Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВИДИ ВИБІРОК 1 2 : Соціологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ВИДИ ВИБІРОК 1 2


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 

магниевый скраб beletage

Ймовірнісна (випадкова чи стохастична)

Передбачає випадковий відбір одиниць аналізу, згідно з яким кожна одиниця генеральної сукупності має одна-кову можливість nompanumu до вибіркової сукупності.      Щлеспрямована (невипадкова)

В основі— не перелік одиниць відбору, а статистичні дані, що описують об'єкт за найбільш значущими хара-ктеристиками.

власне випадкова     вибір номерів на картках, рівномірно перемішаних         стихійна (перший зустрічний) 3            поштове опитування читачів жур-налу, відвідувачів магазину

механічна       вибір прізвищ із загального списку че-рез рівномірні інтервали            квотна            пропорційний відбір на основі ста-тистики розподілу серед генераль-ної сукупності заданих комбінацій соціально-демографічних ознак ре-спондентів — квот

гніздова

(кластерна,

серійна)          розділення генеральної сукупності на однорідні частини (серії, кластери) за певними ознаками. Наприклад, школи, виборчі округи.           метод основного масиву     опитування усіх присушіх (чи 60— 70 % усієї сукупності), наприклад, при «зондажі» громадської думки

районована

(стратифікаційна)      розділення генеральної сукупності на частини, групи, що відрізняються за ознакою, яка повинна впливати на до-сліджуване явище (приватні та держа-вні підприємства— при оцінці став-лення до приватизації).            типова            цілеспрямовано обирається об'єкт, що має найбільш типові характери-стики

комбінована чи багатощаблева вибірка — поєднує різні види              

1 Рьісь Ю. И., СтепановВ. Е. Социология: Струюурно-логические схемьі с комментариями. — М., 1999. — С. 376. ПанинаН. В. Технология социологического исследования. — К., 1998. — С. 96—123. Паніна Н. В. відносить стихійну вибірку до окремого вигляду (поряд із цілеспрямованою та ймовірнісною).

Первинна соціологічна інформація — д а н і , отрима ні під час соціоло-гічного дослідження, які підлягають подальшій обробці й узагальненню.

До них належать відповіді респондентів, нотатки спостерігача у картках спостереження, матеріали, здобуті шляхом аналізу докуме-нтів, цифровий матеріал тощо.

МЕТОДИ ЗБИРАННЯ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ:

ОПИТУВАННЯ (АНКЕТУВАННЯ ТА ІНТЕРВ’Ю);

АНАЛІЗ ДОКУМЕНТІВ; СПОСТЕРЕЖЕННЯ;

ЕКСПЕРИМЕНТ; СОЦІОМЕТРІЯ

Метод — головний спосіб, який дослідник застосовує для зби-рання, обробки та аналізу даних.

Метод — (від грецького methodos) — шлях до чогось.

Метод — шлях (оптимальний) для одержання нової соціальної інформації задля виконання поставленого завдання.

Метод — спосіб одержання вірогідних соціологічних знань, су-купність застосовуваних прийомів, процедур і операцій для емпі-ричного та теоретичного пізнання соціальної реальності.

Опитування — метод безпосереднього або опосередковано-го збирання первинної вербальної (тобто висловленої у словес-ній формі) інформації.

При цьому спілкування дослідника (інтерв’юера) з носієм інформації (респондентом) опосередковується заздалегідь опрацьованим методичним інструментарієм (питальником).

Питальник, лише коли він заповнений, стає анкетою.

Види опитувань:

>          Роздаткове

>          Поштове

>          Пресове         

 

—        Пряме

—        Опосередковане

 

>          Індивідуальне

>          Групове         

 

—        Анкетування

—        Інтерв’ю

МЕТОД ОПИТУВАННЯПереваги

Особливості застосування

Недоліки

 

Можливість охоплення масової аудиторії. Дозволяє отримати пер-винну інформацію про мотиви, орієнтації, цін-ності об’єкта. Гнучкість методу, мож-ливість корекції. Можливість повторних досліджень об’єкта.

Інформація відображає со-ціальну реальність без-посередньо, через думки людей.

Можливість отримати різ-нобічну інформацію про події та думки людей. Безпосередній контакт соці-олога з об’єктом дослі-дження.

Високі вимоги до соціо-лога та процедури спосте-реження.

Дорожнеча та висока трудомісткість масових анкетних опитувань та ін-терв’ю. Можливість отримання

перекрученої та неправ-дивої інформації Думки людей змінюють-ся, тому важко оцінювати їх об’єктивність.

АНКЕТА Вступна частина

Її мета — зацікавити, стимулювати респондента та полегшити йому відповіді на запитання анкети.

Розпочинається зі звертання до респондента (Наприклад, Шановний студенте!). Пояснює: хто, з якою метою, проводить дослідження. Гарантує анонімність опиту-вання, використання його результатів у наукових цілях. Наголошує на значущості особистої участі респондента у анкетуванні. Формулює правила заповнення анкети, порядок її повернення.

Основна частина анкети

Блок 1.

Вступні запитання. Їх мета зацікавити респондента, поступово залучити до роботи.

—        Питання для отримання інформації про події, факти.

—        Тут не місце для складних запитань, а також для паспортички.

Блок 2.

Основні питання.

—        Питання для з’ясування оцінок соціальних явищ.

—        Питання для з’ясування мотивів вчинків, прогнозованої поведінки.

—        Гострі, престижні, інтимні, запитання для респондентів (в кінці блоку).

Блок 3.

Контрольні запитання для уточнення інформації.

—        Прості, закриті запитання, що завершують тематику блоку.

—        Нескладні відкриті запитання.

—        Контрольні питання з тематики блоку 2.

Паспортичка

Питання про соціально-демографічні дані респондента. Вік, стать, місце проживання, освіта, посада, сімейний стан тощо.

Заключна частина

Завершується обов’язково подякою респонденту за участь в анкетуванні.

 

Білоус В. С. Соціологія у визначеннях, поясненнях, схемах, таблицях: Навч. посіб. — К., 2002.

2          Рысь Ю. И, Степанов В. Е. Социология: Структурно-логические схемы с

комментариями. — М., 1999. — С. 366—380.

3          Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение,

понимание социальной реальности. — М., 1998.

Анкета будується за «правилом воронки»:

•          спочатку прості, легкі запитання, щоб зацікавити респондента;

•          далі — заглиблення й перехід до суті справи;

•          на завершення — знову нескладні запитання та подяка.