Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ДОДАТКИ : Діловодство : Бібліотека для студентів

ДОДАТКИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

магниевый скраб beletage

Додаток 1 ТЕСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 1.  Що таке інформація?

1.         Сукупність відомостей, повідомлень про господарську (комерційну) діяльність підприємств та їхнє зовнішнє середовище.

2.         Сукупність відомостей про господарську (комерційну) діяльність підприємств.

3.         Відомості про внутрішнє та зовнішнє середовище підприємств.

2.  Що таке документ?

1.         Матеріальна форма одержання та поширення певної інформації.

2.         Документ — матеріальний об’єкт, що містить інфор-мацію в зафіксованому вигляді.

3.         Форма одержання та виконання певної інформації.

3.  На які групи поділяються документи?

1.         Офіційні, особисті.

2.         Організаційно-розпорядчі, фінансово-розрахункові, з постачання та збуту.

3.         Внутрішні, зовнішні.

4.         Що забезпечує комунікативна функція документів?

1.         Зв’язок між підприємствами, організаціями.

2.         Внутрішні зв’язки між структурними підрозділами підприємства.

3. Зв’язки між структурними підрозділами підприємства та з зовнішнім середовищем.

5.         На які групи поділяються документи за формою?

1.         Прості, складні.

2.         Індивідуальні, типові, трафаретні.

3.         Рукописно-друковані, графічні, звукові.

6.         Які існують копії документів?

1.         Виписка, дублікат.

2.         Виписка, відбиток.

3.         Виписка, відбиток, дублікат.

7.         Що таке діловодство?

1.         Діяльність, яка охоплює питання документування та роботи з документами.

2.         Робота, яка пов’язана з рухом документів.

3.         Діяльність, яка охоплює питання документування.

8.         Що таке кореспонденція?

1.         Сукупність документів, які призначені для оформлен-ня ділових стосунків між підприємствами.

2.         Сукупність документів, що існує в системі документо-обігу підприємства.

3.         Сукупність листів, які призначені для оформлення ділових стосунків між підприємствами.

9.         Що таке документування?

1.         Робота з готовими документами

2.         Процес створення документів.

3.         Рух документів в підприємстві.

10.Хто є автором особистих документів?

1.         Сам укладач та інспектор відділу кадрів.

2.         Сам укладач.

3.         Сам укладач та інспектор служби.

11.       Що таке документаційне забезпечення?

1.         Комплекс операцій з готовими документами.

2.         Забезпечення підприємств бланками документів.

3.         Комплекс документів, які необхіднi для нормативного функціонування підприємства.

12.       Що являє собою виписка (витяг) з документа?

1.         Це копія, яка відтворює частину тексту документа; яка може бути використана як юридичний доказ.

2.         Це відображення окремих фактів, зазначених у доку-менті.

3.         Це часткова копія оригіналу, завірена керівником підприємства.

13.       З яких підсистем складається загальнодержавна система діловодства?

1.         Підсистеми міністерств, відомств, держадміністрацій.

2.         Матеріально-технічного постачання, звітно-статистич-на, облікова.

3.         Функціональної, галузевої.

14.       Які основні завдання курсу “,Діловодство”?

1.         Ознайомити з теорією документування та докумен-таційного забезпечення підприємств.

2.         Ознайомити з теорією та практикою документування і документаційного забезпечення підприємств.

3.         Ознайомити з теорією документування підприємств.

15.       Як класифікуються документи за видами діяльності?

1.         Індивідуальні, типові, трафаретні.

2.         Організаційно-розпорядчі, з фінансових питань, з по-стачальних та збутових питань.

3.         Внутрішні і зовнішні (вхідні й вихідні).

16.       Як класифікуються документи за місцем складання?

1. Індивідуальні, типові, трафаретні.

2.         Внутрішні і зовнішні (вхідні й вихідні).

3.         Загальні, з адміністративних питань.

17.Як класифікуються документи за стадією створення?

1.         Чернетки, оригінали, копії.

2.         Звичайні, для службового користування, секретні.

3.         Рукописно-друковані, графічні, звукові, фотокіно доку-менти.

18.Як класифікуються документи за ступенем глас-ності?

1.         Чернетки, оригінали, копії.

2.         Звичайні, для службового користування, секретні.

3.         Звичайні безстрокові, термінові, цілком секретні.

19.Як класифікуються документи за способом фiксу-вання iнформації?

1.         Каталоги, відеомагнітні стрiчки та диски.

2.         На папері, на дискеті, на перфокарті.

3.         Рукописно-друковані, графічні, звукові, фотокінодоку-менти.

20.Як здійснюється обслуговування з діловодства?

1.         Централізоване, децентралізоване, змішане.

2.         Змішане.

3.         Залежно від територіального розміщення.

Òåìà 3. Основні вимоги, що пред’являються до складання документів

1. Що таке бланк?

1.         Це аркуш паперу відповідного формату з відтвореними на ньому реквізитами, що містять постійну інформацію.

2.         Це лист паперу відповідного формату з кутовим штам-пом.

3.         Це документ суворої звітності.

2. Що є датою документів (листа, наказу)?

1.         День підписання.

2.         День затвердження.

3.         День зафіксованих у них вчинків.

3. Що таке індекс документа?

1.         Це вихідний номер документа, який відправляється з підприємсва.

2.         Це номер справи, де залишається копія відправленого документу.

3.         Це порядковий номер внутрiшнього документа.

4.         Хто є адресатом документа?

1.         Кому направляємо документ.

2.         Хто направляє документ.

3.         Хто готує документ.

5.         Що таке реквізит документа?

1.         Це обов’язковий елемент, властивий кожному окремо-му виду документу.

2.         Це обов’язковий елемент організаційно-розпорядчої документації.

3.         Це обов’язковий елемент бухгалтерської документації.

6.         Що таке формуляр-зразок?

1.         Це єдина модель побудови комплексу документів з відповідними реквізитами, розміщеними в установ-леній послідовності.

2.         Це документ з використанням реквізитів.

3.         Це єдина модель побудови комплексу документів з максимальною кількістю реквізитів.

7.         Який максимальний склад реквiзитiв має формуляр-

зразок?

1.         31 реквiзит.

2.         21 реквiзит.

3.         41 реквiзит

8.         Який за форматом папір використовується для ор-

ганізаційно-розпорядчої документацїі?

1.         Формат паперу А4 і А5.

2.         Формат паперу А3 і А4.

3.         Формат паперу А3 і А2.

9.         Який вид документа не містить реквізиту “назва до-

кумента”?

1.         Лист та його різновиди.

2.         Акт та його різновиди.

3.         Протокол та його різновиди.

10.       Які елементи включено до резолюції?

1.         Вказівка виконавця, зміст дії, термін виконання, особи-стий підпис керівника, дата.

2.         Прізвище виконавця, його телефон, індекс друкарки, кількість віддрукованих примiрникiв.

3.         Скорочене найменування установи, дата отримання, індекс.

11.       З яких елементів складається реквізит “ВІЗА”?

1.         Особистий підпис, дата, за необхідністю — посада та розшифрування підпису.

2.         Номер справи, куди підшито документ, зміст дії, прізвище виконавця, дата.

3.         Слово “УЗГОДЖЕНО”, посада, особистий підпис,роз-шифрування, дата.

12.       З яких елементів складається реквізит “відмітка про

виконання документа”?

1.         Номер справи, куди підшито документ, зміст дії, прізвище виконавця, дата.

2.         Слово “УЗГОДЖЕНО”, посада, особистий підпис, роз-шифрування, дата.

3.         Особистий підпис, дата, за необхідністю — посада та розшифрування підпису (прізвище, ініціали).

13.       З яких логічних елементів складається текст доку-

менту?

1.         Вступу, доказу, закінчення.

2.         Вступу, закінчення.

3.         Вступу, доказу.

14.       Які службові документи, незалежно від виду, по-

винні мати заголовок до тексту?

1.         Усі організаційно-розпорядчі документи.

2.         Листи, накази.

3.         Акти, протоколи.

15.       Які існують форми узгодження документів?

1.         Внутрішня, зовнішня.

2.         Типова, індивідуальна.

3.         Офіційна, типова.

16.       До яких документів прикладається гербова печатка?

1.         До статутів, положень, листів.

2.         До листів, наказів.

3.         До наказів, положень, інструкцій.

17.       Яку форму можуть мати прості печатки?

1.         Круглу, квадратну, трикутну.

2.         Круглу, квадратну.

3.         Т рикутну, круглу.

18.       До яких документів прикладається проста печатка?

1.         До розмножених примірників розпорядчих документів.

2.         До статутів, положень, листів.

3.         До листів, наказів.

19.       Якими способами здійснюється затвердження доку-

ментів?

1. Виданням розпорядчого документа, грифом затверд-ження.

 

2.         Виданням розпорядчого документа.

3.         Грифом затвердження.

20. Де розміщується гриф затвердження на документі?

1.         У правому верхньому куті документа.

2.         У лівому верхньому куті документа.

3.         У правому куті документа.

Òåìà 4. Оформлення організаційно-розпорядчої документації

1. Які документи відносяться до категорії організаційно-розпорядчих?

1.         Правила, інструкції, постанови, накази, статути, рішен-ня,.

2.         Листи, протоколи, довідки, доповідні і пояснювальні записки.

3.         Анкети, посадові інструкції, положення, заяви.

2.         Який лист називається службовим?

1.         Це узагальнена назва різних за змістом документів.

2.         Лист для службового користування.

3.         Листи для взаємозв’язку з іншими організаціями.

3. Що таке циркулярний лист?

1.         Це лист-розпорядження, який розсилається підвідо-мчим підприємствам.

2.         Це лист для подальшого розмноження.

3.         Це лист-розпорядження для проведення заходів в уста-новлені терміни.

4.         З яких двох частин складається текст наказу з основ-

ної діяльності?

1.         Констатуючої та розпорядчої.

2.         Вступної та основної.

3.         Вступної та розпорядчої.

5.         Що таке положення?

1.         Це     документ,     який     регламентує     діяльність підприємства, комісій та окремих службових осіб.

2.         Це документ, у якому закріплено основні положення діяльності підприємства.

3.         Це документ, який направлено на створення структур-ного підрозділу.

6.         Що називається наказом?

1.         Правовий акт керівника органу управління.

2.         Документ, який є обов’язковим для виконання.

3.         Акт, який викликає правові дії.

7.         Як класифікуються листи за змістом та призначен-

ням?

1.         Інструкційні, гарантійні, інформаційні, комерційні лис-ти.

2.         Звичайні, циркулярні, колективні листи.

3.         Інформаційні, ділові, особисті листи.

8.         Як класифікуються листи залежно від кількості адре-

сатів?

1.         Звичайні, циркулярні, колективні листи.

2.         Ділові та особисті листи.

3.         Звичайні та колективні листи.

9.         Що таке статут?

1.         Правовий   акт,   який   визначає   правовий   статус підприємства.

2.         Акт з основними видами діяльності підприємства.

3.         Акт, який викликає правові дії.

10.       На які групи поділяють організаційно-розпорядчу

документацію за функціональною ознакою?

1.  Організаційну, розпорядчу, довідково-інформаційну.

2.         Організаційну, розпорядчу.

3.         Довідкову, інформаційну.

11.       За  допомогою  яких  організаційних  документів

здійснюється методичне інструктування?

1.         Правил та інструкцій.

2.         Посадових інструкцій.

3.         Інструкцій.

12.       Що таке наказ?

1.         Розпорядчо-правовий документ, який видається керівником організації.

2.         Розпорядчо-правовий документ, який видається керівником організації та керівниками структурних підрозділів організації.

3.         Організаційно-розпорядчий документ, який видається керівником органу управління.

13.       Що таке розпорядження?

1.         Розпорядчо-правовий документ, який видається пере-важно керівниками структурних підрозділів ор-ганізації.

2.         Розпорядчо-правовий документ, який видається керівниками та спеціалістами організації.

3.         Розпорядчо-правовий документ, який видається тільки спеціалістами організації.

14.       Коли вступає в силу наказ?

1.         З моменту підписання.

2.         З моменту затвердження.

3.         З моменту узгодження.

15.       Які документи відносяться до організаційних?

1.         Положення, статут, інструкція, правило.

2.         Наказ, рішення, вказівка, розпорядження.

3.         Лист, довідка, розпорядження, доповідна записка.

16.       Які з перелічених документів є зовнішніми?

1.         Лист, урядова постанова, телеграма, доручення.

2.         Доповідна записка, пяснювальна записка, договір ма-теріальної відповідальності.

3.         Лист, договір матеріальної відповідальності, відомість нарахування заробітної плати.

17.       Які з перелічених документів є внутрішніми?

1.         Доповідна записка, пояснювальна записка, договір ма-теріальної відповідальності.

2.         Лист, договір матеріальної відповідальності, відомість нарахування заробітної плати.

3.         Лист, урядова постанова, телеграма, доручення.

18.       Які особи підписують акт?

1.         Голова та члени комісії.

2.         Голова та секретар.

3.         Керівник та головний бухгалтер.

19.       Які особи підписують гарантійний лист?

1.         Керівник та головний бухгалтер.

2.         Голова та секретар.

3.         Голова та члени комісії.

20.       Який документ називається інструкцією?

1.         Правовий акт органів державного управління, який ре-гулює різні сторони діяльності підприємства.

2.         Правовий акт на виконання організаційних, фінансо-вих та інших робіт.

3.         Пояснення за галузями діяльності народного господар-ства.

21.       Який документ називається довідкою?

1.         Документ, який містить опис тих чи інших фактів та подій.

2.         Документ, з певною зафіксованою інформацією.

3. Документ, у якому зафіксовані ті чи інші події.

22.       Який документ називається актом?

1.         Документ, який підтверджує юридичний факт, подію.

2.         Документ, який містить опис тих чи інших подій.

3.         Документ про рух матеріальних і грошових засобів.

23.       Як класифікуються накази за змістом?

1.         Накази із загальних питань та за особовим складом.

2.         Накази нормативні та індивідуальні.

3.         Накази з основної діяльності та індивідуальні.

24.       Що є датою наказу?

1.         Дата його підписання.

2.         Дата його затвердження.

3.         Дата події, яка в ньому зафіксована.

25.       Що є датою акта?

1.         Дата події, яка в ньому зафіксована.

2.         Дата його підписання.

3.         Дата його затвердження.

26.       Що є датою інструкції?

1.         Дата затвердження.

2.         Дата підписання.

3.         Дата події, яка в ній зафіксована.

27.       Які існують різновиди ділових листів?

1.         Супровідні, запити, гарантійні, прохання, рекламні.

2.         Супровідні, особисті, рекламні.

3.         Гарантійні, секретні, копії.

28.       Що називається доповідною запискою?

1. Документ, який інформує керівника підприємства про явища та факти, виконання роботи, з висновками та пропозиціями.

2.         Документ, який містить відомості службового характе-ру та юридичні, які засвідчують юридичний факт, і ви-дається зацікавленим громадянам та організаціям.

3.         Документ, який є доповненням до якогось основного документа (звіту, проекту).

29.       Що називається пропозицією?

1.         Комерційний документ, що являє собою заяву експор-тера про бажання укласти угоду.

2.         Комерційний документ, що являє собою звертання по-купця до продавця.

3.         Комерційний документ, що являє собою договір поста-чання товару, надання послуг.

30.       Що називається протоколом?

1.         Це документ, який фіксує послідовний хід обговорення питань та прийняття рішень.

2.         Це документ, який фіксує юридичний факт, подію.

3.         Це документ, який надає необхідну інформацію про проходження зборів, нарад, конференцій.

Òåìà 5. Документація з особового складу

1. Що називається документацією по особовому складу?

1.         Сукупність документів, у яких зафіксовано етапи тру-дової діяльності співробітників.

2.         Сукупність документів по обліку персоналу підприємства.

3.         Сукупність документів, які утримують відомості про робітника.

2. Що називається дорученням?

1.         Це документ, що свідчить про надання права довіреній особі на здійснення певних дій.

2.         Це документ з правом отримання грошових або товар-но-матеріальних цінностей.

3. Це документ, що свідчить про право здійснення певних дій.

3. Який документ називається розпискою?

1.         Це документ, який підтверджує отримання будь-яких матеріальних цінностей.

2.         Це документ з правом отримання грошових або товар-но-матеріальних цінностей.

3.         Це документ, який є зобов’язанням кредитора перед дебітором.

4.         Які документи відносяться до документації по особо-

вому складу?

1.         Трудові контракти, книжки, накази, особові картки, справи.

2.         Накази по особовому складу, особові справи.

3.         Трудові книжки, трудові контракти, особові картки.

5.         Який документ називається трудовим контрактом?

1.         Документ, який фіксує погодження сторін про встанов-лені трудові правовідносини.

2.         Документ, який фіксує погодження сторін про вико-нання конкретної роботи відповідно до кваліфікації з певної професії або посади.

3.         Документ, який фіксує обов’язки і відповідальність сторін за контрактом.

