Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
СОЦІАЛЬНІ СТАТУСИ : Соціологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

СОЦІАЛЬНІ СТАТУСИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 

магниевый скраб beletage

 

ПРИВЛАСНЕНІ

(одержані незалежно від суб’єкта)  ДОСЯГНУТІ

(надбані власними зусиллями індивіда)

раса, стать, вік, національність       сімейне становище, партійна заан-гажованість, входження до певної громадської організації, профспі-лки тощо

Ильин В. Социальное неравенство. — М., 2000.

Із розвитком суспільства досягнуті статуси починають прева-лювати над привласненими. Людина активно формує соціальну роль, яку отримує від соціального середовища.

Розрізняють:

♦          суб’єктивний (самовідчуття статусу, індивідуальне відчуття престижу) і

♦          об’єктивний статус (ззовні обумовлена статусна позиція, соціально-правове становище індивіда) .

Окрім того, серед соціальних статусів розрізняють основний (інтегральний) соціальний статус. Дуже часто він обумовлений посадою особистості, інколи — расовою приналежністю.

Розрізняють формальний та неформальний соціальні статуси.

Формальний визначається певними закріпленими соціальними засадами, неформальний — ні. Водночас існують статуси, які поєд-нують ці два аспекти.

Статус — характеристика місця в соціальному просторі, що впливає певною мірою на поведінку особистості, що займає відпо-відну соціальну позицію. Соціальна роль — це реальна поведінка в межах, запропонованих статусом, це статус у дії. Це варіанти пове-дінки, доступні індивідові в певній позиції.

Особистість вільна у своїй поведінці, але в межах статусної по-зиції. Вона сама обирає варіанти поведінки (стиль життя), що допу-скаються статусною позицією, але не вільна у виборі способу жит-тя доти, доки не змінить статусну позицію.

Статусна позиція задає правила гри, але гравець імпровізує в межах нав’язаних йому правил. Індивіди, граючи запропоновані їм соціальними інститутами ролі, відтворюють ці інститути, що забез-печує, своєю чергою, відтворення соціальних спільнот, розташова-них в ієрархічному порядку .

Теорія соціальних статусів і соціальних ролей аналізує поведін-ку індивіда у суспільстві, вбачаючи визначальними у ній саме соці-альні статуси певної особистості.

Соціальна роль є невід’ємним елементом соціального статусу. Ста-тус — це статика, а роль — динаміка. Залучаючись до соціальних груп, особистість засвоює очікування рольової поведінки, вивчає спо-соби її виконання. Особистість розглядається як сукупність її соціаль-них ролей. У взаємодії з іншими людьми особистість виступає в тій або іншій ролі, є носієм певних соціальних функцій і суспільних норм.

Ральф Лінтон та Джордж Герберт Мід одночасно в 1930 р. ввели в соціологічний обіг поняття соціальна роль — «соціальне замов1Тернер Б. Статус // Ильин В. Социальное неравенство. — М., 2000. 2 Ильин В. Социальное неравенство. — М., 2000.

лення», тобто приписана функція. Соціальна роль — типові аспек-ти поведінки. Кожна людина вносить індивідуальні риси — «осо-бистісне забарвлення».

Виконання соціальної ролі залежить від знань та вмінь перебу-вання в соціальній ролі, значущості соціальних груп та бажання відповідати очікуванням, тобто важливим є ефект міжособистісної взаємодії, зокрема рівень ідентифікації з соціальною групою.

Різнобічність особистості визначається багатством «соціального репертуару» — розмаїттям соціальних груп, у яких проходило її1 соціальне життя.

Соціальні ролі в рольовій теорії розглядаються в трьох аспе-ктах2:

1)         у соціологічному — як система рольових очікувань (експек-тації), тобто задана суспільством модель поведінки, що має велике значення для формування особистості та оволодіння нею соціаль-ними ролями;

2)         у соціально-психологічному — як виконання ролі й реаліза-ція міжособистісної взаємодії;

3)         у психологічному — як внутрішня або уявлення особистості про роль, що не завжди реалізується в рольовій поведінці, але пев-ним чином на неї впливає.

Рольовий механізм особистості — взаємозв’язок цих трьох ас-пектів. Провідним елементом в ньому є соціальні рольові очікуван-ня (експектації), що визначають поведінку.

Одне з найважливіших понять теорії ролей — «прийняття ролі іншого», розуміння рольової поведінки партнера по взаємодії. При цьому людина приводить свої експектації щодо партнера відповід-но до його соціальних ролей. Це підґрунтя інтеракції та набуття людиною соціальних рис, усвідомлення значущості та відповідаль-ності за власні дії та вчинки. Саме через поняття соціальної ролі бі-льшість соціологів вважали за можливе з’ясувати механізми вхо-дження особистості у соціальне життя.

Соціальна роль — ц е очікувана типова поведі нка люди-ни, пов’язана з її соціальним статусом.

Конкретний статус пов’язаний не з однією роллю, а із цілим на-бором. Сукупність рольових відносин, у яких бере участь індивід у

1Лукашевич М. П. Социология воспитания: Лекции. — К., 1996. 2 Горностай П. П. Теория ролей // http: www. psylib.kiev.ua

силу того, що він займає певний статус — «рольовий набір» (за визначенням Р. Мертона).

Наприклад, статус студента-медика припускає роль не тільки студента у стосунках із викладачем, але й цілий набір інших ролей у стосунках з іншими студентами, медсестрами, соціальними, ме-дичними працівниками, техніками й т.д.1

Одна з перших спроб систематизації соціальних ролей належить Т. Парсонсу. На його думку, кожну роль можна описати п’ятьма основними характеристиками: