання населення незначне: через низьку народжуваність та смертність. Населення старіє. Джерелом орієнтації стає інша людина: сучасники — як знайомі, так і не знайомі, це зумовле-но соціалізацією особистості. Виникає потреба подобатися ін-шим, бути їм потрібним, отримувати від них схвалення. Орієн-тація-на-інших — типовий характер представника «нового» середнього класу — бюрократа, державного службовця. Це — людина космополіт. Чуйна, комунікабельна, здатна швидко на-лагоджувати тісні міжособистісні зв’язки.

Рисмен Д. Некоторье типьі характера и общество // Человек и общество. Хре-стоматия / Под. ред. С. А. Макеева. К., 1999. — С. 187—218.

І-ІІІ стадії відповідають: доіндустраільному, індустріальному та постіндустріальному суспільству.

Ентоні Гіденс характеризує сучасне суспільство1. Серед його ознак він називає:

1)         надзвичайний динамізм, який проявляється у зростанні швид-кості змін, що відбуваються у суспільстві: змін у соціальних прак-тиках та зразках поведінки.

2)         глобальність простору, на якому відбуваються зміни (суттє-во відрізняється від поширення тих змін, що відбувалися в тради-ційному суспільстві);

3)         внутрішню природу сучасних соціальних інститутів — з’явилися нові соціальні форми (сучасне виробництво переважно залежить від неживих джерел енергії).

Одним із основних параметрів сучасного суспільства є якісне зростання ризиків. Ризики характеризують: їх невизначеність, нега-тив наслідків та значущість (цінність) втрат. Люди думають катего-ріями ризику. Усі сфери життєдіяльності пов’язані з безперервним очікуванням та прорахуванням ризиків.