6.         Що оформляється наказами по особовому складу?

1.         Прийом, переміщення, переведення, звільнення, надан-ня відпустки, оголошення заохочень і стягнень.

2.         Надання відпустки, оголошення заохочень і стягнень.

3.         Прийом, звільнення, надання відпустки.

7.         Який документ є основним по обліку персоналу

підприємства?

1. Особова картка форми Т-2.

2.         Особові справи.

3.         Особисті документи.

8.         Який документ називається резюме?

1.         Документ, який утримує короткі відомості біог-рафічного характеру.

2.         Документ, у якому особа, яка його складає, подає опис свого життя і діяльності.

3.         Документ, у якому всі відомості подаються в хроно-логічному порядку від дати народження до дати напи-сання документа.

9.         З яких частин складається характеристика?

1.         Анкетних даних, даних про трудову діяльність, оцінки моральних та ділових якостей, висновку.

2.         Даних про трудову діяльність та оцінки моральних та ділових якостей.

3.         Вступу, основної частини, висновку.

10.       З яких частин складається текст наказу по особово-

му складу?

1.         Розпорядчої частини з параграфами.

2.         Констатуючої і розпорядчої частин.

3.         Констатуючої частини з параграфами.

Òåìà 7. Організація документообігу у підприємстві

1. Що називається документообігом?

1.         Рух документів у підприємстві з моменту їх отримання до завершення виконання.

2.         Загальний обcяг документів у підприємстві.

3.         Рух вхідних документів у підприємстві.

2. Що називається реєстрацією документів?

1. Запис необхідних відомостей про документ.

2.         Фіксування на документі вхідного індексу та дати.

3.         Запис у журналі про надходження документів

3. Які структурні підрозділи підприємства відповідають за діловодство?

1.         Канцелярія управління справами, секретаріати, загальні відділи.

2.         Керівники підприємств та організацій та їх секретарі.

3.         Начальники відділів і діловоди.

4.         Що називається номенклатурою справ?

1.         Систематизований список заголовків справ, які заведе-но у підприємстві, з визначенням термінів зберігання.

2.         Систематизований список усіх документів, які задіяні у документообігу підприємства.

3.         Систематизований список справ переданих до архіву.

5.         Які операції включає оброблення вхідної докумен-

тації?

1.         Первинне сортування, реєстрація, підписання, відправ-лення.

2.         Первинне сортування, узгодження, резолюція, виконан-ня.

3.         Первинне сортування, узгодження, резолюція, виконан-ня.

6.         Які операції включає оброблення вихідної докумен-

тації?

1.         Складання проекту, узгодження, перевірка, підписання, реєстрація, відправлення.

2.         Підготовка проекту, узгодження затвердження, відправ-

лення.

3.         Узгодження, реєстрація, відправлення.

7.         За яким принципом здійснюється сортування корес-

понденції у підприємстві?

1.         Листи, заяви, телеграми; які відносяться до листування за заявами; інші документи.

2.         Організаційні, розпорядчі, інформаційні.

3.         Організаційно-розпорядчі, фінансові, для постачання та збуту, за особовим складом.

8.         Які існують форми реєстрації документів?

1.         Централізована, децентралізована, змішана.

2.         Централізована і змішана.

3.         Централізована, децентралізована.

9.         Які існують строки виконання документів?

1.         Типові або індивідуальні.

2.         Індивідуальні.

3.         Змішані.

10.       Які операції включає оброблення внутрішньої доку-

ментації?

1.         Підготовка проекту, передрукування, узгодження, підписування, затвердження, виконання.

2.         Складання проекту, підписання, виконання.

3.         Первинне сортування, реєстрація, резолюція, виконання.

Òåìà 8. Робота з документами, що становлять комерційну таємницю підприємства

1. Що називається комерційною таємницею?

1.         Будь-яка інформація, що використовується для досяг-нення цілей підприємства і яку підприємець вважає конфіденційною.

2.         Фінансова інформація, яка використовується для отри-мання прибутку або запобігання збиткам.

3.         Ділова інформація, що знаходиться у володінні окре-мих юридичних осіб і поширюється за їх бажанням.

2. Як здійснюється друкування документів з грифом “КТ”?

1.         Централізовано.

2.         Централізовано і децентралізовано.

3.         Секретно.

3. Хто визначає правила використання комерційної таємниці?

1.         Керівник, спеціалісти-аналітики.

2.         Керівник, головний бухгалтер.

3.         Керівник.

4.         Що називається конфіденційною інформацією?

1.         Відомості, що знаходяться у володінні або розпоряд-женні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширю-ються за їх бажанням та за їх умовами.

2.         Ділова інформація, яку підприємець вважає конфіденційною.

3.         Будь-яка ділова інформація, що знаходиться у во-лодінні окремих юридичних осіб і поширюються за їх бажанням та за їх умовами.

5.         Які відомості не становлять комерційної таємниці?

1.         Установчі документи, форми державної звітності, дані про сплату податків, відомості про кількість працюю-чих та їх заробітну плату в цілому, документи про пла-тоспроможність.

2.         Установчі документи, дані про фінансову діяльність підприємства, плани розвитку підприємства, плани рекламної діяльності.

3.         Науково-технічна інформація.

6.         Де реєструються документи з конфіденційною інфор-

мацією?

1.         У “Журналі реєстрації документів” з грифом “КТ”.

2.         У “Журналі реєстрації вхідних документів”.

3. У “Журналі реєстрації внутрішніх документів”.

7.         Хто приймає і відсилає документи з грифом “КТ”?

1.         Секретар-референт чи особа, яка спеціально призначе-

на для цих цілей.

2.         Особа, яка спеціально призначена для цих цілей.

3.         Секретар-референт.

8.         Чи можна виносити документи з грифом “КТ” з

підприємства?

1.         Тільки у виняткових випадках з дозволу керівника.

2.         Тільки у виняткових випадках з дозволу особи, яка відповідає за ці документи.

3.         Не дозволяється.

9.         Чи можна знімати копії з документів з грифом “КТ”?

1.         Можна знімати копії лише з дозволу керівництва у спеціально обладнаному для цього приміщенні.

2.         Не дозволяється знімати копії документів з грифом “КТ”.

3.         Можна знімати копії документів з грифом “КТ” у спеціально обладнаному для цього приміщенні.

10.       Чи відбираються документи з грифом “КТ” для

архівного зберігання?

1.         Так.

2.         Ні.

3.         У деяких випадках.

Контрольнi питання для iндивiдуальної роботи студентiв та проведення залiку з курсу “Дiловодство”

1.         Що таке інформація?

2.         Що таке документ?

3.         На які групи поділяються документи за походженням?

4.         Що забезпечує комунікативна функція документів?

5.         На які групи поділяються документи за формою?

6.         Які існують копії документів?

7.         Що таке діловодство?

8.         Що таке кореспонденція?

9.         Що таке документування?

10.       Хто є автором особистих документів?

11.       Що таке документальне забезпечення?

12.       Що являє собою виписка (витяг) з документа?

13.       З яких підсистем складається загальнодержавна систе-ма діловодства?

14.       Які основні завдання предмета ,,Діловодство”?

15.       Як класифікуються документи за видами діяльності?

16.       Як класифікуються документи за місцем складання?

17.       Як класифікуються документи за стадією створення?

18.       Як класифікуються документи за ступенем гласності?

19.       Як класифікуються документи за способом інформації?

20.       Як здійснюється обслуговування з діловодства?

21.       Що таке індекс документа?

22.       Що таке бланк?

23.       Що є датою документів (листа, наказу)?

24.       Хто є адресатом документа?

25.       Що таке реквізит документа?

26.       Що таке формуляр-зразок?

27.       Який максимальний склад реквiзитiв має формуляр-зразок?

28.       Який за форматом папір використовується для ор-ганізаційно-розпорядчої документацiї?

29.       Який вид документа не містить реквізиту — назва до-кумента?

30.       Які елементи включено до резолюції?

31.       З яких елементів складається реквізит “ВІЗА”?

32.       З яких елементів складається реквізит “відмітка про виконання документа”?

33.       До яких документів прикладається проста печатка?

34.       З яких логічних елементів складається текст документа?

35.       Які службові документи, незалежно від виду, повинні мати заголовок до тексту?

36.       Які існують форми узгодження документів?

37.       До яких документів прикладається гербова печатка?

38.       Яку форму можуть мати прості печатки?

39.       До яких документів прикладається проста печатка?

40.       Якими способами здійснюється затвердження доку-ментів?

41.       Де розміщується гриф затвердження на документі?

42.       Що таке положення?

