Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
СОЦІАЛІЗАЦІЯ. ВИДИ. ЕТАПИ. АГЕНТИ : Соціологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

СОЦІАЛІЗАЦІЯ. ВИДИ. ЕТАПИ. АГЕНТИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 

магниевый скраб beletage

Поняття «соціалізація» (від латинського socіalіs — суспільний) виникає в американській та французькій соціології в кінці XІХ ст. (Ф. Гіддінгс, Г. Тард).

Вагомий внесок у розробку теорії соціалізації здійснив Т. Пар-сонс. Вчений розумів соціалізацію як процес інтеграції індивіда в соціальну систему шляхом інтернаціоналізації загальноприйнятих норм, «вбирання» в себе загальних цінностей.

Соціалізація забезпечує потребу індивіда слідувати загально-значущим нормам і стандартам поведінки.1 Вплив соціального се-редовища на становлення особистості становить суть проблеми со-ціалізації.

 

Соціалізація   способи формування умінь і соціальних на-станов індивідів, які відповідають їхнім соціа-льним ролям

 

            полягає у сходженні людини від індивідуаль-ного до соціального

 

            процес входження в суспільство

 

            процес становлення особистості, навчання і засвоєння індивідом цінностей, норм, настанов, зразків поведінки, притаманних певному суспі-льству, соціальній спільноті та групі

 

            процес засвоєння та подальшого розвитку індивідом соціально-культурного досвіду

Основні сфери соціалізації — сім’я, групи ровесників, інститу-ти виховання і освіти тощо.

Лукашевич М. П. Социология воспитания: Лекции. — К., 1996.

Фактори соціалізації

Соціалізація полягає у сходженні людини від індивідуального до соціального під прямим чи опосередкованим впливом таких фа-кторів соціального середовища, як:

Фактори соціального середовища

•          сукупність ролей і соціальних статусів, що суспільство пропонує людині;

•          соціальні спільноти, в межах яких індивід може реалізува-ти певні соціальні ролі і набути конкретного статусу;

•          система соціальних цінностей і норм, які домінують у су-спільстві і наслідуються молодшими поколіннями від старших;

•          соціальні інститути, які забезпечують виробництво і від-творення культурних взірців, норм і цінностей та сприяють їх переданню і засвоєнню;

•          загальна ситуація в країні, яка може коливатися від жорс-тко запрограмованого процесу формування нормативного чи ідеального типу особистості до переважання стихійності суспі-льних впливів на індивіда; перша ситуація зазвичай характерна для тоталітарних режимів, друга — для суспільств у перехідні епохи їх розвитку.

Виокремлюють також соціально-психологічні фактори со-ціалізації:

1.         Соціальні, що відбивають соціально-культурний аспект (на-бір ролей і статусів, пропонованих суспільством людині, сукуп-ність соціальних інститутів, у межах яких вона може формувати свої соціальні якості й т.п.);

2.         Індивідуально-особистісні, значною мірою обумовлені ета-пом життєвого шляху людини (вибірковість особистості в освоєнні зразків поведінки, діяльності, прояві гендерних особливостей, трансльованих конкретним суспільством)1.

Завдяки соціалізації людина залучається до суспільства, індивід стає особистістю. Соціальні якості особистості зумовлені соціаль-ним середовищем, культурою, соціально-економічними умовами, в яких відбувається соціалізація.

1 Солодовникова И. В. Социализация личности в зрелом возрасте: Опыт интер-претации // Социологические исследования. — 2006. — № 2. — С.32 — 39.

У цьому процесі задіяне все оточення індивіда: сім’я, сусіди, ровесники, вихователі і вчителі, колеги по роботі і знайомі, засоби масової інформації тощо. Соціалізація — не одноразовий чи корот-котривалий акт, вона здійснюється протягом усього життя людини: від дитинства до старості включно. Умови життя людини, а значить і вона сама, постійно змінюються, вимагаючи набуття нових соціа-льних статусів та реалізації відповідних соціальних ролей. Особли-во в процесі радикальних змін у суспільстві відбуваються докорінні зміни в статусному наборі особистості.