Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
МЕТОД АНАЛІЗУ ДОКУМЕНТІВ. Переваги : Соціологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

МЕТОД АНАЛІЗУ ДОКУМЕНТІВ. Переваги


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 

магниевый скраб beletage

Особливості застосування

Недоліки

 

•          Стабільний стан об’єкта дослідження, можливість повтор-ного звернення до об’єкта.

•          В об’єкті міститься не тільки інформація, а й ставлення авторів до неї.

•          Інформація упоряд-кована, структуро-вана, узагальнена.

 

•          Інформація має вто-ринний характер, без-посередній контакт із реальністю відсутній.

•          Інформація зале-жить від позицій ав-торів документа.

•          Автор документа фік-сує не лише реальні, а й минулі події.

•          Зміст інформації за-лежить від її форми.

 

•          Дослідження має пасивний характер, оскільки дослідник не має контакту з реаль-ністю.

•          Висновки дослі-дження будуються на підставі вторинної інформації.

•          Мова документа не збігається з мовою до-слідження, тому мож-ливий «камуфляж» форми документа.

1          Рабочая книга социолога. — М., 1983. — С. 289—308.

2          Білоус В. С. Соціологія у визначеннях, поясненнях, схемах, таблицях: Навч.

посіб. — К., 2002. — С. 31—42.

Спостереження — метод цілеспрямованого, планомірного, пе-вним способом фіксованого сприйняття об’єкта, що досліджується; пряма реєстрація усіх фактів, що стосуються досліджуваного об’єкта в процесі діяльності.

Спостереження характеризується:

>          систематичністю;

>          планомірністю;

>          цілеспрямованістю. Наукове спостереження :

 

—        підпорядковується чіткій дослідницькій меті та чітким за-вданням дослідження;

—        спостереження планується за попередньо обміркованою про-цедурою;

—        усі дані спостереження фіксуються в протоколах та щоден-никах за визначеною системою;

—        одержана інформація повинна піддаватися контролю на об-ґрунтованість та стійкість.

Види спостережень

 

За

позицією спостері-гача        Невключене спостереження           Спостерігач діє ззовні, залишаючись непоміче-ним та майже не впливаючи на досліджуваний процес своєю присутністю.

 

            Включене спостереження   Спостерігач може по-різному бути включеним у процес, що досліджується:

 

                        учасник          рядовий член групи, за якою спостерігають. Інші члени гру-пи не знають, що це дослідник. Спостереження «зсередини»;

 

           

            учасник-спостерігач члени групи знають про роль дослідника;

 

           

            спостерігач- контакти з групою, що дослі-учасник джується, обмежені;

 

           

            спостерігач    роль близька до спостерігача при невключеному спостере-женні, контакт із членами гру-пи, за якою спостерігають, — мінімальний.

1 Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. — М., 1998. — С. 194—210.

 

За мірою формалі-зації         Неконтрольо-ване (нестанда-ртизоване, не-структуроване)     дослідник користується тільки принциповим планом під час спостереження;

 

            Контрольоване (стандартизова-не, структуро-ване)       дослідник реєструє події відповідно до деталь-но розробленої процедури спостереження;

За специ-фікою ор-ганізації Лабораторне  в штучно створених умовах, що наближаються до реальних;

 

            Польове         в реальних умовах;

За регуля-рністю проведен-ня        Систематичні            проводяться регулярно протягом певного часу;

            Несистематичні        проводяться нерегулярно, серед них розрізня-ють такі, коли спостерігач має справу з неза-планованими явищами, неочікуваною ситу-ацією.

Процедура будь-якого спостереження передбачає відповіді на запитання:

S Що спостерігати? • Як спостерігати? У Як вести записи?