Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Вибірка : Соціологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Вибірка


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 

магниевый скраб beletage

Якщо об’єкт дослідження (носій інформації) кількісно невели-кий (не перевищує 300—500 одиниць), можна провести суцільне обстеження.

Але найчастіше об’єкт дослідження — великі соціальні групи. Тому вдаються до вибіркового методу як альтернативи суцільному обстеженню.

Вибірковий метод — н а у к о в о обґрунтований підхід, за ре-зультатами якого роблять висновки про об’єкт дослідження як ціле, спираючись на дані аналізу його певної частини.

Використання методу вибірки передбачає опанування таких по-нять, як «генеральна сукупність», вибіркова сукупність», «одиниця відбору», «одиниця спостереження», «репрезентативність», «поми-лка репрезентативності» тощо.

Генеральна сукупність — обмежений територіально та у часі об’єкт дослідження.

Вибіркова сукупність — п е в н а кількість відібраних за суво-рими правилами елементів генеральної сукупності.

1 Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. — М., 1998. — С. 70—130.

Вона нібито є мікромоделлю генеральної сукупності, її структу-ра повинна максимально збігатися зі структурою генеральної суку-пності за основними якісними характеристиками і контрольними ознаками.

Отже, термін вибірка застосовується у двох основних значеннях:

•          метод відбору об’єктів дослідження (вибірковий метод);

•          сукупність об’єктів дослідження, з яких ми зчитуємо інфор-мацію (вибіркова сукупність).

Одиниці відбору — елементи вибіркової сукупності, які згідно з планом обирає дослідник на кожному етапі побудови вибірки.

Такими елементами є поселення, підприємства, різноманітні спільноти.

Одиниці спостереження — елементи вибіркової сукупності, які підлягають дослідженню.

Ними можуть бути як окремі індивіди, так і соціальні групи. Для побудови вибірки конкретного соціологічного дослідження потрібно:

•          попередньо оцінити якість вибірки (визначити ймовірність і міру точності, з якими дані, отримані під час дослідження вибірко-вої сукупності, можна переносити на генеральну сукупність);

•          обрати тип вибірки, найбільш адекватний меті й завданням дослідження;

•          визначити обсяг вибірки, який, з одного боку, повинен бути статистично значущим, а з іншого — економним, забезпечуючи оперативне отримання якісної інформації.

Визначення якості вибірки означає оцінку її на предмет репре-зентативності щодо всього об’єкта дослідження.

Репрезентативність — здатність вибіркової сукупності відтворювати основні характеристики генеральної сукупності.

Вибірка не може абсолютно точно відтворювати генеральну су-купність, тому вона завжди матиме певні відхилення від неї.

Помилка репрезентативності — відхилення вибіркової сукупності за певними характеристиками від генеральної су-купності.

Чим більше значення відхилень, тим значніша помилка репре-зентативності, тим нижча якість отриманих даних. Головне завдан-ня на цьому етапі соціологічного дослідження — врахувати помил-ку репрезентативності під час інтерпретації та узагальнення результатів дослідження, проведеного із застосуванням вибірково-го методу.

Значну роль у визначенні якості інформації, отриманої в резуль-таті емпіричного дослідження, окрім репрезентативності, відігра-ють такі параметри, як надійність і валідність.

Надійність інформації — адеква тність одержаних резуль-татів дослідження соціальній ситуації.

Валідність (обґрунтованість) інформації — відповідність результатів саме тим явищам і процесам, які передбачалося до-слідити.

Систематичні помилки — п о м и л к и , які виникають внаслі-док неправильних вихідних статистичних даних про параметри контрольних ознак генеральної сукупності, занадто малого об-сягу вибірки, хибного застосування способу відбору одиниць ана-лізу тощо.

Вибірка — метод дослідження, коли із загальної (генеральної) сукупності однорідних одиниць відбирається певна її частина (ви-біркова сукупність); ця частина підпадає під обстеження.