Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Людина : Соціологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Людина


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 

магниевый скраб beletage

Людина стика)

частина природи (її біологічна характериЛюдина — суб’єкт історії, (її соціальна характеристика)

Термін, який вживають як родове поняття, котре вказує на приналежність до людського роду — вищої сходинки розви-тку живої природи. Вказує на якісну відмінність людей від тварин, на людину — продукт природи, і необхідний для ха-рактеристики всезагальних, притаманних усім людям якос-тей і особливостей, що знаходить свій прояв у назві «Homo sapiens», або «людина розумна».

Відображає загальні риси, властиві людському роду.

Людина:

 

Індивід           Окрема, конкретна людина, одиничний представ-ник роду людського, який втілює характерні ознаки цілого. Зазначається, що йдеться не про все людст-во взагалі і не про будь-яку людину в ньому.

Індивідуальність       Особливе і специфічне, неповторне, що відрізняє конкретну людину від інших, в т.ч. як успадковані, так і набуті якості, природні і соціальні, фізіологі-чні і психічні. Але у випадку вживання цього тер-міна соціологію цікавить не власне неповтор-ність, а її вплив на соціальні процеси та місце в них людини.

Особистість   Усталена система соціально-значущих рис, яка характеризує індивіда як члена того чи іншого су-спільства.

Особистість — усталений комплекс якостей і властивос-тей людей, які набуваються під впливом відповідної культури суспільства і конкретних соціальних груп та спільнот, до яких вона належить і у життєдіяльності яких бере участь.

Термін «особистість» застосовують для характеристики соці-ального в людині.

Предметом дослідження соціології особистості є людина со-ціальна.

Особистість

Термін «особистість» використовують для характери-стики соціального в людині. Якщо «людина» — це передусім продукт природи, то «особистість» — про-дукт суспільства. Але було б спрощено розглядати людину лише як продукт суспільного розвитку (об’єкт). В соціології, особливо сучасній, людина — особистість трактується переважно як суб’єкт суспі-льних процесів, тобто їх активний діяч і творець. Ця активна творча діяльність стає можливою завдяки оволодінню особистістю успадкованою від попере-дніх поколінь культурою. Водночас, як слушно зазна-чає відомий харківський соціолог О. Якуба, не можна відмовлятися від урахування біологічних особливос-тей людини, здатних впливати на формування соціа-льних властивостей індивіда. Особистість, на її думку, — усталений комплекс яко-стей і властивостей людей, які набуваються під впливом відповідної культури суспільства і конкрет-них соціальних груп та спільнот, до яких вона нале-жить і у життєдіяльні яких бере участь.