Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
МЕТОД СПОСТЕРЕЖЕННЯ : Соціологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

МЕТОД СПОСТЕРЕЖЕННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 

магниевый скраб beletage

Переваги        Особливості застосування

Недоліки

 

•          Оперативність отримання інфо-рмації.

•          Відносна деше-визна, не потрі-бен складний ін-струментарій.

•          Можливість ви-користання в по-шукових дослі-дженнях.

 

•          Подія та спостере-ження за нею здійс-нюються водночас.

•          Безпосередній кон-такт соціолога з об’єктом дослідження.

•          Цілісність сприйняття, єдність раціонального та емоційного в процесі спостереження.

•          Спостереження може бути складовою части-ною інших методів.

 

•          Локальність спосте-режуваних явищ.

•          Зазвичай, неможливі повторні спостереження подій, що досліджуються.

•          Інформація переважно про дії людей, а про цілі, мотиви, цінності її майже немає.

•          Перекручування да-них через спостережува-не «зараження» стерео-типами групи, що спо-стерігається.

Експеримент — це загальнонауковий метод одержання в контро-льованих та керованих умовах нового знання.

Розрізняють:

 

За завданнями, що вирішуються     науково-дослідні       орієнтовані на поповнення нових знань;

 

            практичні       орієнтовані на розв’язання соціальних про-блем.

За характером

логічної

структури

доведення

гіпотез            послідовні (лінійні)   аналізується одна і та сама група, яка є і конт-рольною (початковий стан) і експерименталь-ною (її стан після зміни однієї чи кількох хара-ктеристик). Їхній склад повинен бути ідентичним за контрольними та іншими важ-ливими характеристиками;

 

            паралельні     одночасно беруть участь дві групи: контро-льна та експериментальна.

За характером експерименталь-ної ситуації          польові           в природних умовах;

 

            лабораторні   ситуація та часто й самі експериментальні групи формуються штучно;

За реальністю досліджуваних об’єктів       натурний       лабораторний, польовий;

 

            уявний           Модельований.