Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ФУНКЦІЇ СОЦІОЛОГІЇ : Соціологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ФУНКЦІЇ СОЦІОЛОГІЇ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 

магниевый скраб beletage

Функції соціології — це роль, значення соціології у сис-темі соціальних знань та в організації суспільного життя.

 

Пізнавальна Вивчення закономірностей соціального розвитку, тен-денцій зміни різних соціальних явищ.

Практична     Участь соціології у розробці практичних рекоменда-цій щодо підвищення ефективності управління різни-ми соціальними процесами та суспільством загалом.

Теоретична    Концентрація, пояснення, поповнення та збагачення наявного соціологічного знання, розробка законів та категорій науки на основі дослідження соціальної ре-альності.

Описова         Систематизація, опис, нагромадження одержаного до-слідницького матеріалу у вигляді аналітичних розві-док, наукових статей, книг.

Інформаційна            Збір, систематизація та нагромадження соціологічної інформації, яку одержують внаслідок проведення до-сліджень. Соціологічна інформація — найоператив-ніший вид соціальної інформації.

Прогностична           Підготовка соціальних прогнозів (довгострокових та короткострокових). Створення умов для свідомого вироблення та здійснення науково обґрунтованої пер-спективи розвитку особистості, соціальних груп, сус-пільства.

Управлінська Прийняття управлінських рішень. Використання знань для розробки і створення ефективних моделей управлін-ня різноманітними соціальними системами та соціаль-ними інститутами, соціальними процесами та об’єктами.

Гуманістична Розробка цілей соціального розвитку, формування со-ціальних ідеалів та цінностей, програм науково-технічного й соціокультурного розвитку.

Інструмента-льна     Визначення (вдосконалення та розробка нових) мето-дів вивчення соціальної реальності: методів збору, об-робки та аналізу первинної інформації.

Функції

 

гносеологічні (пізнавальні)  соціальні

Теоретико-пізнавальна        Практико-перетворювальна

Світоглядна   Прогностична

            Організаційно-технологічна

            Критична

            Соціального управління

Голова міжнародної соціологічної асоціації, польський соціолог Петер Штомка1 стверджував, що функції науки, і соціології зокре-ма, будуть різнитися залежно від того, в якій країні вона розвива-ється. Що більш демократичною є країна, то більше зможе наука розвиватися й реалізовувати власний потенціал.

Природничі та суспільні науки виконують когнітивну (забезпе-чення знань) та практичну (надання технологічних вказівок щодо використання знань на практиці) функції.

У соціальних наук, зокрема соціології, є специфічна функція — функція звільнення. Остання полягає тому, що соціологія як наука повинна дати громадськості можливість звільнитися від певних упереджень, критично оцінити явища та процеси, які відбуваються у суспільстві. Соціолог повинен мати змогу проводити дослідження у будь-яких сферах; має підвищитися рівень тих, хто буде сприй-мати цю інформацію.

Реалізуючи функцію звільнення, соціологія має давати соціоло-гічну мову, дзеркала, карти, мрії та порядок денний.

Мова — йдеться про термінологію, досконале пояснення по-нять, категоріальний апарат.

Дзеркала — індивіди повинні побачити, що вони не єдині в своїх поглядах, позиціях, оцінці ситуації, «є люди, які думають так само, як ми», ці знання сприятимуть активізації спільної діяльності.

Карти — люди повинні знати, з якого типу суспільства вони вийшли, в якому вони живуть та до якого ідуть. Ці знання дають соціологи-теоретики.

Мрії — можливі сценарії майбутнього, вищі цілі та цінності, які заслуговують на те, щоб їх захищати, досягати.

1 Штомпка П. Сообщество профессиональных социологов. Ежегодная конфе-ренция «Современная российская социология в контексте общественных тенден-ций» 25—26 ноября 2005 г.//http // www.sociolog.net

Порядок денний — це напрацювання тактики вирішення пев-них проблем (після аналізу наукового матеріалу, який стосується певної проблеми).

На думку П. Штомки, соціологія — це наука, яка повинна у прикладному плані підвищувати рівень освіченості населення і рі-вень його активності шляхом того, що формулювання певних перс-пектив, які обираються самостійно населенням.