43.       Які документи відносяться до категорії організаційно-розпорядчих?

44.       Який лист називається службовим?

45.       Що таке циркулярний лист?

46.       З яких двох частин складається текст наказу з основної діяльності?

47.       Який документ називається наказом?

48.       Як класифікуються листи за змістом та призначенням?

49.       Як класифікуються листи залежно від кількості адре-сатів?

50.       Що таке статут?

51.       На які групи поділяють організаційно-розпорядчу до-кументацію за функціональною ознакою?

52.       За   допомогою   яких   організаційних   документів

здійснюється методичне інструктування?

53.       Що таке наказ?

54.       Що таке розпорядження?

55.       Коли вступає в силу наказ?

56.       Які документи належать до організаційних?

57.       Які документи належать до організаційних?

58.       Які з перелічених документів є зовнішніми?

59.       Які з перелічених документів є внутрішніми?

60.       Які особи підписують акт?

61.       Які особи підписують гарантійний лист?

62.       Який документ називається інструкцією?

63.       Який документ називається довідкою?

64.       Який документ називається актом?

65.       Як класифікуються накази за змістом?

66.       Що є датою наказу?

67.       Що є датою акту?

68.       Що є датою інструкції?

69.       Які існують різновиди ділових листів?

70.       Що називається доповідною запискою?

71.       Що називається пропозицією?

72.       Що називається протоколом?

73.       Що називається документацією з особового складу?

74.       Що називається дорученням?

75.       Який документ називається розпискою?

76.       Які документи належать до документації з особового складу?

77.       Який документ називається трудовим контрактом?

78.       Що оформляється наказами за особовим складом?

79.       Який документ є основним по обліку персоналу

підприємства?

80.       Який документ називається резюме?

81.       З яких складових частин складається характеристика?

82.       З яких частин складається текст наказу з особового складу?

83.       Що називається документообігом?

84.       Що називається реєстрацією документів?

85.       Які структурні підрозділи підприємства відповідають за діловодство?

86.       Що називається номенклатурою справ?

87.       Які операції включає оброблення вхідної докумен-тації?

88.       Які операції включає оброблення вихідної докумен-тації?

89.       За яким принципом здійснюється сортування корес-понденції у підприємстві?

90.       Які існують форми реєстрації документів?

91.       Які існують строки виконання документів?

92.       Які операції включає оброблення внутрішньої доку-ментації?

93.       Що називається комерційною таємницею?

94.       Як здійснюється друкування документів з грифом “КТ”?

95.       Хто визначає правила використання комерційної таємниці?

96.       Що називається конфіденційною інформацією?

97.       Які відомості не становлять комерційної таємниці?

98.       Якi є основнi напрями використання ПЕОМ у дiло-водствi?

99.       Якi ви знаєте системи автматизацiї документообiгу в органiзацiї?

100.Якi основнi функцiї систем автоматизацiї дiловодного процесу?

101.     Дайте визначення основних понять діловодства.

102.     Схарактеризуйте існуючі системи діловодства.

103.     Які фактори необхідно враховувати, обираючи форму організації роботи з документами. Назвіть основні завдання служб діловодства.

104.     Які права надаються керівникові служби діловодства?

105.     Що повинна забезпечити раціональна організація праці персоналу канцелярії?

106.     Схарактеризуйте поняття “культура управлінської праці”.

107.     Які операції належать до попереднього оброблення до-

кументів?

108.     Як   визначається    правильність   адресування   і

цілісність вкладень?

109.     У яких випадках застосовуються конверти з надруко-

ваними на них адресами та конверти з “віконцем”?

110.     Якими є форми реєстрації документів, чим вони

відрізняються?

111.     Схарактеризуйте основні вимоги до відправлення ко-респонденції?

112.     Назвіть типові строки виконання документів залежно від їх видів.

113.     Схарактеризуйте особливості роботи з листами і

скаргами громадян.

114.     Перелічіть види номенклатур та схарактеризуйте їх.

115.     Які вимоги необхідно дотримувати, формуючи спра-ви?

116.     Розшифруйте основні принципи зведеної номенкла-тури справ.

117.     Як систематизуються в справи документи розпоряд-чого характеру?

118.     3 яких елементів складаються описи справ для пере-дання в архів?

119.     Перелічіть основні правила складання опису справи.

120.     Із скількох примірників складаються описи справ?