Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ГЕРБЕРТ СПЕНСЕР ТИПИ СУСПІЛЬСТВА: : Соціологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ГЕРБЕРТ СПЕНСЕР ТИПИ СУСПІЛЬСТВА:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 

магниевый скраб beletage

Військове       — характеризується сильним централізованим ко-нтролем та ієрархічним порядком влади. Все життя, передусім, підпорядковане дисципліні, церк-ва схожа на військову організацію. Індивід примусо-во підпорядкований соціальному цілому.

Індустріальне — переважають промисловість та торгівля, з’являється політична свобода, а соціальна організа-ція стає гнучкішою. Влада розглядається як відо-браження волі індивідів, об’єднання яких є доброві-льним.

41

 

Характеристики        Військове       Індустріальне

Домінуюча

функція

або діяльність            Спільна діяльність з оборони та наступу для збереження та збільшен-ня території.            Мирна; взаємне віднов-лення індивідуальної ді-яльності.

Принцип

соціальної

координації    Примусова кооперація; підтримується владним примусом.       Вільна кооперація; під-тримується договором та принципами справедли-вості.

Відносини індивіда та держави      Індивід для держави; обмеження свободи, власності та мобільності.            Держава для індивіда; свобода; певні обмежен-ня власності та мобіль-ності.

Відносини між державою та іншими ор-ганізаціями       Всі організації публічні; приватні організації унеможливлюються.            Стимулювання приват-них організацій.

Структура держави   Централізована.        Децентралізована.

Структура соціальної стратифікації Фіксованість статусу, виду занять, місця про-живання, спадковість статусу.            Пластичність та відкри-тість статусу, професії та місця проживання, ру-хомість статусу.

Тип економіки           Автономність та само-достатність економіки, мала зовнішня торгівля; протекціонізм.            Втрата економічної ав-тономності; взаємозале-жність завдяки торгівлі; вільна торгівля.

Значущі соціа-льні та особис-тісні риси    Патріотизм; хоробрість, шанобливість, лояль-ність, покірність, віра у владу, дисципліна.   Незалежність, повага інших, супротив насил-лю, індивідуальна ініціа-тивність, правдивість, доброта.

Фердинанд Тьонніс

 

Гемайншафт Гезельшафт

1. Тип волі, покладений в основу  Природна, інстинктивна     Розумова, раціональна

2. Зміст волі   Емоційні, афективні, на-півінстинктивні ваблення, нахили і спонукання        Система намірів та цілей, засобів їх досягнення

3. Соціальні зв’язки  Базуються на почутті бли-зькості, відрізняються тривалістю і стабільністю соціальних контактів, спі-льною підтримкою тради-цій і прагненням зберегти самототожність індивіда          Базуються на раціональ-них цілях і відрізняються доцільністю, розрахун-ком, відносною сталістю і обмеженою участю інди-відів у цих зв’язках і соці-альних інститутах

4. Форми об’єднання           Мовні, сімейні, побутові, Виробничі, професійні, нау-релігійні, етнічні спільноти кові, торговельні спілки

5. Сфера розповсю-дження Переважно село, де зв’язки сильніші, ніж воля окремої людини, і утво-рюють тривале, надійне, затишне, спільне життя            Переважно місто з місь-кою субкультурою; пуб-лічність і світ, у які лю-дина потрапляє як у щось чуже

6. Суть Життєвий організм спільності       Механічний агрегат

 

За способом виробництва та формою власності (К. Маркс) (суспільно-економічні формації)

Суспільно-економічна формація     Власність на засоби Основні класи виробництва

комуністична

комунізм соціалізм    загальна         без класів

робітники та селяни

капіталістична           приватна капіталісти робітники

феодальна      приватна феодали та селяни

рабовласницька        приватна рабовласники та раби

первіснообщинна     загальна без класів

Даніел Белл

■*> доіндустріальне

0> індустріальне

0> постіндустріальне суспільство

Поняття постіндустріального суспільства є великим узагальненням. Його значення легше збагнути, коли точно встановити п’ять вимірів або компонентів терміна:

1.         Економічна ділянка: перехід від виробляючої товари до обслугову-ючої економіки.

2.         Поділ населення за родом занять: перевага професійно-технічного класу.

3.         Осьовий принцип: провідна суспільна роль теоретичного знання як джерела нововведень і політичних формулювань.

4.         Орієнтація на майбутнє: контроль технології і технологічної оцінки.

5.         Ухвалення рішень: створення нової «інтелектуальної технології».

 

Порівняльна характеристика різних типів суспільств (початок 90-х рр. ХХ ст.)1

Тип суспільства        пост доіндустріальний індустріальний

індустріальний

Характерні представники    Афганістан, Анго-ла, Ефіопія, Ніка-рагуа   Італія, Франція, Великобританія            Країни, що найбі-льше наблизилися до цього типу: США, Японія.

ВНП на душу населення      До 400$          Більше 1000$ Більше 18 000$

Основний фактор виробництва     Земля  Капітал           Знання

Рысь Ю. И. Степанов В. Е. Социология: Структурно-логические схемы с комментариями. — М., 1999. — С. 116.

 

Порівняльна характеристика різних типів суспільств (початок 90-х рр. ХХ ст.)1

Тип суспільства        доіндустріальний      індустріальний          пост індустріальний

Основний

продукт

виробництва Продукти харчу-вання         Промислові виро-би            Послуги

Характерні риси виробництва        Ручна праця   Широке застосу-вання механізмів, технологій            Автоматизація ви-робництва, комп’ютеризація суспільства

Характер праці          Робота на землі         Переважно стан-дартна діяльність Різке підвищення творчих засад у діяльності

Зайнятість насе-лення         Близько 75 % — в сільському госпо-дарстві         Близько 10 % — в сільському госпо-дарстві В сільському гос-подарстві — до 3 %; в промисло-вості — близько 33 %

Основний вид експорту      Сировина      Продукти вироб-ництва      Послуги

Політика в сфері освіти        Боротьба з безгра-мотністю            Підготовка спеці-алістів       Безперервна освіта

Кількість вчених на 1 млн жителів Близько 100   Близько 200   Близько 200

Смертність на 1000 осіб       Близько 20 осіб         Близько 10 осіб         Близько 10 осіб

Тривалість життя      40—50 років  Понад 70 років          Понад 70 років

Вплив людини на природу Локальний некон-трольований      Глобальний   Глобальний та ко-нтрольований

Взаємодія з іншими країнами          Несуттєва       Тісний взаємо-зв’язок          Відкритість суспі-льства

Рысь Ю. И. Степанов В. Е. Социология: Структурно-логические схемьі с комментариями. — М., 1999. — С. 116.

Девід Рісмен зазначав, що певному типу суспільства відповідає характер, властивий для модальної (найбільш розповсюдженої) особистості.

Типологія за Девідом Рісменом1: